در این نوشته با جواب Grammar صفحه 17 کتاب کار زبان دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب Grammar صفحه 17 کتاب کار زبان دوازدهم

A. Make active and passive sentences.

الف) جملات معلوم و مجهول بسازید.

1. hunter / the cruel / the gazelle / killed

Active: The cruel hunter killed the gazelle.

Passive: the gazelle was killed by the cruel hunter.

معلوم: شکارچی بی رحم غزال را کشت.

مجهول: غزال توسط شکارچی بی رحم کشته شد.

2. my mother / Sina / gave / for his birthday / a book

Active: My mother gave sina a book for his birthday.

Passive: Sina was given a book for his birthday.

A book was given to sina for his birthday.

معلوم: مادرم به سینا برای تولدش یک کتاب داد.

مجهول: سینا یک کتاب برای تولدش دریافت کرد.

3. invented / Baird / the first television / in 1924

Active: Baird invented the first television in 1924.

Passive: the first television was invented in 1924.

معلوم: بِیرد اولین تلویزیون را در سال 1924 اختراع کرد.

مجهول: اولین تلویزیون در سال 1924 اختراع شد.

4. always / I / keep / in the fridge / the butter

Active: I always keep the butter in the fridge.

Passive: the butter is always kept in the fridge.

معلوم: من همیشه کره را در یخچال نگه می دارم.

مجهول: کره همیشه در یخچال نگهداری می شود.

5. did not / inform / you / us / the results / about

Active: you did not inform us about the results.

Passive:  we were not informed about the results.

معلوم: شما نتایج را به ما اطلاع نداده اید.

مجهول: ما از نتایج مطلع نشده ایم.

B. Write the passive verbs in the correct tenses.

افعال مجهول را در زمان های صحیح بنویسید.

1. The robber ….was found…. by the police last week.

دزد هفته گشته توسط پلیس پیدا (دستگیر) شد.

2. The first fast food restaurants in ….were opened…. our city thirty years ago.

اولین رستوران های فست فود، سی سال پیش در کشور ما افتتاح شدند.

3. I have two parrots. They ….are kept…. in the cage.

من دو عدد طوی دارم. آن ها در قفس نگه داری می شوند.

4. Persian ….is spoken…. in Iran, Tajikstan and Afghanistan.

در ایران، افغانستان و تاجیستان به زبان فارسی صحبت می شود.

5. Jack’s money ….was stolen…. in the train.

پول جک در قطار به سرقت رفته است.

C. Complete the following sentences with appropriate tag questions.

جملات زیر را با پرسش تأییدی مناسب تکمیل کنید.

1. It’s a lovely day, isn’t it?

روز دوس داشتنی ای هست، مگه نه؟

2. You haven’t done your homework, have you?

تو تکالیفت رو انجام ندادی، درسته؟

3. There is a problem here, isn’t there?

اینجا یک مشکلی وجود دارد، درسته؟

4. Hamid never says a word, does he?

حمید هرگز کلمه ای نگفت، مگه نه؟

5. Kate forgot to feed the chickens, didn’t she?

5- کِیت فراموش کرد به مرغ ها غذا بده، درسته؟