جواب Part Two صفحه ۱۸ زبان دهم ⚡️ ترجمه

در این نوشته با جواب Part Two صفحه ۱۸ زبان دهم همراه شما هستیم.

جواب Part Two صفحه ۱۸ زبان دهم

A. Match the pictures with the words.

الف) تصاویر را با حیوانات تطبیق دهید.

جواب Part Two صفحه 18 زبان دهم

B. Can you divide the above animals into two groups? How?

ب) آیا می توانید حیوانات را به دو دسته تقسیم بندی کنید؟ چگونه؟

Group 1 (Domestic): a goat – a panda – an elephant – a cat –  a whale

Group 2 (wild):  a wolf – a leopard 

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه