جواب Part One: Get ready صفحه ۱۷ زبان دهم⚡️ ترجمه

در این نوشته با جواب Part One: Get ready صفحه ۱۷ زبان دهم همراه شما هستیم.

جواب Part One: Get ready صفحه ۱۷ زبان دهم

A. Match the pictures with the phrases.

الف) تصویرها را با جملات تطبیق دهید.

جواب Part One: Get ready صفحه 17 زبان دهم
جواب Part One: Get ready صفحه ۱۷ زبان دهم

a)  hurting the animal

آ) آسیب رساندن به حیوانات

b)  putting out the fire

ب) خاموش کردن آتش

c)  cutting out the trees

ج) قطع کردن درختان

d)  helping the injured anima

بد : آسیب رساندن به حیوانات  –  قطع درختان

B. Which is good for nature? Which is bad?

ب) از موارد قسمت قبل کدام موارد برای طبیعت خوب و کدام موارد بد هستند؟

Good:  putting out the fire – helping the injured animal

خوب : خاموش کردن آتش  –  کمک کردن به حیوانات آسیب دیده

Bad:  hunting the animals – cutting down the trees

د) کمک کردن به حیوانات آسیب دیده

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه