در این نوشته تمامی سوالات متن درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم که شامل 16 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس سه هویت اجتماعی 

درس جامعه و فرهنگ بدین شرح است:

1- جامعه وفرهنگ راتعریف کنید.

 به گروهی ازانسان ها که برای سالیان متمادی با یکدیگر زندگی می کنند،جامعه می گویند.

به شیوه زندگی گروهی انسان ها بایکدیگرفرهنگ می گویند.(آگاهی مشترک مردم یک جامعه )

2- تعدادی از مصادیق فرهنگ رانام ببرید.

سبک معماری،سبک آشپزی وتغذیه،سبک پوشش،آداب ورسوم عروسی وعزاداری،لهجه وگویش ها،نوع نگرش به عالم و…

3-جامعه وفرهنگ چه رابطه ای بایکدیگر دارند؟

جامعه بدون فرهنگ به وجود نمی آید.فرهنگ نیز بدون جامعه به وجود نمی آید.جامعه جنبه بیرونی(جسم) و فرهنگ جنبه درونی (روح) دارد و دو روی یک سکه هستند .

4- منظور از” جوامع مختلف ،فرهنگ های متفاوت دارند.” چیست؟چرا؟

یعنی مردم هر جامعه ،شیوه زندگی خاصی برای خود دارند،که  با شیوه زندگی دیگر جوامع تفاوت هایی دارد. زیرا فرهنگ ،آگاهی مشترک مردم است که آموختنی است واز نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

5- ویژگی های فرهنگ را بنویسید.

1.فرهنگ آگاهی بر شناخت مشترک است.

2.فرهنگ آموختنی و آموزش پذیر است. 

3. فرهنگ قابل انتقال است.

4.هر جامعه ای دارای فرهنگ است.

5.فرهنگ قابلیت تغییر دارد.

6- آیا دریک جامعه شیوه زندگی مردم درهمه مناطق یکسان است؟

خیر ،مردم یک جامعه دربخشی ازفرهنگ مشترک و یکسان هستند و در بخش هایی از فرهنگ، اقوام ،اقشار ،گروه ها،صنف ها دارای تفاوت هایی هستند.آن بخش از فرهنگ که همه مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند فرهنگ عمومی است و آن بخشی که مربوط به یک قسمت ازجامعه (قشر،صنف،گروه ،قوم ) می شود خرده فرهنگ است.

7- خرده فرهنگ موافق چیست؟مثال بزنید.

خرده فرهنگ هایی که درون یک فرهنگ عمومی قراردارند و با آن فرهنگ عمومی سازگارهستند،مانند خرده فرهنگ های اقوام وصنف های مختلف جامعه

8- منظوراز ضدفرهنگ چیست؟

درمواردی که عقاید،ارزش ها،هنجارها و مهارت های پذیرفته شده دریک خرده فرهنگ ،ناسازگار و مخالف بافرهنگ عمومی باشد.مانند خرده فرهنگ باندهای گانگستری ومافیا،اوباش ،گدایان و…

9- برخی ازویژگی های فرهنگ عمومی ایرانی – اسلامی رابنویسید و برخی ازخرده های رایج درون این فرهنگ عمومی رانام ببرید.

اعیاد ملی مانند نوروز،اعیاد مذهبی مانند عید قربان وعید فطر،مناسب های ملی و مذهبی ،ارزش های دینی و معنوی،تشکیل خانواده با آداب دینی ،…

خرده فرهنگ های اقوام مختلف سرزمین ایران،خرده فرهنگ های مشاغل وصنف های مختلف مانند خرده فرهنگ طلا سازان و جواهرفروشان،خرده فرهنگ پزشکان،خرده فرهنگ رانندگان و کامیون داران،خرده فرهنگ معلمان و…

10- آیا جامعه وفرهنگ صرفا تابع خواست واراده افرادند؟

خیر انسان ها با آگاهی واراده خودبه کنش اجتماعی می پردازند وجامعه ای را پدید می آورند ولی پس از پدید آمدن پیامد هایی الزامی دارند که برافراد تاثیر می گذارند. و وابسته به اراده تک تک افراد نیستند.

مثال: شما با تعدادی دیگر به دلخواه یک کلاس درس در مدرسه ای را پدید می آورید واز آن پس آن کلاس برای شما فرصت ها ومحدودیت هایی به وجود می آورد.

11-فرصت ها ومحدودیت های پدیده های اجتماعی چه رابطه ای بایکدیگر دارند؟ 

پدیده های اجتماعی درجامعه فرصت ها یی دراختیارافراد قرارمی دهند ومحدودیت هایی به وجود می آورند که به یکدیگر وابسته اند و دو روی یک سکه اند.

مثال: چراغ راهنمایی ورانندگی درسرچهار راه ها فرصت ساز ومحدود کننده اند.

12- سهم ما درساختن جامعه وفرهنگ نسبت به گذشتگان و آیندگان چگونه است؟

سهم پیشینیان ما درساختن جامعه بیشتراز ما بوده است.همچنان که سهم ما در ساختن جامعه وفرهنگ آیندگان بیش از آیندگان است.چون ما با کنش های اجتماعی خود جامعه وفرهنگ را می سازیم.

13- گذشتگان چگونه بر ما تاثیرمی گذارند؟

ما درجامعه ای چشم به جهان می گشاییم که توسط گذشتگان ما پدید آمده است.جامعه ای که باورها،ارزش ها،هنجارها ونمادهای آن قبل ازما شکل گرفته است.(البته ما می توانیم ان را ادامه دهیم یا به سوی جامعه وفرهنگ دیگری گام برداریم.)فرهنگ شکل یافته گذشتگان برای ما فرصت و محدودیت ایجاد می کند.

مثال: حجاب برای خانم ها می تواند فرصت ساز(آرامش وامنیت) ایجاد کند ومی تواند محدودیت های فیزیکی به همراه داشته باشد.

14-تاچه زمانی پیامدهای اجتماعی یک فرهنگ وجامعه برقرارهستند؟

تا زمانی که درهرجامعه وفرهنگی مشارکت اجتماعی افراد پابرجا باشد.با تغییرجامعه وفرهنگ پیامدهای آن نیز تغییرمی کند.

15-جوامع وفرهنگ های مختلف راچگونه می توان ارزیابی کرد؟

 1- براساس آرمان ها وارزش هایشان 
2- فرصت ها ومحدودیت هایی که به دنبال می آورند.

16- آیا جامعه وفرهنگی رامی شناسید که برخی ازنیازهای انسان را نادیده گرفته باشد؟
 برخی از جوامع غربی یا خرده فرهنگ ها نیاز های معنوی و روحی انسان را نادیده می گیرند.برخی از خرده فرهنگ های شرق آسیا به نیازهای مادی و دنیوی بی توجه اند.

تهیه کننده سوالات متن درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر سوالات هویت اجتماعی دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.