جواب Pronunciations صفحه ۳۲ زبان دهم + ⚡️ ترجمه

در این نوشته با جواب Pronunciations صفحه ۳۲ زبان دهم همراه شما هستیم.

جواب Pronunciations صفحه ۳۲ زبان دهم

B. Listen and find where the sentences end. Do this by putting a period (.) and/or capitalizing words.

ب) آموزش زبان انگلیسی دهم : به جمله های زیر گوش کنید و ببینید که جمله کجا تمام می شود. این کار را با بزرگ نویسی حرف اول جمله و قرار دادن نقطه در پایان جمله انجام دهید.

My name is Jim (.) I am a zookeeper (.) There are many animals in our zoo we have big and small animals like birds and giraffes (.) We have wild and farm animals (.)

اسم من جیم است. من نگهبان باغ وحش می باشم. در باغ وحش ما حیوانات زیادی وجود دارد. ما حیوانات بزرگ  کوچکی همچون پرندگان و زرافه ها داریم. ما حیوانات اهلی و وحشی داریم.

I like wild animals (.) We have two lions and a leopard here (.) We don’t have any sea animals now (.) We will have some next year (.) We are making new buildings for them (.) I think the visitors are going to love them (.)

من حیوانات وحشی را دوست دارم. ما دو شیر و یک گربه وحشی در اینجا داریم. ما فعلاً هیچ حیوان دریایی ای نداریم. سال آینده تعدادی از آن ها را خواهیم داشت. ما در حال ساخت مکانی جدید برای آن ها هستیم. من فکر می کنم بازدیدکنندگان قصد دارند که آنها را دوست داشته باشند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه