جواب Writing صفحه ۳۴ زبان دهم +⚡️ ترجمه

در این نوشته با جواب Writing صفحه ۳۴ زبان دهم همراه شما هستیم.

جواب Writing صفحه ۳۴ زبان دهم

A. Read the second paragraph of the ‘Reading’. Find the nouns and write them in the correct circles of the word web. You can add more circles.

الف) پاراگراف دوم متن ریدینگ را بخوانید. اسم ها را یافته و در حلقه های مناسب در زیر طبقه بندی کنید. در صورت لزوم ، حلقه های بیشتری به تصویر اضافه کنید.

جواب Writing صفحه 34 زبان دهم
جواب Writing صفحه ۳۴ زبان دهم

B. Write the appropriate form of each noun.

ب) در زیر فرم صحیح هر اسم را بنویسید.

۱. Ali’s  ….brother….  is a hard-working  ….postman…. .

۱)  ….برادر….  علی یک  ….پستچی….  سخت کوش است.

۲. She sat down at her  ….desk….  and worked for two  ….hours…. .

۲) او در  ….میز….  خود نشست و به مدت دو  ….ساعت…. کار کرد.

۳. There are two  ….buses stop….  near your  ….school…. .

۳) در نزدیکی  ….مدرسه….  شما دو  ….ایستگاه اتوبوس….  وجود دارد.

۴. I saw an old  ….man….  and two young  ….women….  sitting near the lake of the  ….park…. .

۴) من یک  ….مرد…. مُسن و دو  ….خانم…. جوان را دیدم که نزدیک دریاچه نزدیک  ….پارک…. نشسته بودند.

۵. Frank is a  ….farmer…. . He has four  ….children…. .

۵) فرانک یک  ….کشاورز…. است. او چهار  ….فرزند…. دارد.

C. Circle the correct answer.

پ) در متن زیر ، دور جواب های درست خط بکشید.

۱. Today,  ….Iran….’s mountains and plains are the natural  ….home….  of many animals. One of them is the black  ….bear….  which lives in a few  ….parts….  of the country.

۱) امروز کوه ها و دشت های ایران زیستگاه طبیعی حیوانات زیادی می باشد. یکی از آن ها خرس سیاه می باشد که در ناحیه کوچکی از کشور زندگی می کند.

۲. Amin  ….Askari….  is a pilot. He is 40  ….years….  old. He lives with his  ….wife….  and his son and daughter in  ….Mashhad…. . He loves his job.

۲) امین عسکری خلبان می باشد. او ۴۰ سال دارد. او به همراه پسر و دخترش در مشهد زندگی می کند. او عاشق کارش است.

۳. The  ….Persian….  Gulf is a very important sea between Iran and some  ….Arab….  countries. Its  ….wildlife….  is amazing. You can see some beautiful  ….sea….  animals such as  ….dolphins….  there.

۳) خلیج فارس یکی از مهمترین دریاهای بین ایران و بعضی از کشورهای عربی می باشد. حیات وحش آن بی نظیر است. شما می توانید بعضی از حیوانات دریایی مثل دولفین را در آنجا ببینید.

D. Read the following sentences and circle the nouns.

ت) جملات زیر را بخوانید و دور اسم ها خط بکشید.

۱. The  {weather}  is beautiful in the  {spring}.

۱) هوا در بهار زیبا است.

۲. This is a low  {mountain}, but those  {mountains}  are high.

۲) این یک کوه کم ارتفاع است اما آن کوه ها مرتفعند.

۳. {Nasim}  read a  {book}  on the  {bus}  last  {week}.

۳) نسیم هفته قبل در اتوبوس یک کتاب خواند.

۴. Some  {people}  do not take care of  {animals}.

۴) بعضی از مردم از حیوانات مراقبت نمی کنند.

۵. I saw two  {wolves}  in the  {zoo}.

۵) من در باغ وحش شیراز دو گرگ دیدم.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه