جواب Practice صفحه ۱۱ زبان هفتم + ترجمه

در این نوشته با جواب Practice صفحه ۱۱ زبان هفتم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب Practice صفحه ۱۱ زبان هفتم

Listen to the introductions and greetings.

به معرفی ها و احوال پرسی ها گوش کنید.

This is my friend Parham.

ایشان دوست من، پرهام هستند.

This is my classmate Parisa.

ایشان همکلاسی من، پرهام هستند.

This is my English teacher Mr. Kamali.

ایشان معلم انگلیسی من، آقای کمالی هستند.

Nice to meet you.

از دیدن شما خوشحالم.

Nice to meet you, too.

من هم از دیدن شما خوشحال هستم.

Listen to the examples. In pairs, ask and answer about other students’ names.

به مثال ها گوش کنید. به صورت دو نفره در مورد نام های دانش آموزان دیگر سوال کنید و جواب دهید.

Who is that boy?                 He’s my friend Erfan.

آن پسر کیست؟        او دوست من، عرفان است.

Who is that girl?                 She’s my classmate Parisa.

آن دختر کیست؟       او همکلاسی من، پریسا است.

Who is that man?                He’s my teacher Mr. Karimi.

آن مرد کیست؟         او معلم من، آقای کریمی است.

Who is that woman?           She’s my teacher Miss/Mrs. Bahrami.

آن زن کیست؟          او معلم من، خانم بهرامی است.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه