جواب Listening and Speaking صفحه ۳۰ زبان دهم + ⚡️ ترجمه

در این نوشته با جواب Listening and Speaking صفحه ۳۰ زبان دهم همراه شما هستیم.

جواب Listening and Speaking صفحه ۳۰ زبان دهم

A. You may use ‘future tense’ to ask someone about their plans or talk about your own plans.

الف) با استفاده از فعل زمان آینده می توانید از مردم درباره برنامه هایشان بپرسید یا درباره برنامه های خودتان توضیح دهید.

What are you going to do this weekend?

قصد داری آخر این هفته کجا بروی؟

I am going to go to Golestan Forest.

قصد دارم به جنگل گلستان بروم.

Are you going to visit a museum?

آیا از یک موزه دیدن خواهی کرد؟

No, I am going to go out and enjoy wildlife.

نه. قصد دارم بیرون بروم و از حیات وحش لذت ببرم.

You may use the following patterns to ask and answer about the future plans.

برای رساندن منظور می توانید از عبارات زیر هم استفاده کنید.

What will you do? / What are you going to do?

I will … . / I am going to … .

Where will you go? / Where are you going to go?

I will go … . / I’m going to go …

B. Listen to the following conversations and complete the sentences.

به مکالمات زیر گوش کنید و کارهایی را که گوینده قصد دارد انجام دهد را تیک بزنید.

Conversation 1

Where are you going to go this summer?

این تابستان قصد دارید کجا بروید؟

I am going to go to Brazil

من قصد دارم به برزیل بروم.

Really? What will you do there?

واقعا؟ آن جا چه خواهی کرد؟

I am going to go visit people and places.

قصد دارم از مردم و اماکن دیدن کنم.

What’s interesting about Brazil?

نکته جالب در مورد برزیل چیست؟

Well, it’s nature and wild animals.

خب! طبیعت و حیوانات وحشی آن.

۱. Alice is going to ….go to Brazil….

۱) آلیس قصد دارد ….به برزیل برود…. .

۲. Alice will  ….visit people and places…. .

۲) آلیس  ….از مردم و اماکن دیدن خواهد کرد…. .

A.

Are you going to stay home this weekend?

آیا شما قصد دارید این آخر هفته در خانه بمانید؟

No, we won’t. we’ll go out.

نه. نخواهیم ماند. بیرون خواهیم رفت.

Where will you go?

کجا خواهید رفت؟

We are going to visit our relatives in Varamin

ما قصد داریم از اقواممان در ورامین دیدن کنیم.

Will you do anything else?

آیا کار دیگری هم خواهید کرد؟

I am not sure yet.

هنوز مطمئن نیستم.

۱. Shahab is going to  ….go out…. .

۱) شهاب می خواهد  ….بیرون برود…. .

۲. His family will  ….go with him to varamin….

۲) خانواده اش  ….با او به ورامین خواهند رفت…. .

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه