جواب Reading Comprehension صفحه ۱۰ کتاب کار انگلیسی دوازدهم + ترجمه

در این نوشته با جواب Reading Comprehension صفحه ۱۰ کتاب کار انگلیسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب Reading Comprehension صفحه ۱۰ کتاب کار انگلیسی دوازدهم

It is very important for us to respect our elders. It is also important to note that elders were not born elders; they were kids like us and now have grown old. A few years hence we will also grow older. If today we respect them, our present and future generations will carry those values and will learn to respect us as well when we grow old.

احترام به بزرگترهایمان برای ما بسیار مهم است. توجه به این نکته نیز مهم است که بزرگان بزرگتر به دنیا نیامده اند. آنها مثل ما بچه بودند و اکنون پیر شده اند. ما نیز چند سال دیگر ما نیز بزرگتر و مسن خواهیم شد. اگر امروز ما به آنها احترام بگذاریم، نسل های حال و آینده ما این ارزش ها را به دوش می کشند و یاد می گیرند که وقتی پیر می شویم به ما نیز احترام بگذارند.

Elders have a lot to share with us: their life experiences, their failures, their successes and many more. Thus we need to care for them because they deserve to be cared for. Respect and care for elders start with our parents as they are our first teachers in our life.

بزرگترها چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن با ما دارند: تجربیات زندگیشان، شکست هایشان، موفقیت هایشان و بسیار چیزهای دیگر. بنابراین ما باید از آنها مراقبت کنیم زیرا آنها شایسته مراقبت هستند. احترام و مراقبت از بزرگترها از والدین ما آغاز می شود زیرا آنها اولین معلمان ما در زندگی هستند.

No matter what we do in our lives, who we are, and where we live, we must love them as they love us unconditionally. They feel honored when we appreciate their love and respect them. So it is our duty to help them when they need us because they are not young enough to handle things on their own like before.

مهم نیست که در زندگی خود چه می کنیم، چه کسی هستیم و در کجا زندگی می کنیم ، باید آنها را دوست داشته باشیم همانطور که آنها بی قید و شرط ما را دوست دارند. آنها احساس افتخار می کنند، زمانی که ما از عشق آنها قدردانی می کنیم و به آنها احترام می گذاریم. بنابراین وظیفه ما است که در صورت نیاز به آنها کمک کنیم زیرا آنها به اندازه کافی جوان نیستند که بتوانند مانند گذشته کارهای خود را انجام دهند.

A. Using the following question starters, generate questions. Then answer them.

با استفاده از کلمات پرسشی زیر سؤال طراحی کنید. سپس به آن ها پاسخ دهید.

۱. Why is it important for us to respect our elders?

چرا احترام به بزرگترها برای ما مهم است؟

Because a few years hence we will also grow older

زیرا ما نیز چند سال دیگر ما نیز بزرگتر و مسن خواهیم شد.

۲. How do our present and future generation learn to respect us when we grow old?

نسل امروز و آینده ما چگونه یاد می گیرند وقتی پیر می شویم به ما احترام بگذارند؟

In the event that today we respect elders.

در صورتی که امروز ما به بزرگترها احترام بگذاریم.

۳. What do elders have to share with us?

بزرگترها چه چیزی را باید با ما به اشتراک بگذارند؟

Their life experiences, their failures, their successes and many more.

تجربیات زندگیشان، شکست هایشان، موفقیت هایشان و بسیار چیزهای دیگر.

۴. Who do respect start with?

احترام با چه کسی شروع می شود؟

Our parents.

والدین خود.

B. Find what the underlined pronouns refer to.

پیدا کنید ضمایری که زیر آن ها خط کشیه شده است به چه چیزی اشاره دارد:

Paragraph 1: elders

بند اول: بزرگترها

Paragraph 2: parents

بند دوم: والدین

Paragraph 3: parents

بند سوم: والدین

C. Skim the text and suggest a title for it.

متن را بخوانید و یک عنوان برای آن پیشنهاد دهید.

Respect elders

احتام به بزرگترها

Care for elders

مراقبت از بزرگترها

Sense of appreciation

حس قدردانی

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه