در این نوشته با جواب Sounds and Letters صفحه 12 زبان هفتم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب Sounds and Letters صفحه 12 زبان هفتم

Listen to the conversation between a student and a librarian.

به مکالمه بین دانش آموز و متصدّی کتابخانه (کتابدار) گوش کنید.

Librarian: Can I help you?

متصدّی کتابخانه: آیا می توانم به شما کمک کنم؟

Student: Yes. Can I have my library card, please?

دانش آموز: بله. آیا می توانم کارت کتابخانه ام را داشته باشم لطفا؟

Librarian: Sure. What’s your name?

متصدّی کتابخانه: حتما. اسم شما چیست؟

Student: I’m Parisa Behparvar.

دانش آموز: من پریسا بهپرور هستم.

Librarian: Sorry, what’s your last name again?

متصدّی کتابخانه: ببخشید، نام خانوادگی شما مجددا چیست؟(نام خانوادگی خود را دوباره بگویید.)

Student: Behparvar. B-E-H-P-A-R-V-A-R.

دانش آموز: بهپرور. B-E-H-P-A-R-V-A-R

Librarian: OK. Here’s your card.

متصدّی کتابخانه: باشه. این هم کارت شما

برچسب شده در: