جواب Grammar صفحه ۲۹ زبان دوازدهم + ⚡️ ترجمه

در این نوشته با جواب Grammar صفحه ۲۹ زبان دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب Grammar صفحه ۲۹ زبان دوازدهم

A. Read the following text.

الف) متن زیر را بخوانید:

Hafez is known to be as one of the most famous Persian poets of all time. He was born sometime between the years 1310 and 1337 A.D1. in Shiraz. In his childhood, he received religious education. He is called Hafez because he learned the Holy Quran by heart. Hafez is mostly remembered for a special type of poetry that is called Ghazal. Emotions and ethics are used in Ghazals a lot. The collection of his poems is called Divan. It has been translated into countless languages including German, English and French. Hafez is known to be the inspiration for many poets and authors around the world.

حافظ به عنوان یکی از مشهورترین شاعران ایرانی در همه زمان ها شناخته شده است. در زمانی مابین سال های ۱۳۱۰ و ۱۳۳۷ بعد از میلاد، در شیراز متولد شد. در دوران بچگی اش آموزش مذهبی دید. او حافظ نامیده شده است به این دلیل که کتاب مقدس قرآن را از روی عشق و علاقه آموخت.

حافظ بیشتر برای یک نوع خاص شعر که غزل نامیده می شد به یادآورده می شود. احساسات و اخلاق در غزل بسیار استفاده می شوند . مجموعه شعرهای او دیوان نامیده می شوند که به زبان های بسیاری از جمله آلمانی انگلیسی و فرانسوی ترجمه شده است حافظ به عنوان یک الهام بخش بسیاری از شاعران و نوبیسندگان در سراسر جهان شناخته شده است.

B. Read the following example sentences.

ب) جملات زیر را مطالعه نمایید.

۱- She »makes« pancakes every morning.

۱- او هر روز صبح کلوچه درست می کند.

Pancakes »are made« every morning.

کلوچه ها هر روز صبح درست می شودند.

۲- Ali »broke« the window yesterday.

۲- علی دیروز شیشه (پنجره) را شکست.

The window »was broken« yesterday.

شیشه (پنجره) دیروز شکسته شد.

۳- They »have fixed« the cars.

۳- آنها ماشین ها را تعمیر کردند.

The cars »have been« fixed.

ماشین ها تعمیر شدند.

۴- Alexander Fleming »discovered« penicillin.

۴- الکساندر فلمینگ پنی سیلین را کشف کرد.

Penicillin »was discovered« by Alexander Fleming.

پنی سیلین توسط الکساندر فلمینگ کشف شد.

۵- Scientists »find« solutions to problems.

۵- دانشمندان راه حلی برای مشکلات پیدا کردند.

Solutions to problems »are found« by scientists.

راه حل هایی توسط دانشمندان برای مشکلات کشف شد.

۶- Doctors »have made« a new medicine to cure cancer.

۶- دکترها یک داروی جدید برای درمان سرطان درست کردند.

A new medicine »has been made« by doctors to cure cancer.

یک داروی جدید برای درمان سرطان توسط دکترها ساخته شد.

C. Tell your teacher how passive voice is made.

پ) طریقه ساخت «وجه مجهول» را به معلم خود بگویید.

D. Read the Conversation and underline all passive voices.

ت) مکالمه را بخوانید و زیر تمامی «وجه های مجهول« خط بکشید.

Was born – was founded – was regarded – was known – was written

متولد شد – پیدا شد – مورد توجه قرار گرفت – شناخته شد – نوشته شد.

E. Read the following paragraph and choose the best verb forms.

ج) متن زیر را بخوانید و بهترین حالت فعل را انتخاب کنید.

Many products (are developed) each year. Light bulb, camera, airplane, and telephone (were invented) by scientists and inventors. Laptops, smart phones, and tablets (were made) by lots of work. But not all products (are developed) by hard work. Some inventions (were created) by accident or scientists’ mistakes. Penicillin, for instance, (was discovered) quite accidentally when Alexander Fleming (was working) on bacteria. Microwave oven also (was invented) during a scientist’s experiment on energy. More interestingly, some tools and technologies (are not made) by scientists at all. Some like dishwashers and computer games (were made) by ordinary people like workers, housewives and school students.

هر سال محصولات زیادی ساخته می شوند و دوربین هواپیما و تلفن به وسیله دانشمندان و مخترعان اختراع شدند . لپ تاپ های هوشمند و تبلت ها با کارهای زیادی ساخته شدند اما همه محصولات با کار سخت ساخته نشدند برخی اختراعات اتفاقی یا به وسیله اشتباه دانشمندان به وجود آمده. برای مثال پنی سلین کاملا اتفاقی وقتی که الکساندر فلیمینگ بر روی باکتری ها کار می کرد کشف شد .

همچنین ماکروویو در طول آزمایش یک دانشمند روی انرژی اختراع شد به طور قابل توجه تر برخی از ابزار یا تکنولوژی ها اصلا به وسیله دانشمندان ساخته نشدند . بعضی مثل ماشین ظرفشویی ها و بازی های کامپیوتری به وسیله مردم عادی مانند کارگرها خانم های خانه دار و دانش آموزان مدرسه ساخته شدند .

F. Pair up and talk about the things that happened in the past without mentioning the doer.

د) جفت شوید و در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده است بدون ذکر انجام دهنده آن صحبت کنید.

Example: The window was broken

 برای مثال: پنجره شکسته شد.

G. Go to Part ‘Grammar’ of your Workbook and do A and B.

هـ) به قسمت «قواعد» کتاب کار خود بروید و قسمت الف و ب را انجام دهید.

۱- The book was read.

۱- کتاب خوانده شد.

۲- The homework was done.

۲- تکالیف انجام شد.

۳- The cake was eaten.

۳- کیک خورده شد.

۴- The laptop was stolen.

۴- لپتاپ دزدیده شد.

۵- The statue was created.

۵- مجسمه ساخته شد.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه