در این نوشته تمامی سوالات متن درس سوم جغرافیا یازدهم انسانی که شامل 56 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس سوم جغرافیا یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس سه جغرافیا یازدهم

درس نواحی آب و هوایی بدین شرح است:

1- یکی از عوامل مهم پدید آمدن ناحیه………….. است.

آب وهوا

2- عامل پیدایش نواحی آب وهوایی را بنویسید.

ویژگی های آب وهوایی متفاوت موجب می شود که بخش های مختلف سیاره زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند ونواحی آب وهوایی به وجود بیایند.

3- تفاوت هوا و آب وهوا(اقلیم)را بنویسید.

هوا وضعیت گذراو موقتی هواکره (اتمسفر) در یک محل در مدت زمانی کوتاه است. برای مثال، می گوییم امروز هوا آفتابی یا ابری است یا امروز هوا سرد است و… اما آب وهوا، شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طولانی است. برای مثال، می گوییم اندونزی کشوری گرم و مرطوب است.

4- نوع آب وهوا چگونه تعیین می شود؟

داده های آماری مربوط به دما، بارش، رطوبت و… را طی سال های طولانی (معمولاً سی سال یا بیشتر) جمع آوری ومیانگین آن را محاسبه می کنند.

5- آب وهواشناسی (اقلیم شناسی) یکی از شاخه های جغرافیای ……………..است.

طبیعی

6- چهارمحیط اصلی کره زمین را نام ببرید.

هواکره، سنگ کره، آب کره و زیست کره

سوالات متن درس سوم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس سوم جغرافیا یازدهم

7- بیش ترین تغییرات آب وهوایی درلایه ………………به وجود می آید.

وردسپهر (تروپوسفر)

8- اهمیت هواکره را بیان کنید.

به واسطه هواکره، زیست کره قادر به حیات است. علاوه بر این، هواکره بر روی آب کره و سنگ کره نیز تأثیر می گذارد.

9- مهم ترین منبع انرژی برای زمین و عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی های آب وهوایی در نواحی مختلف زمین……………………..است.

تابش خورشید

10- تابش خورشید روی کدام عناصر آب وهوایی تاثیردارد؟

دما، فشار و رطوبت و بارش

11- علت توزیع نامساوی انرژی خورشید درسطح زمین را توضیح دهید.

-زاویه تابش خورشید و میزان پراکندگی آن بر روی زمین یکنواخت نیست

-مایل بودن محور زمین موجب می شود که اشعه خورشید به مناطق استوایی، عمود و نزدیک به عمود بتابد و زاویه تابش به سمت قطب مایل و مایل تر شود.

سوالات متن درس سوم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس سوم جغرافیا یازدهم

12- مقدار انرژی خورشیدی در مناطق استوایی ، بسیار (بیشتر-کمتر) ازمقداری است که مناطق قطبی جذب می کنند.

بیشتر

13-چرا همه بخش های زمین درمدت زمان مساوی انرژی خورشید دریافت نمی کند؟

-مایل بودن محور زمین بر مدار گردش انتقالی آن به دور خورشید موجب می شود که طی حرکت وضعی و انتقالی، وسعت منطقه روشن و تاریک و طول روز و شب و فصول مختلف سال در نواحی مختلف و در نیمکره شمالی و جنوبی متفاوت باشد.

14-وضعیت دریافت انرژی خورشید درنواحی قطبی را شرح دهید.

نواحی قطبی کم ترین انرژی را دریافت می کنند. آنها حتی در زمستان به مدت چند ماه در تاریکی کامل فرو می روند وانرژی جذب شده از سطح خود را از دست می دهند، بدون آنکه دوباره انرژی به دست بیاورند.

15-نتیجه دریافت نامساوی انرژی خورشیدبرسطح زمین چیست؟

مناطق گرم، معتدل و سرد پدید می آید

16-علت گرم بودن نواحی استوایی را بنویسید.

اشعه خورشید در منطقه استوایی درطی سال عمود و نزدیک به عمود می تابد. به این ترتیب، نواحی استوایی منبع بزرگ ذخیره گرما و سرچشمه جریان های دریایی آب گرم در اقیانوس ها هستند.

17-عوامل موثر بر دما را بنویسید.

-عرض جغرافیایی،

– ارتفاع از سطح زمین (به طور متوسط به ازای هر  1000متر6درجه سانتی گراد کاهش دما در لایه ورد سپهر،)

– دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها،

-عبور جریان های دریایی آب گرم و آب سرد،

-جهت و شیب ناهمواری ها

18-چراهوابرهمه چیزفشارمی آورد؟

زیراهوا دارای وزن است و بنابراین، بر همه چیز فشار وارد می کند.

19-فشار هوا به وسیله ………………اندازه گیری می شود.

فشارسنج

20- واحد اندازه گیری فشارهوا ……………….است.

«هکتوپاسکال»

21-سیکلون چگونه به وجود می آید؟

هوای گرم سبک به سوی بالاصعود می کند. بنابراین، هوای گرم نسبت به اطراف خود فشار کم تری دارد و درنتیجه بر روی منطقه گرم یک مرکز کم فشار (سیکلون) ایجاد می شود.

22-در کم فشار(سیکلون) فشار هوا به سمت مرکزناحیه کم می شود یا زیاد؟

کم می شود

23-پرفشار(آنتی سیکلون) چگونه به وجود می آید؟

هوای سرد سنگین است و به سمت پایین یا سطح زمین فرود می آید، درنتیجه بر روی منطقه سرد یک مرکز پر فشار (آنتی سیکلون) پدید می آید.

24-در پرفشار(آنتی سیکلون،) فشار هوا به سمت مرکز ناحیه افزایش می یابد یا کاهش؟

افزایش

25-نحوه به وجود آمدن باد را بنویسید.

هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری وجود دارد به سمت جایی که فشار کم تری دارد جریان می یابد و به این ترتیب، باد به وجود می آید.

 به عبارت دیگر، هوای گرم و سبک بالا می رود و هوای نسبتاً سرد وسنگین به زیر آن می رود و جانشین آن می شود.

سوالات متن درس سوم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس سوم جغرافیا یازدهم

26-توده هواچیست؟

به حجم وسیعی از هوا که از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی تا صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد، توده هوا گفته می شود.

27-جبهه چیست؟

جبهه ها مرز بین دو توده هوای مجاورند و آنها را از هم جدا می کنند.

سوالات متن درس سوم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس سوم جغرافیا یازدهم

28-منطقه گذار چگونه به وجود می آید؟

وقتی در یک ناحیه دو توده هوای متفاوت در مجاورت یکدیگر قرار بگیرند و به هم برخورد کنند، یک منطقه گذار یا تغییر از نظر دما یافشار در مرزهای آنها پدید می آید.

29-نتیجه برخورد توده های هوابایکدیگر چیست؟

ناپایداری هوا و در صورت دارا بودن رطوبت، موجب بارندگی

30-جبهه قطبی درکجا تشکیل می شود؟

بین  توده هوای سرد قطب و  توده هوای مداری در منطقه معتدله تشکیل می شود.

31-چرا درنواحی استوایی مراکزکم فشارتشکیل می شود؟

به دلیل زاویه مستقیم تابش و گرمای همیشگی

32-چرا درنواحی قطبی مراکزپرفشارتشکیل می شود؟

به دلیل سردی فوق العاده هوا

33-علل تشکیل مراکز پرفشاردراطراف مدارراس السرطان وراس الجدی چیست؟

هوای استوایی در منطقه جنب استوایی (اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی) سردو سنگین می شود و فرومی نشیند و مراکز رفشاررا به وجود می آورد.

سوالات درس سوم جغرافیا یازدهم

سوالات درس سوم جغرافیا یازدهم

34-گردش عمومی هوا(علل به وجود آمدن بادهای اصلی  درکره زمین) را شرح دهید.

در ناحیه استوایی، هوای گرم به سمت بالا صعود می کند و بابالا رفتن سرد می شود و رطوبت خود را به صورت باران فرو می ریزد. هوای سرد شده در نواحی فوقانی استوا به سمت عرض های بالاتر حرکت می کند و تحت تأثیر نیروی کوریولیس جهت این بادها منحرف می شود. در منطقه جنب استوایی (اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی) سردو سنگین می شود و فرومی نشیند و مراکز فشار زیاد  یاپرفشار را به وجود می آورد.

در حوالی عرض جغرافیایی  60درجه، دوباره بر اثر صعود هوا منطقه فشار کم ایجاد می شود. این منطقه تحت تأثیر توده هوایی است که از سمت قطب به طرف آن حرکت می کند و هواررا به سمت بالا می راند.

image 32

35-نواحی پرباران کره زمین را نام ببرید.

نواحی استوایی و آسیای موسمی

36-نواحی کم باران کره زمین را نام ببرید.

برخی نواحی داخلی قاره ها و بیابان ها

37-دو عامل اصلی وقوع بارش در یک ناحیه را بنویسید.

-وجود هوای مرطوب

 اقیانوس ها و دریاها و دریاچه ها منبع عمده رطوبت هوا هستند. بنابراین، نواحی، هرچه از اقیانوس ها ودریاها دورتر باشند رطوبت آنها کم تر و خشکی هوای شان بیشتر است.

-عامل صعود

توده هوای مرطوب باید تا ارتفاع معینی بالا برود و سرد شود تا به نقطه اشباع برسد و پس از تشکیل ابر، ببارد.

38-انواع بارش (مکانیسم ایجاد بارش) را نام ببرید.

-بارندگی همرفتی

-بارندگی جبهه های (سیکلونی)

-بارندگی کوهستانی (ناهمواری)

39-نحوه ایجاد باران درعامل همرفتی را توضیح دهید.

در این نوع بارندگی، توده هوا ازهوای مجاور خود گرم تر می شود؛ همراه با بالا رفتن، دمای آن پایین می آید و ابر تشکیل می شود و بارندگی صورت می گیرد. بارش های بهاری بیشتر از این نوع اند.

40-بارندگی جبهه ای یا سیکلونی درکجا ها به وجود می آید؟

این نوع بارندگی بیشتردر محل جبهه ها به وجود می آید؛ جایی که توده های هوا با یکدیگربرخورد می کنند.

41-نحوه ایجادبارندگی درعامل  کوهستانی (ناهمواری) را توضیح دهید.

در این نوع بارندگی، نواحی مرتفع و کوهستان ها با توجه به شکل و جهتی که دارند، مانع آن می شوند که توده هوای مرطوب به طور افقی حرکت کند.

در نتیجه، توده هوا در امتداد دامنه کوه به طرف قله بالا می رودو هنگام صعود، دمای آن کاهش می یابد و دیگر نمی تواند رطوبت را در خود نگه دارد و بنابراین، موجب بارش می شود.

42-معروف ترین طبقه بندی آب وهوایی چیست؟

طبقه ِ بندی «کوپن»

43-سه معیار اصلی درطبقه بندی کوپن را نام ببرید.

بارش، دما و پوشش گیاهی

44-پنج گروه اصلی آب وهوا برطبق تقسیم بندی کوپن را بنویسید.

سوالات درس سوم جغرافیا یازدهم

سوالات درس سوم جغرافیا یازدهم

سوالات جغرافیا یازدهم انسانی

45-ویژگی های بیابان هارا بنویسید.

مناطق خشک مناطقی هستند که کمبود بارش دارند. به علاوه، بارندگی در این مناطق نامنظم است؛ به طوری که ممکن است چند سال هیچ بارشی صورت نگیرد و یا منطقه به طور ناگهانی با رگبارهای کوتاه مدت مواجه شود. در بیابان ها میزان پوشش گیاهی ضعیف است.

همچنین ببینید: پاورپوینت درس سوم جغرافیا یازدهم

46-دو ویژگی بیابان را بنویسید.

کمبود بارش و تبخیر زیاد

47-بیابان های گرم درکدام مناطق قراردارند؟

ر نواحی مجاور مدار رأس السرطان و رأس الجدی

48-گرم ترین نواحی جهان رانام ببرید.

دره مرگ در کالیفرنیا و در سال  1992دمای  58درجه سانتی گرادبرای العزیزیه واقع در کشور لیبی در صحرای بزرگ افریقا به عنوان گرم ترین نقاط جهان ثبت شده است. در سال  2009ماهواره ها دمای70درجه سانتی گراد را برای بیابان لوت در ایران به عنوان داغ ترین نقطه زمین ثبت کردند.

49-بیابان های سرد درکدام مناطق قراردارند؟

در عرض جغرافیایی بالا یا در ارتفاعات زیاد

50-علل ایجاد بیابان ها را بنویسید.

الف) استقرار مراکز پرفشار

ب) دوری از منابع رطوبتی

51-علل کمی بارش در نواحی پرفشار چیست؟

در نواحی پرفشار، فرونشینی هوا مانع صعود هوا و در نتیجه، بارش می شود.

52-علل تشکیل منطقه پرفشاردراطراف مدارراس السرطان وراس ااجدی چیست؟

توده های هوا در حوالی مدارهای رأس السرطان و رأس الجدی فرو می نشینند و منطقه پرفشار را به وجود می آورند.

53-کمربند بیابانی کره زمین در اطراف مدارهای ………………….. در سه قاره گسترده شده است.

راس السرطان-راس الجدی

54-علل تشکیل بیابان هایی مانند آتاکاما و نامیب چیست؟

وجود مرکز پرفشار و صعود نکردن هواو تشدید آن توسط جریان های آب سرد ساحلی

55-علل ایجاد بیابان هایی مانند تکله ماکان و گبی را بنویسید.

برخی نواحی به علت دوری از دریاها و منابع رطوبتی و هم چنین قرار گرفتن در پشت کوه ها که از رسیدن توده هوای مرطوب به آنهاجلوگیری می کند، با خشکی هوا مواجه می شوند؛ مانند بیابان گُبی یا تکله ماکان.

56-درنقشه جهان نما بیابان های گبی ، صحرای بزرگ افریقا ،آتاکاما و نامیب را مشخص کنید.

image 35

image 36

همچنین ببینید: سوالات درس به درس محیط زیست یازدهم

تهیه کننده سوالات متن درس سوم جغرافیا یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.