جواب Conversation صفحه ۱۹ زبان دهم ⚡️ ترجمه

در این نوشته با جواب Conversation صفحه ۱۹ زبان دهم همراه شما هستیم.

جواب Conversation صفحه ۱۹ زبان دهم

Maryam is visiting the Museum of Nature and Wildlife. She’s talking to Mr. Razavi, who works in the museum.

مریم دارد از موزه طبیعت و حیات وحش دیدن می کند. او دارد با آقای رضوی صحبت می کند. آقای رضوی در موزه کار می کند.

Maryam: Excuse me, what is it? Is it a leopard?

مریم: ببخشید. این چیست؟ آیا یک پلنگ است؟

Mr. Razavi: No, it is a cheetah.

آقای رضوی: نه. این یک یوزپلنگ است.

Maryam: Oh, a cheetah?

مریم: اوه یک یوزپلنگ؟

Mr. Razavi: Yeah, an Iranian cheetah. It is an endangered animal.

آقای رضوی: بله. یک یوزپلنگ ایرانی. این یک حیوان در معرض خطر انقراض است.

Maryam: I know. I heard around 70 of them are alive. Yes?

مریم: می دانم. من شنیده ام حدود ۷۰ تا از آن ها زنده است. این طوره؟

Mr. Razavi: Right, but the number will increase.

آقای رضوی:بله. اما این تعداد افزایش خواهد یافت.

Maryam: Really?! How?

مریم: واقعا؟ چگونه؟

Mr. Razavi: Well, we have some plans. For example, we are going to protect their homes, to make movies about their life, and to teach people how to take more care of them.

آقای رضوی:خب ، ما چند تا برنامه داریم. مثلا قصد داریم از زیستگاه های آن ها محافظت کنیم ، به مردم آموزش دهیم بیشتر مراقب آن ها باشند و در مورد زندگی آن ها فیلم بسازیم.

Questions

قسمت سؤالات

Answer the following questions orally.

به سؤالات زیر به طور شفاهی پاسخ دهید.

۱. Where are they talking?

۱) آن ها در چه مکانی مشغول صحبت هستند؟

They are talking in a museum

آن ها در موزه در حال صحبت کردن هستند.

۲. Are there many cheetahs alive?

۲) آیا تعداد زیادی یوزپلنگ در قید حیات می باشد؟

No, there are a few alive

خیر تعداد کمی از آن ها زنده هستند.

۳. Do you take care of animals?

۳) آیا شما از حیوانات مراقبت می کنید؟

Yes, we take care of them.

بله ما از آن ها مراقبت می کنیم.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه