جواب Writing صفحه ۳۷ زبان یازدهم + ⚡️ ترجمه

در این نوشته با جواب Writing صفحه ۳۷ زبان یازدهم همراه شما هستیم.

جواب Writing صفحه ۳۷ زبان یازدهم

A. Read each group of words. Do these words make a sentence? If yes, write them again with a capital letter and a period.

آ) هر گروه از کلمات زیر را بخوانید. آیا این کلمات جمله را تشکیل می دهند؟ اگر جواب مثبت است، جمله را با حرف اول بزرگ و نقطه پایان آن کامل کنید.

studying in the library                       Not Sentence

مطالعه در کتابخانه   «جمله نیست چون فاعل ندارد»

she laughed                                       Sentence :    She laughed.

او خندید.    «این یک جمله است»

suitable for both boys and girls        Not Sentence

مناسب برای پسران و دختران   «جمله نیست چون فعل ندارد»

the lion died                                      Sentence :    The lion died

شیر مُرد.   «این یک جمله است»

the tree will fall down                       Not Sentence

درخت خواهد افتاد.   «این یک جمله است»

the baby with her small hands          Not Sentence

نوزاد با دستان کوچکش     «جمله نیست»

it is very good for children               Sentence :    It is very good for children

این برای بچه ها خیلی خوب است.    «این یک جمله است»

a beautiful lake in the forest             Not Sentence

یک دریاچۀ زیبا در جنگل    «جمله نیست»

B. Write an appropriate word in the following blanks. The answer will be the subject of the sentence.

ب) در جاهای خالی زیر کلمه مناسب بنویسید. جواب فاعل جمله خواهد بود.

….Mr.Mohammadi….  is one of my best teachers.

آقای محمدی یکی از بهترین معلمان من است.

….cat….  runs faster than a mouse.

یک گربه از یک موش سریع تر می دود.

Every night,  ….they….  exercise for 30 minutes.

هر شب آن ها به مدت ۳۰ دقیقه ورزش می کنند.

Many  ….animals….  live in this forest.

در جنگل تعداد زیادی حیوان زندگی می کند.

C. Write an appropriate word in the following blanks. Each answer will be the verb of the sentence.

پ) در جاهای خالی زیر کلمه مناسب بنویسید. جواب، فعل جمله خواهد بود.

The child  ….speaks….  loudly.

این بچه بلند صحبت می کند.

Shayan  ….is….  always kind to his sister.

شایان همیشه با خواهرش مهربان است.

We  ….studied….  for hours.

ما ساعت ها مطالعه کردیم.

The museum  ….opens….  at 8 a.m.

موزه در ساعت ۸ بامداد باز می شود.

D . Read the following sentences. Circle the objects.

ت) جملات زیر را بخوانید. دور مفعول ها خط بکشید.

۱. The boy runs fast.                          No object.

۱) این پسر سریع می دود.

۲. Mina speaks English.                     English is object

۲) مینا انگلیسی صحبت می کند.

۳. We must respect our neighbors.     neighbors is object

۳) ما باید به همسایه هایمان احترام بگذاریم.

۴. Shadi is working at home.              No object.

۴) شادی دارد در خانه کار می کند.

۵. Ali is a smart student.                     No object.

۵) علی دانش آموز باهوشی است.

E. Write an appropriate word in the following blanks. Each answer will be an object.

ث) در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید. جواب ها، فاعل جملات خواهند بود.

۱. They will meet .    ….the president…. . 

۱) آن ها رئیس جمهور را ملاقات خواهند کرد.

۲. Ali and I bought .  ….a toy car…. . 

۲) من و علی یک ماشین اسباب بازی خریدیم.

۳. We are going to learn .  ….English…. . 

۳) ما قصد داریم انگلیسی را یاد بگیریم.

۴. Children should not eat  ….fast food…. . 

۴) بچه ها نباید فست فود بخورند.

F. Rearrange the words to create correct sentences.

ج) با مرتب کردن کلمات زیر، جمله بسازید.

۱. I borrowed that book.

۱) من کتاب را قرض گرفتم.

۲. She is going to turn on the TV.

۲) او قصد دارد تلویزیون را روشن کند.

۳. We can learn a new language.

۳) ما می توانیم یک زبان جدید یاد بگیریم.

۴. My grandfather sang a song. 

۴) پدر بزرگ من یک آواز خواند.

G. Read the following sentences. Find the subject(S), verb(V), object(O) and additional information(AI).

د) جملات زیر را بخوانید. فاعل، فعل و مفعول و سایر اطلاعات را بیابید. باید سعی کنید استفاده از این ارکان را در مکالمه زبان انگلیسی نیز تمرین کنید.

۱. On weekends (Al ‘time’) , I (S)  read (V)  storybooks (O).

۱) من آخر هفته ها کتاب داستان می خوانم.

۲. I (S)  usually (Al ‘ma’)  get (V)  good grades (O)..

۲) من معمولا نمرات خوبی می گیرم.

۳. Last night (Al ‘time’), my mother (S)  made (V)  cookies (O).

۳) دیشب مادرم کلوچه درست کرد.

۴. My friends (S)  take (V)  photographs (O)  of animals (O).

۴) دوستانم از حیوانات عکس گرفتند.

۵. I (S)  have (V)  a math class (O)  on Wednesdays (Al ‘time’).

۵) من چهارشنبه ها یک کلاس ریاضی دارم.

H. Using past, present and future tenses, write five simple sentences about yourself.

هـ) با استفاده از زمان های گذشته، حال و آینده ۵ جمله ساده در مورد خود بنویسید.

۱) I watched movie last night.

۱) من شب گذشته فیلم نگاه کردم.

۲) I play mobile games every day.

۲) من هر روز با گوشی بازی می کنم.

۳) I will go to university next year.

۳) من سال آینده به دانشگاه می روم.

۴) I cleaned room yesterday.

۴) من دیروز اتاق را تمیز کردم.

۵) I use telegram everyday.

۵) من هر روز از تلگرام استفاده می کنم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه