جواب Reading صفحه ۲۴ زبان یازدهم + ترجمه

در این نوشته با جواب Reading صفحه ۲۴ زبان یازدهم همراه شما هستیم.

جواب Reading صفحه ۲۴ زبان یازدهم

Languages of the World.

خواندن

Language is a system of communication. It uses written and spoken forms. People use language to communicate with each other in a society. They exchange knowledge, beliefs, wishes, and feelings through it.

زبان سامانه ای از ارتباطات است. زبان به شکل های نوشتاری و گفتاری به کار می رود. مردم در یک جامعه زبان را برای ارتباط با هم بکار می برند. مردم دانش، اعتقادات، خواسته ها و احساساتشان را از طریق آن مبادله می کنند.

Languages vary greatly from region to region. They are so different that a person may not understand the language of someone from another region, country or continent. It is not surprising to hear that today about 7000 languages exist in the world. There are more than 2000 languages in Africa, 1000 in the Americas, more than 2250 in Asia, about 230 in Europe, and more than 1300 in Oceania.

زبان ها از یک ناحیه به ناحیه دیگر به طور گسترده ای تغییر می کنند. زبان ها به قدری متفاوتند که یک نفر ممکن است زبان شخصی از ناحیه، کشور یا قاره دیگر را درک نکند. شگفت آور نیست بدانید که حدود ۷۰۰۰ زبان در دنیا وجود دارد. بیش از ۲۰۰۰ زبان در آفریقا، ۱۰۰۰ تا در آمریکاها، بیش از ۲۲۵۰ در آسیا، حدود ۲۳۰ تا در اروپا و بیش از ۱۳۰۰ تا در اقیانوسیه وجود دارد.

Native speakers of these languages range in number from very large, with hundreds of millions of speakers, to very small, with fewer than 10 speakers. The most popular language in the world is Chinese.

تعداد متکلمین بومی این زبان ها از خیلی زیاد – با چند صد میلیون متکلم – تا خیلی کم – تا کمتر از ۱۰ متکلم – تغییر می کند. رایجترین زبان دنیا چنینی است. بیش از یک میلیارد نفر در دنیا، چینی صحبت می کند. رایجترین زبان دنیا چینی است.

More than one billion people in the world speak Chinese. Interestingly, English has fewer native speakers than Chinese, but there are about one billion learners of English all around the world. They learn English as an international language.

بیش از یک میلیارد نفر در دنیا، چینی صحبت می کنند. متکلمین به زبان انگلیسی به طور جالب توجهی نسبت به چینی کمتر هستند اما در سراسر دنیا حدود یک میلیارد یادگیرنده انگلیسی وجود دارد. آن ها زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان بین المللی یاد می گیرند.

About fifty percent of the world’s languages have fewer than 5000 speakers. In the beginning of the twenty-first century, 204 languages had fewer than 10 speakers and 344 languages had between 10 and 99 speakers. The 548 languages with fewer than 99 speakers make up nearly 8 percent of the world’s languages. We call them ‘endangered languages’. As the speakers of such languages grow old and die, their languages will die, too.

حدود ۵۰ درصد زبان های جهان کمتر از ۵۰۰۰ متکلم دارند. در شروع قرن ۲۱ ام ۲۰۴ زبان کمتر از ۱۰ متکلم و ۳۴۴ زبان بین ۱۰ الی ۹۹ متکلم داشتند. ۵۴۸ زبان با کمتر از ۹۹ متکلم حدود ۸ درصد زبان های دنیا را تشکیل می دهند. ما آن ها را زبان های در معرض انقراض می نامیم. همان طور که متکلمین این زبان ها پیر می شوند و می میرند، زبان هایشان هم خواهند مرد. با وجود تفاوت هایشان،

All languages are really valuable, despite their differences. Every language is an amazing means of communication that meets the needs of its own speakers. It is impossible to imagine the world without language. Therefore, we should respect all languages, no matter how different they are and how many speakers they have.

همه زبان ها واقعا ارزشمندند. هر زبانی یک ابزار شگفت انگیز ارتباطات است که نیازهای گویندگان خودش را برطرف می کند. تصور جهان بدون زبان غیر ممکن است. بنابراین ما باید به همه زبان ها احترام بگذاریم. مهم نیست که زبان ها چقدر با هم متفاوتند و چند گوینده دارند.

Reading Comprehensive

درک مطلب خواندن

A. Scan the passage for the following numbers. Match them with the information. There is one extra number.

الف) اعداد زیر را در متن جستجو کنید. سپس با اطلاعات مطابقت دهید. یک عدد اضافی است.

a. 548                b. 2250                 c. 8                d. 1300                 e. 204

۱. The number of languages with speakers fewer than 10 e. 204

۱) تعداد زبان های با کمتر از ۱۰ متکلم

۲. The percent of endangered languages     c. 8

۲) درصد زبان های در معرض خطر

۳. The number of languages with speakers fewer than 99 a. 548

۳) تعداد زبان های با کمتر از ۹۹ متکلم

۴. The number of languages in Oceania d. 1300

۴) تعداد زبان های اقیانوسیه  

B. Scan the passage for the proper nouns.

پ) متن را سریع بخوانید و اسامی مناسب (برای جملات زیر) پیدا کنید.

a) The language with more than one billion learners:

آ) زبانی با بیش از یک میلیارد یاد گیرنده : انگلیسی

b) The continent with one thousand languages:

ب) قاره ای با یک هزار زبان : آمریکا

c) The language with the largest number of native speakers:

پ) زبانی با بیشترین تعداد متکلم بومی : چینی

C. Scan the passage and answer the following questions.

پ) متن را اسکن کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

a) How many languages are there in the world?

آ) چه تعداد زبان در جهان وجود دارد؟

حدود ۷۰۰۰ زبان در جهان وجود دارد.

b) What is the number of endangered languages?

ب) زبان های در حال انقراض چه تعداد است؟

۵۴۸ زبان.

c) Which continent has the largest number of languages in the world?

ج) کدام قاره بیشترین تعداد زبان را در جهان دارد؟

آسیا با در بر داشتن ۲۲۵۰ زبان بیشترین تعداد زبان را دارد.

D. Read the sentences; put T for true and F for false. If a sentence is false, correct it.

ت) جملات را بخوانید. در جلوی جملات درست حرف T در جلوی جملات اشتباه حرف F قرار دهید.

a) Through languages, people can exchange only knowledge.         T     F

آ) مردم از طریق زبان ها فقط می توانند دانش را مبادله کنند.

b) When a language has no speaker, it dies out.         T     F

ب) مردم به کمک زبان می توانند دانش، باورها، خواسته ها و احساسات خود را مبادله کنند.

c) Only a few languages can meet the needs of their own speakers.         T     F

ج) فقط تعداد کمی از زبان ها هستند که می توانند نیازهای متکلمین خود را برآورده کنند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه