در این نوشته تمامی سوالات متن درس دوم جغرافیا یازدهم انسانی که شامل 25 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس دوم جغرافیا یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس دو جغرافیا یازدهم

درس انسان و ناحیه بدین شرح است:

1-نکات قابل توجه ارتباط متقابل انسان و نواحی را بنویسید.

-انسان ‌ها‌ نواحی ‌را ‌به ‌وجود‌می‌آورند‌

-نواحی ‌به ‌فعالیت‌ های ‌انسان‌ها ‌شکل ‌می‌دهند

‌-نواحی‌ با ‌یکدیگر ‌رابطه ‌و ‌کنش ‌متقابل ‌دارند

-نواحی ‌تحت‌ تأثیر ‌تصمیم ‌گیری ‌های ‌سیاسی ‌حکومت‌ها‌هستند.

2-انسان ها چگونه برنواحی طبیعی غلبه یافتند؟

انسان ها با پیشرفت در دانش و تولید ابزار و فناوری بر محیط های طبیعی غلبه کرده و این محیط ها را در اختیار گرفته اند؛ با وجوداین، محیط ها و نواحی طبیعی همواره زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

3-چرا انسان ها باید برای کنترل محیط و شرایط خاص آن چاره اندیشی کنند؟

محدودیت ها و موانع محیطی موجب می شود انسان ها برای کنترل محیط و شرایط خاص آن چاره اندیشی کنند و به ابداع ابزارهایی بپردازند. در واقع، هر ناحیه شرایط خاصی را به انسان ها ارائه می کند و انسان ها در چارچوب آن شرایط دست به عمل می زنند.

4-آیا نواحی(انسانی) بایکدیگررابطه و کنش متقابل دارند؟

هر ناحیه کره زمین(بیشترنواحی انسانی) با دیگر نواحی مبادلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد. نواحی بر روی یکدیگر تأثیر می گذارند. امروزه همه نواحی و حتی دورافتاده ترین آن ها به ویژه از نظر اقتصادی، تحت تأثیر یکدیگرند.

5-چه عواملی برنواحی تاثیرمی گذارند؟ آیا فقط روابط معمول انسان ها و محیط طبیعی برنواحی تاثیر می گذارند؟

نواحی فقط تحت تأثیر روابط معمول انسان ها و محیط طبیعی نیستند بلکه حکومت ها و تصمیم گیری های سیاسی نیز به شدت بر نواحی تأثیر می گذارند.

6-دومثال درمورد تاثیرحکومت ها برنواحی را بنویسید.

-برای مثال، برنامه ریزی یا تصمیم های یک دولت برای ایجاد ناحیه گردشگری و پارک های ملی یا صنعتی، توسعه کشاورزی در یک ناحیه، انتقال اجباری ساکنان یک ناحیه به ناحیه دیگر، وقوع جنگ بین حکومت ها و نظایر آن.

-ساخت جزیره های مصنوعی در آب های خلیج فارس توسط کشورامارات متحده عربی

7-نتیجه تاثیرحکومت ها برنواحی چیست؟

موجب حفظ، تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و انسانی  می شود.

8-مهم ترین کاربری های جزیره های مصنوعی خلیج فارس را بنویسید.

کاربری این جزایر مسکونی، تفریحی و تجاری است و ویلاها و آپارتمان های لوکس، امکانات تفریحی و بازار و هتل در این جزایر مصنوعی در حال احداث است .

9-پیامدهای ساخت جزیره های مصنوعی درخلیج فارس را بنویسید.

برای ساختن این جزایر، مقدار زیادی سنگ و خاک از بستر خلیج فارس بالا کشیده می شود. این خاکبرداری و گل آلوده شدن وسیع آب به بوم سازگان (اکوسیستم) دریایی و آب سنگهای مرجانی آسیب رسانده است. صاحب نظران معتقدند که ساختن این جزایرپیامدهای بسیار نامطلوبی برای محیط زیست خلیج فارس دارد.

10-علل تخریب ناحیه مسلمان نشین میانمار را بنویسید.

دولت میانمار مسلمانان را شهروند این کشور نمی داند و به همین دلیل، ساختن مسجد را نیز ممنوع کرده است. در نتیجه پاک سازی قومی دولت میانمار، صدها نفر ازمردم ناحیه مسلمان نشین این کشور به مرزهای بنگلادش مهاجرت کرده و درخواست پناهندگی نموده اند. در نتیجه، ناحیه مسلمان نشین میانمار تخریب شده است.

11-کانون ناحیه چیست؟شرح دهید.

هر ناحیه جغرافیایی دارای کانون یا مرکزی است که بیشترین عوامل وحدت و همگونی در آن وجود دارند.

12-هرچه از کانون یک ناحیه جغرافیایی دور می شویم و به طرف مرزهای آن حرکت می کنیم چه تغییراتی دیده می شود؟

به تدریج از عوامل همگونی آن ناحیه کاسته می شود و سرانجام، این عوامل ناپدید می گردند.

13- هرچه از کانون یک ناحیه صنعتی دور می شویم و به طرف مرزهای آن حرکت می کنیم چه تغییراتی دیده می شود؟

در کانون یک ناحیه صنعتی تجمع زیاد کارخانه ها مشاهده می شود. هرچه از این کانون دور و به مرزهای ناحیه مجاور نزدیک ترشویم، از تمرکز و تعداد کارگاه ها و کارخانه ها کاسته می شود؛ تا این که سرانجام در ناحیه مجاور، دیگر اثری از آنها نمی بینیم.

14- ساوان به کجا گفته می شود؟

ساوان یک ناحیه انتقالی بین جنگل های بارانی استوایی و «صحرای بزرگ افریقا»ست.

15- هرچه از کانون جنگل های بارانی استوایی دورتر می شویم و به طرف صحرای بزرگ آفریقا حرکت می کنیم چه تغییراتی دیده می شود؟

ساوان یک ناحیه انتقالی بین جنگل های بارانی استوایی و «صحرای بزرگ افریقا»ست. هرچه به سمت صحرای بزرگ (Sahara) پیش می رویم، بارندگی کمتر و علف های ساوان کوتاه تر و تنک تر می شوند و کم کم به مراتع مداری، که از علفزارهای کوتاه قد تشکیل شده است، تبدیل می گردند. این مراتع در حاشیه صحرا به علت خشکی هوا به استپ های بیابانی تبدیل می شوند.

سوالات متن درس دوم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس دوم جغرافیا یازدهم

16- ناحیه ای انتقالی را در امتداد دو ناحیه ِ زبانی ………….و اسپانیایی در مجاورت مرز ایالات متحده امریکا و ……………قرار دارد.

انگلیسی- مکزیک

سوالات متن درس دوم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس دوم جغرافیا یازدهم

17-دوناحیه انتقالی نام ببرید.

ساوان-مجاورت مرز امریکا ومکزیک

18- تعیین دقیق کدام مرزهای نواحی دشوارتراست؟

در نواحی انسانی مانند نواحی زبانی و قومی، تعیین مرز نواحی دشوار است.

19- قلمرو و وسعت نواحی  مختلف را باهم مقایسه کنید.

قلمرو‌ و ‌وسعت‌ نواحی،‌متفاوت‌است. گاه یک ناحیه بخشی از یک روستا، یک شهر یا استان یا یک کشور است و گاه چندکشور و قاره را دربرمی گیرد و مقیاس جهانی دارد.

20- علل تغییرمرزهای نواحی را بنویسید.

در اثر فعالیت های انسانی یا عوامل طبیعی ممکن است ویژگی های خاص یک ناحیه از بین برود ووسعت آن کم یا زیاد شود؛ برای مثال، مهاجرت روستاییان از یک ناحیه یا وقوع خشکسالی، وسعت یک ناحیه کشاورزی را کاهش می دهد یا ممکن است به کلی آن ناحیه را به ناحیه ای غیرکشاورزی تبدیل کند.

21- عدم انطباق مرزهای سیاسی واداری بانواحی طبیعی وانسانی را توضیح دهید.

زیرا مرز های سیاسی و اداری برمبنای انتخاب و تصمیم گیری انسان ها تعیین می شوند. در این مرزبندی، گاهی یک ناحیه آب و هوایی، ناحیه زبانی و قومی و نظایر آن بین چند استان یا حتی چند کشور قرار می گیرد.

سوالات درس دوم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات درس دوم جغرافیا یازدهم انسانی

22- اهمیت نواحی کره زمین را بنویسید.

این نواحی دارای ویژگی های طبیعی هستند و بستر زندگی و فعالیت های انسان محسوب می شوند. جوامع انسانی برای ادامه حیات به نواحی طبیعی وابسته اند.

23- نواحی انسانی شامل کدام نواحی است ودرچه بستری شکل می گیرد ؟

نواحی انسانی شامل نواحی جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و… در بستر نواحی طبیعی شکل می گیرند و به وجود می آیند.

24- امروزه نواحی طبیعی و انسانی  چگونه اداره می شوند؟

به طورکلی، امروزه همه نواحی طبیعی یا انسانی جهان تحت مدیریت نهادهای سیاسی یا اداری قرار دارند؛ برای مثال، نهادهایی مانند شوراها، شهرداری ها، بخش داری ها، استان داری ها، سازمان ها و بالاخره حکومت ها، مدیریت این نواحی را به دست گرفته اند و درباره آنها تصمیم گیری می کنند و سیاست ها وخط مشی هایی را به کار می بندند.

25- چرا شهرهاواستان ها و کشورها نواحی سیاسی هستند؟

زیرا یک نهاد آنها را اداره و مدیریت می کند. این نواحی با مرزهای قراردادی از نواحی مجاور، متمایز می شوند.

همچنین ببینید: پاورپوینت درس دوم جغرافیا یازدهم

تهیه کننده سوالات متن درس دوم جغرافیا یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.