در این نوشته با جواب Listening and reading صفحه 13 زبان هفتم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب Listening and reading صفحه 13 زبان هفتم

Listen to the conversations and check the correct items.

جواب Listening and reading صفحه 13 زبان هفتم
جواب Listening and reading صفحه 13 زبان هفتم

به مکالمات گوش کنید و گزینه های صحبح را انتخاب کنید.

Conversation 1:

مکالمه 1:

A: Who’s that girl over there?

آ) آن دختری که آنجاست کیست؟

B: She’s Bita Ebadi, my friend. Let’s meet her.

ب) او دوست من بیتا عبادی است.  بیا بریم ببینیمش.

A: Sure.

آ) حتما.

Conversation 2:

مکالمه 2:

A: Let me introduce my friend Babak Pakzad to you.

آ) اجازه بدید دوستم بابک پاکزاد را به شما معرفی کنم.

B: Nice to meet you.

ب) از دیدنتون خوشبختم.

C: Nice to meet you, too.

پ) من نیز از دیدن شما خوشبختم.

برچسب شده در: