سوالات متن درس اول هویت اجتماعی دوازدهم


haladars اسفند 5, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس اول هویت اجتماعی دوازدهم

در این نوشته تمامی سوالات متن درس اول هویت اجتماعی دوازدهم که شامل 23 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس اول هویت اجتماعی دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس یک هویت اجتماعی 

درس کنش های ما بدین شرح است:

1- کنش وکنشگر راتعریف کنید.

فعالیتی آگاهانه وارادی که انسان انجام می دهد کنش انسانی است.انسانی که کنش انجام می دهد کنشگراست.

2- کنش های انسان دارای چه ویژگی هایی است؟

باآگاهی انجام می شودومی داندکه چکارمی کند.براساس خواست ،اراده ،میل وباتصمیم خودانجام می دهد.برای رسیدن به مقصدوهدفی انجام می دهدوفعالیت های انسان دارای معنا ومفهوم است.(آگاهانه،ارادی،هدف دار،معنادار است.)هرکنش انسانی ممکن است درموقعیت های زمانی ومکانی متفاوت معانی متفاوتی داشته باشد.

3- شک وتردید هنگام اتخاذتصمیم ،نشان دهنده کدام یک ازویژگی های کنش انسانی است؟

وجود اراده

4- آیاممکن است یک کنش انسانی چندین معناداشته باشد؟مثال بزنید

بله گاهی ظاهرکنش یکسان است ولی اطرافیان معانی متفاوتی ازآن برداشت می کنند.هرکنش انسانی درطرف زمانی ومکانی ،معنای خاصی ممکن است داشته باشد.

مثلا دانش آموزدرکلاس انگشت اشاره خود را بالا می برد ممکن است سوال داشته باشد.ممکن است درخواست خروج ازکالس داشته باشد وممکن است قصددیگری داشته باشد.لبخندگاهی معنای تشکرداردگاهی معنای ترحم وگاهی معنای تمسخر و..

یا هنگامی رانندگی بوق می زنیم ومعانی متفاوتی ازبوق زدن ما ایجادمی شود: اعالم خطر،تشکر،خداحافظی،ابراز شادی کردن،اعتراض کردن و…

5- کنش انسانی با آگاهی چه ارتباطی دارد؟

 تاآگاهی وجودنداشته باشد کنشی انسانی صورت نمی گیرد.کنش هایی که خارج ازآگاهی ونیت هستند جزءکنش های غیرانسانی به حساب می آیند مثلا اگرضربه چکش به انگشت مان برخوردکندوناگهان صدایی دردآلود سردهیم،این نغمه دردآلود کنشی انسانی نیست بلکه بازتابی طبیعی وغیرارادی است.

6- آیا همه پیامدهای کنش وابسته به آگاهی واراده ی انسان ها است؟

خیر.برخی ازپیامدهای کنش های انسان ،جنبه غیرارادی وغیرانسانی(طبیعی )دارند.مثلا کنش سیگارکشیدن پیامدبیماری رابه دنبال دارد که کنشگربه دنبال رسیدن به آن نبوده واراده ی درخصوص آن پیامد طراحی نکرده است.

7-انواع پیامدهای کنش های انسانی را بنویسید

1. پیامدهای ارادی وابسته به اراده کنشگرکه توسط کنشگرقابل کنترل است ولی احتمالی است وممکن است تحقق پیدا نکند.

2. پیامدارادی وابسته به اراده دیگران که دیگران با واکنش نسبت به کنش کنشگر ،ایجادمی کنند.البته احتمالی هستند وممکن است اتفاق نیفتند.

3. پیامدهای غیرارادی که جنبه طبیعی وقطعی دارندوکنشگردرصددایجادآن نبوده است ولی حتما اتفاق می افتند.

8- پیامدهای ارادی کنش انسانی با پیامدهای غیرارادی کنش انسانی چه تفاوت هایی دارند؟

 پیامدهای ارادی احتمالی هستندکه ممکن است روی دهند وممکن است روی ندهندولی پیامدهای غیرارادی قطعی وحتمی هستند وتحت کنترل انسان نیستند.

9- انواع پیامدهای کنش ورزش کردن رابنویسید

کسب سالمتی پیامدارادی وابسته به اراده کنشگراست.کسب مدال ورزشی پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است. سوزاندن چربی وانرژی پیامدغیرارادی آن است.

10- انواع پیامدهای کنش سیگارکشیدن رابنویسید

سرگرمی پیامدارادی وابسته به اراده کنشگراست.جلب توجه پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است. بیمارشدن پیامدغیرارادی آن است.

11-انواع پیامدهای کنش کنترل خشم رابنویسید

حفظ آرامش شخصی پیامدارادی وابسته به اراده کنشگراست.میزان پذیرش دیگران یا کاهش پرخاشگری پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است. کنترل ضربان قلب پیامدغیرارادی آن است.

12-  مفهوم جمله زیرچیست:”آدمی درگرو عمل خویش است.”

معیارآدمی به عاقبت اندیشی درخصوص رفتار واعمالش است.

13-در کلاس هویت اجتماعی امروز، انواع کنش های انسانی که از ابتدای جلسه ی امروز انجام داده اید را مشخص کنید.

قدم زدن در کلاس ونشستن:کنش فردی 

حضور و غیاب دبیر:کنش اجتماعی 

پرسش و پاسخ دبیر با تعدادی از دانش آموزان:کنش اجتماعی

فکرکردن:کنش درونی

14-چند کنش غیرانسانی(طبیعی) در محیط مدرسه مثال بزنید؟

تابش نور خورشید 

رشد گیاهان باغچه

بارش باران

نفس کشیدن دانش آموزان

15-چگونه ممکن است کنشی از انسان سرزند ولی کنش انسانی به حساب نیاید؟ مثال بزنید.

گاهی ممکن است انسان حرکت و کنشی داشته باشد که نسبت به آن آگاهی و برنامه ریزی ندارد مثلا:باضربه ای به انگشت خودبزندوناخواسته باالنسی ریتمیک یا نغمه ای خاص سردهد.

16-اجزا و ویژگی های یک کنش انسانی را در قالب یک مثال توضیح دهید.

چون احساس تشنگی می کنم برای رفع آن اجازه می گیرم از کالس خارج می شوم به حیاط مدرسه رفته آب می خورم و به کالس باز می گردم.رفع تشنگی هدف من است.اراده می کنم تشنگی خود را در حین تدریس معلم رفع کنم(ارادی بودن)با انگشت اجازه می گیرم(معنا دار بودن)آگاهی دارم که برای رفع تشنگی باید از کالس خارج شد و چون در حضور معلم هستم بدون اجازه از کالس خارج نمی شوم)تناسب داشتن با موقعیت زمانی،مکانی و اجتماعی)

17-کنش انسانی در کالس مثال بزنید که معنای متفاوتی داشته باشد؟

باال بردن انگشت اشاره:معنای اجازه گرفتن جهت خروج از کلاس

سوال پرسیدن از دبیر

اعتراض نسبت به موضوعی و….

18-پیامد های کنش حضور شما در کالس در شکل ارادی و غیرارادی(قطعی) آن را بنویسید.

کسب اطلاعات علمی ،پیامدی ارادی و نگاه به قاب عکس کنار تابلو کنش طبیعی

19-در نظام اقتصادی کنشی ارادی مثال بزنید که پیامدی غیرارادی به دنبال داشته باشد؟

خرید خانه کنشی ارادی است که منجر به پیامد غیر ارادی افزایش تقاضا و افزایش قیمت می شود.

20-در فعالیت های پزشکی کنشی ارادی مثال بزنید که پیامد های غیر ارادی به دنبال داشته باشد؟

عمل جراحی بینی کنشی ارادی است که ممکن است عفونت و بدشکل شدن بینی از پیامد های غیر ارادی آن باشد.

21-کنش فردی با کنش اجتماعی چه تفاوتی دارد؟

کنشی که دیگران را تحت تاثیر و واکنش قرار می دهد کنش اجتماعی است و کنشی که تاثیری در دیگران نداشته و شخصی است کنش فردی به حساب می آید.

22- کنش انسانی با کنش غیرانسانی چه تفاوت هایی دارد؟

کنش طبیعی با اراده ،آگاهی و برنامه ریزی انسان بدست نمی آید وخارج از کنترل اوست ولی کنش انسانی آگاهانه ، ارادی،هدف دار،معنا دار ومتناسب با زمان و مکان واجتماع است.

23-پیامد های ارادی یک کنش انسانی با پیامد های غیر ارادی کنش انسانی چه تفاوت هایی دارد؟

پیامد های کنش انسانی از قبل مشخص،هدف گذاری شده،با برنامه و انسانی است.ولی پیامد های غیر ارادی غیر انسانی ،قطعی ،طبیعی وخود به خود می باشد و از قبل نسبت به آن ها شناسایی صورت نگرفته است.

تهیه کننده سوالات متن درس اول هویت اجتماعی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر سوالات هویت اجتماعی دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. ناشناس

    عالی👌👌

  2. محمد

    جوابا زیادن