جواب What you learned صفحه ۴۰ زبان دهم + ⚡️ ترجمه

در این نوشته با جواب What you learned صفحه ۴۰ زبان دهم همراه شما هستیم.

جواب What you learned صفحه ۴۰ زبان دهم

A. Listen to the first part of a report about Earth.

الف) به اولین قسمتت از گزارش پیرامون زمین گوش دهید.

۱. Fill in the blanks based on what you just heard.

۱) جاهای خالی را بر اساس چیزی که شنیدید کامل کنید.

Earth is our  ….home…. .

زمین  ….خانه…. ماست

Humans  ….destroyed….  nature.

انسان ها طبیعت را  ….نابود می کنند…. .

۲. Listen again and list all nouns.

۲) مجدد گوش کنید و تمام اسامی را لیست کنید.

Earth  –  home  –  things  –  people  –  animals  –  plants  –  lakes  –  plains  –  forests  –  humans  –  nature

زمین  –  منزل  –  چیزها  –  مردم  –  حیوانات  –  گیاهان  –  دریاچه ها  –  دشت ها  –  جنگل ها  –  انسان ها  –  طبیعت

B. Now read the second part of the report.

ب) اکنون قسمت دوم گزارش را بخوانید.

We need to save animals and plants and take care of them. All humans are going to work together to have a beautiful home. If we work hard, we will have clean air and water in the future. We will have a safe place to live. In this way we will save Earth for our children.

ما باید حیوانات و گیاهان را نجات دهیم و از آن ها مراقبت کنیم. همه انسان ها می خواهند دست به دست هم دهند و زندگی زیبایی داشته باشند. اگر ما سخت کار کنیم آب و هوای تمیزی در آینده خواهیم داشت. ما مکان امنی برای زندگی خواهیم داشت. بدین ترتیب زمین را برای فرزندانمان حفظ خواهیم کرد.

۳. Underline all nouns. Identify singular/plural and proper/common nouns.

۳) زیر تمامی اسم ها خط بکشید. مفرد و جمع و همچنین ساده و مرکب را مشخص کنید.

Animals (plural/common)  –  plants (plural/common)  –  humans (plural/common)  –  home (singular/common)  –  air (uncountable/common)  –  water (uncountable/common)  –  future (uncountable/common)  –  place (singular/common)  –  way (singular/common)  –  Earth (singular/common)  –  children (plural/common)

حیوانات  –  گیاهان  –  انسان ها  –  منزل  –  هوا  –  آب  –  آینده  –  مکان  –  راه  –  زمین  –  بچّه

۴. Circle all future verbs.

۴) دور تمامی فعل های آینده خط بکشید.

Are going to work  –  will have  –  will have  –  will save.

C. Work in pairs. Ask and answer. Use appropriate intonation.

پ) دو نفره تمرین کنید. سؤال بپرسید و جواب دهید. از لحن مناسب استفاده کنید.

What is Earth?

* زمین چیست؟

It is planet we live on . It’s the home of all living things.

سیاره ای ایست که ما روی آن زندگی می کنیم. منزلگاه همه چیزهای زنده می باشد.

Who is destroying nature?

* چه کسی طبیعت را تخریب می کند؟

Humans are destroying nature.

انسان ها طبیعت را تخریب می کنند.

Do you need a safe place to live?

* آیا شما به زندگی در مکان امن نیاز دارید؟

Yes, we need a safe place to live.

بله، ما به زندگی در مکان امن نیاز داریم.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها

  • رويا

    (uncountable/common)در کتاب نیست ؟????اینجا به جای چه کلمه ای در کتاب هست؟؟!