در این نوشته با جواب Conversation صفحه 16 زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب Conversation صفحه 16 زبان نهم

Listen to the conversation between two cousins.

به مکالمه بین این دو پسر عمو گوش کنید..

Ehsan: Who is your best friend at school?

احسان: بهترین دوست تو در مدرسه چه کسی است؟

Parham: Reza.

پرهام: رضا.

Ehsan: What’s he like?

احسان: او(از لحاظ شخصیتی)چه شکلی است؟

Parham: Oh, he is really great! He’s clever and kind.

پرهام: اوه، او واقعا عالی است! او باهوش و مهربان است.

Ehsan: Is he hard-working too?

احسان: آیا او سختکوش هم هست؟

Parham: Yes! And he’s always very helpful.

پرهام: بله! و او همیشه خیلی یاری رسان است.

Ehsan: How?

احسان: چطور؟

Parham: He always helps me with my lessons.

پرهام: او همیشه در درس ها به من کمک می کند.

برچسب شده در: