جواب Reading صفحه ۲۲ زبان دهم ⚡️ ترجمه

در این نوشته با جواب Reading صفحه ۲۲ زبان دهم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب Reading صفحه ۲۲ زبان دهم

Endangered Animals

حیوانات در معرض خطر

Today, there are some endangered animals on Earth. It means that we can find only a few of them around us. Some examples are whales, pandas, tigers and Asian elephants.

امروزه تعدادی از حیوانات روی زمین در معرض انقراض قرار دارند. این بدان معنا است که ما فقط می توانیم تعداد معدودی از آن ها را در  پیرامون مان بیابیم. چند مثال عبارتند از: نهنگ ها ، پانداها ،  ببرها  و فیل های آسیایی.

Humans destroy the natural homes of the animals in the forests, lakes, and plains. When the number of people on Earth increases, they need more places for living. They cut down trees and destroy lakes. They make homes and roads instead. Then the animals won’t have a place to live. They will die out.

نوع بشر ، زیستگاه های طبیعی حیوانات درون جنگل ها  – دریاچه ها  و دشت ها را تخریب می کند. هم چنان که تعداد افراد روی زمین افزایش می یابد ، انسان ها به مکان های بیشتری برای زندگی نیاز خواهند داشت. آن ها درختان را قطع می کنند و دریاچه ها را نابود می کنند. آن ها در عوض خانه و جاده می سازند. آن وقت حیوانات مکانی برای زندگی نخواهند داشت. آن ها منقرض خواهند شد.

The Iranian cheetah is among these animals. This wild animal lives only in the plains of Iran. Now there are only a few Iranian cheetahs alive. If people take care of them, there is hope for this beautiful animal to live.

یوزپلنگ ایرانی (نیز) در بین این حیوانات قرار دارد. این حیوان وحشی فقط در دشت های ایران زندگی می کند. اکنون فقط تعداد کمی از یوزپلنگ های ایرانی زنده اند.  اگر مردم از آن ها مراقبت کنند ، امیدی برای زنده ماندن این حیوان زیبا وجود دارد.

Recently, families pay more attention to nature, students learn about saving wildlife, and some hunters don’t go hunting anymore. In this way, the number of cheetahs is going to increase in the future.

اخیرا خانواده ها به طبیعت توجه بیشتری می کنند ، دانش آموزان در مورد نجات حیات وحش (مطلب) می آموزند و برخی از شکارچیان دیگر به شکار نمی روند. با امید به این که تعداد یوز پلنگ ها در آینده رو به افزایش برود.

Reading Comprehension

درک مطلب

A. Choose the best answer.

الف) بهترین جواب را انتخاب کنید.

۱- Which of the followings is not an endangered animal?

۱) کدام یک از موارد زیر ، حیوان در معرض خطر نیست؟

a) panda               b) cheetah               c) horse

ببر  –  یوزپلنگ  –  اسب

۲- Where is the natural home of the Iranian cheetah?

۲) کدام یک زیستگاه طبیعی یوزپلنگ ایرانی است؟

a) forest               b) plain               c) mountain

جنگل  –  دشت  –  کوه

۳- Which place is not a natural home of wild animals?

۳) کدام مکان زیستگاه طبیعی حیوانات وحشی نیست؟

a) park               b) lake               c) jungle

پارک  –  دریاچه  –  جنگل

B. True/False

درست /غلط

۱. In the past, many hunters paid attention to wildlife.               T         F

۱) در گذشته، خیلی از شکارچی ها به حیات وحش توجه می کردند.   «غلط»

۲. Families are interested in protecting nature.                       F

۲) خانواده ها به محافظت از طبیعت علاقه مندند.   «صحیح»

۳. When people take care of cheetahs, the number of these animals will increase.               T         F

۳) وقتی مردم از یوزپلنگ ها محافظت کنند تعداد این حیوان افزایش خواهد یافت.   «صحیح»

C. Match two halves.

پ) دو نیمه جمله ها را با هم تطبیق دهید.

۱. When only a few numbers of an animal live on Earth,  ….it means that it is an endangered animal…. .

۱) زمانی که تعداد کمی از حیوانی روی زمین زندگی می کند،  …..این بدان معناست که این حیوان در معرض خطر (انقراض) است…. .

۲. If we take care of Iranian cheetahs,  ….they will live in the future…. .

۲) اگر ما از یوزپلنگ های ایرانی مراقبت کنیم،  …..آن ها در آینده زنده خواهند بود….. .

۳. People need more places for living,  ….when their number increases…. .

۳) مردم به مکان های بیشتری برای زندگی نیاز دارند،  ….زمانی که تعداد آن ها (مردم) زیاد شود….. .

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه