در این نوشته با جواب Get Ready صفحه 17 زبان یازدهم همراه شما هستیم.

جواب Get Ready صفحه 17 زبان یازدهم

       .A. Look at the map. Choose six countries and write their languages

آ) به نقشه نگاه کنید. شش کشور را انتخاب کرده و زبان آن ها را بنویسید.

.Are you familiar with any of the above languages? If yes, circle them

آیا شما با زبان کشوری از کشورهای بالا آشنایی دارید؟ اگر جواب مثبت است دور آن خط بکشید.

image 107
جواب Get Ready صفحه 17 زبان یازدهم
جواب Get Ready صفحه 17 زبان یازدهم

1) Persian            2) Arabic           3) Turkish           4) Indian

5) Russian            6) Chinese

1) فارسی          2) عربی             3) ترکی              4) هندی

5) روسی          6) چینی

ب) علامت ها را با معنی هایشان تطبیق دهید. یک جمله اضافی وجود دارد.

.(a) There is a parking lot around

آ) در این نزدیکی، محوطه پارک ماشین وجود دارد.

.(b) Turn off your mobile phone

ب) گوشی موبایلتان را خاموش کنید.

.(c) Please be quiet

پ) لطفا ساکت باشید.

.(d) Keep off the grass

ت) وارد چمن نشوید.

.(e) You are near a restaurant

ث) شما نزدیک یک رستوران هستید.

.(f) Do not swim here

ج) در این جا شنا نکنید.

.B. Match the signs with their meanings. There is one extra sentence

Reading storybooks                       Watching movies

Listening to the news                     Surf ing the net

Talking to foreigners                      Writing letters or emails

مطلعه کتاب داستان                         تماشا کردن فیلم

گوش کردن به اخبار                          وب گردی  

 صحبت کردن با خارجی ها                 نامه یا ایمیل نوشتن

C. Number the following activities from 1 to 6 according to how frequently you do them when you  learn a foreign language

فعالیت های زیر را از شماره  تا شماره گذاری کنید. بر این مبنا که برای مکالمه زبان انگلیسی اولویت های شما کدام ها هستند.

1) Watching movies

2) Surfing the net

3) Listening to the news

4) Reading storybooks

5) Talking to foreigners

6) Writing letters or emails