جواب Vocabulary Development صفحه ۲۷ زبان یازدهم ⚡️+ ترجمه

در این نوشته با جواب Vocabulary Development صفحه ۲۷ زبان یازدهم به همراه ترجمه و معنی همراه شما هستیم.

جواب Vocabulary Development صفحه ۲۷ زبان یازدهم

SYNONYMS

مترادف ها:

Synonyms are words with similar meanings, for example, ‘hard’ and ‘difficult’; or ‘begin’ and ‘start’ are synonyms. Learning synonyms is a good way to develop our vocabulary.

مترادف ها کلماتی هستند که معنی های مشابه دارند. مثل دو کلمه hard و difficult. یا مثل دو کلمه begin و start که دو به دو مترادف هستند. یاد گرفتن مترادف کلمات راه خوبی برای گسترش دامنه لغت است.

A. Write the words that mean the same under the picture where they belong.

الف) در تصویر های زیر، در زیر هر تصویر دو کلمه مترادف مربوطه را بنویسید.

small               powerful                 quick                  strong

fast                  tiny                         simple                easy

کوچک           قدرتمند              سریع                 قوی

سریع            کوچک                ساده                  راحت

جواب Vocabulary Development صفحه 27 زبان یازدهم
جواب Vocabulary Development صفحه ۲۷ زبان یازدهم

B. Two of the words in each group are synonyms. Find them.

ب) در هر گروه زیر دو تا از کلمات مترادف هستند؛ آن ها را بیابید.

a) amazing/ probable/ wonderful b) seek/ search for/ exercise

آ) شگفت آور – باور نکردنی – حیرت آور

amazing  –  wonderful                b) seek  –  search for

ب) جستجو کردن – جستجو کردن چیزی – ورزش کردن

c) quit/ live/ give up d) fortunately/ luckily/ really

quit  –  give up                            d) fortunately  –  luckily

ج) دست کشیدن – زندگی کردن – استعفا دادن

د) خوشبختانه – خوشبختانه – واقعا

C. Look back at the Reading to find synonyms for the words.

پ) به متن ریدینگ مراجعه کنید و مترادف کلمات زیر را بیابید.

a) In paragraph 2, find a synonym for ‘largely’:

آ) در پاراگراف ۲، هم معنی کلمه «به بزرگی» را بیابید.

In paragraph 2, find a synonym for ‘largely’:         greatly

b) In paragraph 4, find a synonym for ‘nearly’:

ب) در پاراگراف ۴، یک هم معنی برای «در نزدیکی» را بیابید.

In paragraph 4, find a synonym for ‘nearly’:          about

c) In paragraph 5, find a synonym for ‘to form’:

ج) در پاراگراف ۵، یک هم معنی برای «ساختن» پیدا کنید.

In paragraph 5, find a synonym for ‘to form’:        make up

d) In paragraph 6, find a synonym for ‘to think of’:

د) در پاراگراف ۶، یک هم معنی برای «فکر کردن، تصور کردن» پیدا کنید.

In paragraph 6, find a synonym for ‘to think of’:   imagine

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها