سوالات متن درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم


haladars اسفند 7, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم

در این نوشته تمامی سوالات متن درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم که شامل 29 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس ده هویت اجتماعی

درس ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایرانی بدین شرح است:

1-چراجمعیت یکی ازویژگی های هویت ملی است؟

چون با افزایش تعدادجمعیت یک جامعه ، میزان هویت اجتماعی آن جامعه افزایش می یابد وباافزایش هویت اجتماعی درواقع هویت فرهنگی گستره بیشتری خواهدداشت.(البته این پیش فرض درصورتی صحیح است که جامعه دچارتزلزل وتعارض وبحران فرهنگی نباشد.)

2-چه رابطه ای میان جمعیت وهویت جوامع وجود دارد؟

هرچه تعدادجمیت یک جامعه بیشترباشد انتشاردهندگان (گسترش دهندگان)فرهنگ آن جامعه بیشترخواهدبود.زیرا اعضای جهان اجتماعی،حامل وعامل یک فرهنگ ومعانی آن هستند.

3-اولین شرط بقای هرجامعه چیست؟

جمعیت جامعه

4-جمعیت هرجامعه،برثروت،امنیت،قدرت ومنزلت آن درمیان سایرجوامع چه تاثیری دارد؟

جمعیت یک جامعه می تواند برمیزان ثروت ،امنیت،قدرت ومنزلت آن تاثیرمثبت و یا منفی داشته باشد.درصورتی که میزان جمعیت یک جامعه متناسب با امکانات آن و رشد متعادل باشد و انسجام وهماهنگی اجتماعی درحد مناسبی باشد افزایش جمعیت به افزایش شاخص های فوق می انجامد و درغیراین صورت افزایش جمعیت موجب کاهش شاخص های اقتصادی،سیاسی واجتماعی خواهدشد.

5-جوامع مختلف برای تامین جمعیت مطلوب خود،چه می کنند؟

به سیاست های جمعیتی روی می آورند.

6-عینی ترین ابعاد هویت یک جامعه چیست؟

جمعیت واقتصاد آن جامعه

7-راه گسترش و بسط هرفرهنگ دریک جامعه چیست؟

شناختن ،اندیشیدن،پذیرفتن وعمل کردن به آرمان ها،ارزش ها وعقاید آن فرهنگ با حاملان وعاملان بیشتر(جمعیت بیشتر)

8- نظام خویشاوندی چگونه شکل می گیرد؟

باگسترش خانواده ها وایجادنسبت هایی چون پدربزرگ،خاله،دایی،عمه،دخترعمو،پسردایی و…نظام خویشاوندی شکل می گیرد.

9- کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی چه تاثیرات هویتی دارد؟

کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی نیز به منظله ی محدودشدن گستره آن است که می تواند زمینه ساز بسط وتسلط جهان های اجتماعی دیگرباشد.

10-چرا امروزه جوامع غربی با مسئله کاهش جمعیت وپیری جمعیت روبه روهستند؟ وبه چه سیاست هایی روی آورده اند؟

به علت هایی مانند: با بالا رفتن سن ازدواج ،افزایش بی ثباتی،فروپاشی خانواده ها وطالق،رفاه زدگی ،عافیت طلبی ومصرف گرایی وبه دنبال آن ،هزینه پنداشتن فرزندان .سیاست های تشویق فرزندآوری وپذیرش مهاجران خارجی

11-منظورازسیاست های جمعیتی چیست ومسولیت آن برعهده کیست؟

مجموعه تدابیروراه حل هایی که نهاد سیاست با همراهی وهمکاری مردم وبا هماهنگی بین سایرنهادها جهت حل مشکلات جمعیت چاره اندیشی می کند.

12-انواع سیاست های جمعیتی رانام ببرید؟

سیاست های جمعیتی افزایش دهنده یا کاهش دهنده جمعیت.

13-ایران درچه دوره هایی سیاست های کاهش جمعیتی رادنبال کرده است؟

1. پیش ازانقلاب اسلامی که ازسال 1345 تازمان پیروزی انقالب طول کشیدوطی آن میزان رشد سالانه جمعیت ،از حدود3/1به 2/7 درصد در سال کاهش یافت.

2. ازسال 1368تا1391 که رشدجمعیت از3/9به 1/3درصد کاهش یافت.

14-برخی ازاصول کلی سیاست های جمعیتی ایران ازسال 1393تاکنون رانام ببرید.

تشویق ازدواج وکاهش سن ازدواج.

– حمایت اززوج های جوان .

– تشویق سیاست های فرزندآوری .

– حذف بودجه هایی که جمعیت راکاهش می داد.

-اختصاص تسهیلات ویژه برای مادران شیرده ….

15-درجامعه ما چه عواملی موجب کاهش تمایل به فرزند آوری شده است؟

فشارهای اقتصادی ،تغییرسبک زندگی ،تغییرالگوهای تربیتی و…

16-آیا اعمال سیاست های تشویقی درافزایش جمعیت موثربوده است ؟ چرا؟

خیر زیرا موجب کاهش فشارهای اقتصادی واجتماعی وارد برخانواده ها نشده است.

17- منظور از کنش های اقتصادی چیست؟

به آن دسته ازفعالیت های روزمره که برای تهیه وتولید وسایل ضروری زندگی ورفع نیازهای مادی ومعیشتی خودودیگران انجام می دهیم،کنش اقتصادی می گویند.

18-منظورازهویت اقتصادی یک جامعه چیست؟

ویژگی های اقتصادی که جامعه مارا از سایرجوامع متمایزمی کند.

19-ویژگی های هویت اقتصادی ایران چیست؟

اقتصادنفتی(وابستگی شدیدبوجه به صادرات نفتی)،دولت بزرگ(تعدادکارکنان دولت وسطح وحجم فعالیت دولتی نسبت به کل اقتصادبزرگ باشد.)عقب ماندگی اقتصادی تاریخی

20-چه عواملی درشکل گیری هویت اقتصادی کنونی ایران دخالت داشته اند؟

کشف نفت وسرمایه های حاصل ازفروش نفت به خارجیان هجوم اقتصادی استعمارگران اقتصادی،وابستگی اقتصادی به نفت،تحریم های اقتصادی ومالی،جنگ تحمیلی و…

21- اقتصادایران باچه معضلاتی روبه رواست؟

تورم،بیکاری،وابستگی به نفت،توزیع نابرابر امکانات،تجمل گرایی،غلبه فرهنگ مصرف گرایی

22-اقتصادنفتی(وابستگی اقتصادبه فروش نفت)چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

شکل گیری تولید ملی ضعیف وشکننده،دولت بزرگی به وجودمی آید که می کوشدرفاه اقتصادی رابه مدد نفت ونه رواج کسب وکارافزایش دهد.حتی هزینه های آموزش وبهداشت راکه دربیشترنقاط دنیا ازمحل مالیات ها پرداخت می شود،به کمک درآمدهای نفتی تامین می کند.اقتصاد تک محصولی به این معنا که بخش اصلی وعمده صادرات ومنابع درآمدی دولت به به یک محصول(درایران نفت)

23-چرا استعمارگران حضورخود را در دیگرجوامع با هجوم اقتصادی آغاز می کنند؟

چون جهان غرب هویت خودرابراساس اقتصاد شکل می دهدودراین جهان ،هویت انسان ها وجوامع ،بیش از هرچیز به دارایی وتوان اقتصادی آنها وابسته است وهیچ مانعی رابرسرراه خودبرنمی تابدودرمسیرگسترش خود،شیوه های اقتصادی غیرسرمایه دارانه رادرسراسرجهان نابودمی کند.

24-راه نجات اقتصادایران واحیای هویت آن چیست؟

اجرای قانون اساسی وسیاست های اقتصادمقاومتی

25-هویت اقتصادی نوینی که ایران به دنبال آن است چه ویژگی هایی دارد؟

1.باور به تعالیم حیات بخش اسلام

2.اتکا به ظرفیت های مول دمردمی ودولتی

3.روحیه جهادی،خالقیت،نوآوری،ریسک پذیری،امید وهمبستگی

4.حضورفعال وموثردرتعامالت جهانی

5.برای مردم امنیت،رفاه وپیشرفت توام با عدالت وبرای جهان اسلام وبشریت الگویی ایرانی-اسلامی از رشد وشکوفایی

6. استقلال اقتصادی وخودکفایی

7.منع خام فروشی ثروت های طبیعی

8.حفظ اقتداروعزت ملی

9. درون زایی درعین برون گرایی

10. درمقابل انواع مشکلات وموانع مقاوم و پایدارمی شود.

26-نمونه هایی ازسیاست های کلی اقتصادمقاومتی درجمهوری اسلامی را نام ببرید.

رفتاراقتصادی بهینه بانگاه درون زا.حذف هزینه های اضافی.جلوگیری ازفساداقتصادی و…

27- سازوکا رمقاوم سازی اقتصاد ایران دربرابرموانع داخلی وخارجی پیشرفت کدام است؟

اتکا به خودباوری،افزایش انسجام وسرمایه ی اجتماعی،هماهنگی وپیوستگی دولت وملت بایکدیگرو…

28-دانش آموزان برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه مسئولیتی برعهده دارند؟

مطالعه وپژوهش ،روحیه خودباوری،عمل به ارزش های فرهنگی جامعه و…

29-چراجوامع غربی علیه ایران جنگ اقتصادی تمام عیاری به راه انداخته اند؟

زیرا این کشورها اقتصاد را اساس همه چیز می پندارند وتمامی شیوه های اقتصادی غیرسرمایه داری رانابود شده می بینند و پاشنه آشیل ایران اسلامی را اقتصاد می دانند.

تهیه کننده سوالات متن درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر سوالات هویت اجتماعی دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه