در این نوشته با جواب Get Ready صفحه 17 زبان دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب Get Ready صفحه 17 زبان دوازدهم

       .A. Look at the map. Choose six countries and write their languages

به نقشه نگاه کنید. شش کشور را انتخاب کرده و زبان آن ها را بنویسید.

.Are you familiar with any of the above languages? If yes, circle them

آیا شما با زبان کشوری از کشورهای بالا آشنایی دارید؟ اگر جواب مثبت است دور آن خط بکشید.

جواب Get Ready صفحه 17 زبان دوازدهم

1) Persian            2) Arabic           3) Turkish           4) Indian

5) Russian            6) Chinese

1) فارسی          2) عربی             3) ترکی              4) هندی

5) روسی          6) چینی

.B. Match the signs with their meanings. There is one extra sentence

علامت ها را با معنی هایشان تطبیق دهید. یک جمله اضافی وجود دارد.

جواب Get Ready صفحه 17 زبان دوازدهم
جواب Get Ready صفحه 17 زبان دوازدهم

.(a) There is a parking lot around

در این نزدیکی، محوطه پارک ماشین وجود دارد.

.(b) Turn off your mobile phone

گوشی موبایلتان را خاموش کنید.

.(c) Please be quiet

لطفا ساکت باشید.

.(d) Keep off the grass

وارد چمن نشوید.

.(e) You are near a restaurant

شما نزدیک یک رستوران هستید.

.(f) Do not swim here

در این جا شنا نکنید.

C. Number the following activities from 1 to 6 according to how frequently you do them when you  learn a foreign language

فعالیت های زیر را از شماره  تا شماره گذاری کنید. بر این مبنا که برای مکالمه زبان انگلیسی اولویت های شما کدام ها هستند

1) Watching movies

تماشا کردن فیلم

2) Surfing the net

     وب گردی 

3) Listening to the news

گوش کردن به اخبار            

4) Reading storybooks

مطلعه کتاب داستان   

5) Talking to foreigners

 صحبت کردن با خارجی ها    

6) Writing letters or emails

نامه یا ایمیل نوشتن