جواب Find it صفحه ۲۳ زبان نهم + ترجمه

در این نوشته با جواب Find it صفحه ۲۳ زبان نهم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب Find it صفحه ۲۳ زبان نهم

Find and underline “to be” verbs in the passage below.

فعل های (to be) متن زیر را بیابید و زیر آن ها خط بکشید.

I’m Mohsen. This  « is »  my classroom. There « are » ۲۵ students in my class. I have a lot of friends. My best friend « is » Vahid. He « is » a good student. He « is » helpful and hard-working, but he « is » not very careful. He usually forgets important things. It « is » a big problem.

فعل های (to be) در متن بالا مشخص شده است.

من محسن هستم. این کلاس من است. ۲۵ دانش آموز در کلاس من هستند. من دوستان زیادی دارم. بهترین دوست من وحید است. او دانش آموز خوبی است. او یاری رسان و سخت کوش است، اما او خیلی بادقت نیست. او معمولا چیزهای مهم را فراموش می کند. این مشکل بزرگی است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 2 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها