جواب Listening and Speaking صفحه ۳۴ زبان یازدهم ⚡️+ ترجمه

در این نوشته با جواب Listening and Speaking صفحه ۳۴ زبان یازدهم همراه شما هستیم.

جواب Listening and Speaking صفحه ۳۴ زبان یازدهم

A. You may use ‘how much’ to ask about prices. You may use ‘how many’ to ask about numbers.

الف) شما ممکن است از «چه مقدار» برای پرسش در مورد قیمت ها استفاده کنید. شما ممکن است از «چه تعداد» برای پرسش در مورد اعداد استفاده کنید.

May I help you?

می توانم کمکتون کنم؟

Yes, please. I’m looking for some birthday candles.

بله- خواهشا. من به دنبال تعدادی شمع تولد می گردم.

How many candles do you need?

چه تعداد شمع لازم داری؟

I need 12 birthday candles.

من ۱۲ تا نیاز دارم.

You can find different types of candles over there.

شما می تونی انواع مختلفی از شمع ها را آن طرف پیدا کنی.

Um… How much are those?

اومم. قیمت آن ها چقدر است؟

۲۰ ۰۰۰ Tomans.

۲۰،۰۰۰ تومان.

What about these?

این ها چقدر است (قیمتش)؟

۱۰ ۰۰۰ Tomans.

۱۰،۰۰۰ تومان.

I think I’ll take these. Here you are.

فکر کنم این ها رو بخوای بگیری. بفرمایید.

Thank you.

ممنون.

You may use the following patterns to ask about prices and numbers.

شما می توانی الگوهای زیر را برای پرسش در مورد قیمت ها و اعداد استفاده کنی.

How much do/does ….. cost?

قیمت … چقدر است

How much is it?

این قیمتش چقدر است؟

How much are they?

آن ها قیمتشون چقدر است؟

How many ….. are there?

آن ها چندتا هستند؟

B. Listen to the following conversations and answer the questions.

به مکالمات زیر گوش کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

ب: ۳۰ هزار تومان است.

آ: اوه، خیلی گران است.

ب: اما لغت نامه بسیار خوبی است.

بیش از ۱۵ هزار لغت دارد.

Conversation 1

مکالمه ۱:

A: Do you have a smaller and cheaper one?

آ: آیا کوچکتر و ارزانترش را ندارید؟

How much is that?

قیمتش چقدر است؟

B: That’s a good one, too. It is 25,000 Tomans.

ب: این یکی هم خوب است. قیمتش ۲۵ هزار تومان است.

Do you want to take a look at it?

می خواهی یک نگاه به آن بندازی؟

A: Yes, please.

آ: بله، لطفا.

۱. The boy wants  …to buy a English-to-Persian dictionary… .

۱) پسر می خواست لغت نامه انگلیسی به فارسی خریداری کند.

۲. It has more than 15,000 words.

۲) چه تعداد کلمه در اولین لغت نامه موجود بود؟

بیش از ۱۵ هزار لغت دارد.

Conversation 2

مکالمه ۲:

A: How much is the ticket?

آ: قیمت بلیط چقدر است؟

B: It is 4 dollars. How many tickets do you want?

ب: ۴ دلار. چه تعداد بلیط می خواهی؟

A: 15 tickets please.

آ: ۱۵ بلیط لطفا.

B: Just a moment. Here are your tickets, 60 dollars please.

ب: یک لحظه. این هم بلیط های شما، ۶۰ دلار لطفا.

A: How much?

آ: چقدر؟

B: 60 dollars,

ب: ۶۰ دلار.

A: Ok, can I pay with my credit card?

آ: باشه، می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟

B: Yes, sure.

ب: بله حتما.

۱. It is 4 dollars.

۴ دلار.

۲) او چه تعداد بلیط می خواهد؟

۲. ۱۵ tickets.

۱۵ بلیط

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه