جواب Grammar صفحه ۲۴ زبان دهم + ⚡️ ترجمه

در این نوشته با جواب Grammar صفحه ۲۴ زبان دهم همراه شما هستیم.

جواب Grammar صفحه ۲۴ زبان دهم

A. Read the following texts.

الف) متن های زیر را بخوانید.

Tomorrow I will travel to Africa. I will go to a hot and dry country. I will stay in a hotel near a lake. I will travel to many places and visit people and animals. I will learn many things there.

فردا من به آفریقا سفر خواهم کرد. من به یک کشور گرم و خشک خواهم رفت. من در یک هتل نزدیک یک دریاچه خواهم ماند. من به مکان های زیادی سفر خواهم کرد و مردم و حیوانات را خواهم دید. من چیزهای زیادی در آن جا یاد خواهم گرفت.

Nowadays, many people are taking care of nature. They pay more attention to our world. Hopefully, we won’t lose any plants and animals and we will have enough food in the future. The animals won’t lose their natural homes and they will live longer. In this way, we will have a happy life.

امروزه خیلی از مردم از طبیعت نگهداری می کنند. آن ها توجه بیش تری را جهانمان می کنند. این امید وجود دارد که ما هیچ گیاه و حیوانی را از دست نخواهیم داد و غذای کافی را در آینده خواهیم داشت. حیوانات خانه های طبیعی خود را از دست نخواهند داد و برای مدت طولانی تری زندگی خواهند کرد.. به این طریق، ما زندگی شادی را خواهیم داشت.

C. Tell your teacher how ‘simple future’ is made.

به معلم خود بگویید که «آینده ساده» چگونه ساخته می شود.

زمان آینده ساده در انگلیسی

تعریف : آینده ساده نشان دهنده عملی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد.

مثال:

من هفته بعد به گرگان سفر خواهم کرد.

پدرم سال بعد یک ماشین خواهد خرید.

اگر در مصرف انرژی صرفه جویی نکنیم در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

دستور ساخت آینده ساده

فاعل + will + فعل اصلی + بقیه جمله

مثال

Students will go to school.

دانش آموزان به مدرسه خواهند رفت.

D. Read the ‘Reading’ and underline all ‘future verbs’.

ت) قسمت ریدینگ را بخوانید و زیر همه «افعال آینده» خط بکشید.

Then the animals }won’t have{ a place to live.

They }will die out{.

In this way, the number of cheetahs }is going to increase{ in the future.

E. Read the following paragraph and choose the best verb forms.

ث) پاراگراف زیر را بخوانید و بهترین حالت افعال را انتخاب کنید.

Alfredo is an Italian tourist. He  ….will live….  in Rome. He  ….will like….  to travel and see different places of the world. He  ….will take….  photos especially of animals. Next month, he and his wife  ….travel….  to Iran. They  ….go….  to Tooran Plain to see animals. They are hopeful to see Persian zebra, Iranian cheetah, Persian leopard and gazelle. After two weeks, they  ….visit….  some beautiful cities in Iran.

آلفردو یک جهانگرد ایتالیایی است. او در رم زندگی می کند. او سفر کردن و دیدن مکان های مختلف جهان را دوست دارد. او اقدام به عکاسی، مخصوصا از حیوانات می کند. ماه آینده، او و همسرش به ایران سفر خواهند کرد. آن ها به دشت توران خواهند رفت تا حیوانات را ببینند. آن ها امیدوارند که گور خر فارسی، یوزپلنگ ایرانی و پلنک و غزال فارسی را مشاهده کنند. بعد از ۲ هفته، آن ها برخی از شهرهای زیبا را در ایران دیدن خواهند کرد.

G. Work with a friend.

د) با یکی از دوستانتان تمرین کنید.

a. Make sentences with these beginnings using the ‘future tense’.

آ) جملاتی را با استفاده از «زمان آینده» بسازید.

۱. On Friday morning, I   ….will go swimming…. .

۱) صبح روز جمعه، من به برای شناکردن خواهیم رفت.

۲. Next week, my brother  ….will stay at home…. .

۲) هفته آینده، برادر من در خانه خواهد ماند.

۳. Tomorrow afternoon,  ….we will go to cinema….

۳) امروز بعد از ظهر، ما به سینما خواهیم رفت.
 

b. Now ask your friend ‘future tense’ questions with the following words.

ب) اکنون با استفاده از لغات زیر از دوستتان سؤالات «زمان آینده» بپرسید.

۱. When                ….will you travel to mashhad…. ?

۱) چه زمانی به مشهد سفر خواهید کرد؟

۲. Where               ….will you go next month…. ?

۲) ماه آینده به کجا خواهید رفت؟

۳. Who                  ….will you call to tonight…. ?

۳) می خواهید با چه کسی امشب تماس بگیری؟

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه