سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم+ سوالات تستی


haladars دی 28, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم+ سوالات تستی

در این نوشته تمامی سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم به همراه سوالات چهار گزینه ای (تستی) که شامل 55 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم را مشاهده کنید.

سوالات درس شش جغرافیا دهم

درس  منابع آب ایران بدین شرح است:

1-مهم ترین منابع آب قابل دسترس را بنویسید.

در فصول سرد سال، ریزش برف و باران به صورت جریان آب رودها، منابع آب کشور را تغذیه می کند و در فصول گرم، آب های فرو رفته در زمین به صورت چشمه، چاه و قنات، آب مورد نیاز ساکنان بخش های مختلف را تأمین می نمایند.

2-پدران ما برای تامین آب چه اقداماتی را انجام دادند؟

پدران ما در قرن های گذشته با توجه به کم آبی و خشک بودن سرزمین ایران برای دستیابی به آب، حفر قنات را ابداع کرده اند تا در تمام سال، آب مورد نیاز را در اختیار داشته باشند.

3-ویژگی های رودهای ایران را بنویسید.

-در ایران بیشتر بارش ها در اواخر فصل پاییز تا اوایل فصل بهار رخ میدهد، به این دلیل هر چه به پایان این دوره نزدیک تر می شویم، آب دهی رودها بیشتر می شود.

-با توجه به ناهمواری ها و جهت آن ها، هر چه از غرب به سمت شرق کشور برویم، مقدار آب رودها کم تر می شود.

-رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند، دائمی هستند. اگر این رودها در نواحی مرطوب، جریان یابند مقدار آب آنها بیش تر خواهد بود.

-رودهای مناطق نسبتاً خشک بیشتر طغیانی، تصادفی و اتفاقی، و مقدار آب آنها در سال های مختلف متفاوت است.

4-کانون آبگیررا تعریف کنید.

در مناطق کوهستانی، مکان هایی وجود دارد که آب بخش هایی از رودها را تأمین می کنند. به این مکان ها کانون های آبگیر می گویند.

5-کانون های آبگیر در حد فاصل ………………….قرار دارند و بر خط تقسیم آب های محلی منطبق هستند.

حوضه های آبریز

6- درچه صورتی  رودهایی که از کانون های آبگیر سرچشمه می گیرند در جهات مختلف جریان یابند؟

گاهی آب کانون های آبگیر وارد چندحوضه آبریز نزدیک خود می شوند. بنابراین رودهایی که از کانون های آبگیر سرچشمه می گیرند ممکن است در جهات مختلف جریان یابند.

7- انواع کانون های آبگیر را بنویسید.

دائمی-فصلی-اتفاقی

8-کانون آبگیر دائمی چه ویژگی هایی دارند؟

ـ کانونهای آبگیری که بیش از  500میلیمتر بارش داشته باشند و حداقل در هشت ماه از سال، این بارشها اتفاق بیفتد، به آنها کانون های دائمی میگویند.

9-کانون آبگیر فصلی چه ویژگی هایی دارد؟

ـ اگر کانون های آبگیر در فصول سرد سال، ذخیره برف خود را تا ابتدای ماه های گرم سال حفظ کنند، بدون توجه به میزان ِ بارش و زمان آن جزء کانون های فصلی به شمار می رود. کانون های آبگیر فصلی را روی نقشه مشخص کنید.

10-کانون آبگیرموقتی چیست؟

ـ در کوهستان های نزدیک به مناطق گرم وخشک، که گاهی بارش های کوتاه و اتفاقی رخ می دهد، نوعی کانون آبگیرموقت شکل می گیرد که آنها را کانون های اتفاقی می نامند. کانون های آبگیر اتفاقی را روی نقشه مشخص کنید.

سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم

11-حوضه آبریز را تعریف کنید.

به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطه آن هدایت کند، حوضه آبریز می گویند.

12- انواع حوضه آبریزرا نام ببرید.

داخلی-خارجی

سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم

13-حوضه آبریزخارجی ایران کجاست؟

سرزمینی که رودهای آن  به دریاهای اطراف کشور می ریزد؛ اما در طول مسیر، مورداستفاده قرار می گیرند.

14-حوضه آبریزداخلی ایران کجاست؟

یعنی رودهایی که تمام آب آنها در کشور جریان دارد و وارد دریاچه های داخلی می شود.

 

15- مهم ترین دریاهای ایران را نام ببرید.

در شمال و جنوب کشورمان دریاهای مهمی قرار دارد. در شمال، دریای خزر و در جنوب، خلیج فارس و دریای عمان.

 16-اهمیت دریاهای ایران چیست؟

دریاها از این نظر، که ما را به سایر نقاط جهان متصل می کنند، بسیار اهمیت دارند، به گونه ای که ما در جنوب کشوراز طریق دریای عمان با اقیانوس هند ارتباط داریم و در شمال، دریای خزر از طریق کانال راه ولگا -دن به دریای سیاه ارتباط پیدا کرده است.

17- جهت امتداد دریای خزرچگونه است؟

دریای خزر، پهنه آبی بزرگی است که در امتداد شمال به جنوب کشیده شده است.

18- نحوه پیدایش دریای خزررا بنویسید.

این دریا ازبقایای دریای عظیم تتیس است که زمانی بخش اعظم نیمکره شمالی را پوشانیده بود. از حدود 60میلیون سال پیش این دریا از بقیه آب های قدیمی جدا ماند و به شکل بزرگ ترین دریاچه جهان درآمد.

19-چرا به دریاچه خزر، دریا می گویند؟

به دلیل وسعت زیاد، نام دریا رابر آن نهادند.

20- نام های دیگر دریای خزررا بنویسید.

این دریا را به نام های مختلفی می نامند؛ از جمله دریای مازندران، کاسپین، قزوین، گرگان، طبرستان، هیرکانی و دریای دیلم.

درحال حاضر نام آن، دریای خزر است ودر نقشه های خارجی کاسپین نامیده میشود.

21- میزان طول وعرض دریای خزر ومیزان ارتفاع سطح آب دریای خزررا بنویسید.

طول این دریا حدود  1200کیلومتر و عرض متوسط آن  300کیلومتر است.

 مساحت آن با توجه به تغییرات سطح آب، متفاوت است.

میزان ارتفاع سطح آب دریای خزر نسبت به سطح آب های آزاد چقدراست؟

 سطح آب این دریا ازسطح آبهای آزاد حدود  28متر پایین تر است..

22-شکل بستردریای خزرچگونه است؟

بستر دریا از دو چاله تشکیل شده و دنباله رشته کوههای قفقاز، آن را به دو بخش تقسیم کرده است.

23-کشورهای اطراف دریای خزررا نام ببرید.

-ایران درجنوب دریای خزر

-جمهوری آذربایجان درغرب دریای خزر

-روسیه درشمال دریای خزر

-ترکمنستان درشرق دریای خزر

-قزاقستان درشرق و شمال شرق دریای خزر

سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم

24- رودهای مهمی که به دریای خزر می ریزندرا نام ببرید.

طولانی ترین رودهایی که به این دریا می ریزند عبارت اند از

رود ولگا و اورال از شمال، سفید رود و هراز از جنوب، رود اترک و گرگان از جنوب شرق و رود کورا و ارس از سمت جنوب غرب.

25-اهمیت دریای خزررا بنویسید.

از جمله دلایل اهمیت این دریا می توان به تجارت دریایی، بهره برداری از منابع نفتی، ویژگی های خاص محیط زیست، گردشگری و صید ماهی اشاره کرد. انواع ماهیان خاویاری جهان فقط در این دریا زندگی می کنند. بعضی از تالاب های حاشیه این دریا، محل توقف پرندگان مهاجر است. در بستر این دریا منابع وسیعی از نفت و گاز ذخیره شده است.

26- نحوه پیدایش خلیج فارس را بنویسید.

پیشروی آب اقیانوس هند از طریق دریای عمان و تنگه هرمز به دره های زاگرس جنوب شرقی، خلیجی هلالی شکل درجهت شرقی ـ غربی به وجود آورده که صدها سال است به آن «خلیج فارس» یا «دریای پارس» میگویند.

27-ابعاد خلیج فارس را بنویسید.

طول آن حدود  900کیلومتر و عرض متوسط آن  250کیلومتر است.

سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم

28- رودهای مهم که به خلیج فارس می ریزند را نام ببرید.

کارون، کرخه و دالکی ُ و مند.

29-پرآب ترین رود ایران کدام است؟

کارون پرآب ترین و تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران است.

30 -خورچیست؟

به خلیج های کوچک سواحل آن «خور» میگویند؛ مثل خور موسی.

31- جزایرخلیج فارس را نام ببرید.

جزایر قشم ، خارک، لاوان، کیش، فرور، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی، هنگام، لارک، هرمز.

32-بزرگ ترین جزیره ایرانی درخلیج فارس کدام است؟

قشم

33-اهمیت خلیج فارس را بنویسید.

از جمله دلایل اهمیت این خلیج، تجارت دریایی و وجود منابع عظیم نفت و گاز در بستر آن و انواع ماهی و میگواست. خلیج فارس از مهم ترین مراکز صید و پرورش مروارید است. تنگه هرمز، که محل اتصال این خلیج به دریای عمان است یکی از مهم ترین مکان های نظامی جهان است.

34- ویژگی های دریای عمان را بنویسید.

-تنها دریای آزاد ایران، که از طریق آن می توان به آبهای همه دریاهای جهان دسترسی داشت، دریای عمانَ (مُکران یا مَکران) است.

-دریای عمان بخشی از آبهای اقیانوس هند است که با تنگه مهم هرمز از خلیج فارس جدا می شود.

-عمق این دریا گاهی تا  2000متر هم می رسد، از این نظر برای عبور کشتی های تجاری و نفتکش های غول پیکربسیار مناسب است.

سوالات متن درس 6 جغرافیا دهم

سوالات متن درس 6 جغرافیا دهم

35- قابلیت های منطقه  دریای عمان را بنویسید.

-این منطقه دارای ویژگی ها و قابلیت های منحصر به فرد بوده از جمله جنس ساحل، عمق بسیارخوب دریا و عدم نیاز به استفاده از آبراه و کانال های دریانوردی در سواحل مکران، امکان ساخت و توسعه بدون محدودیت بنادر، به ویژه جهت پهلوگیری کشتی های اقیانوسی را فراهم ساخته است.

36-تعریف آلودگی دریاها و پیامدهای آن را بنویسید.

ورود مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه ماده یا انرژی به محیط زیست دریایی است که به کاهش تولید و همچنین کاهش رشدونمو جانداران منجر شود و تأثیرات سوء، بر سلامت و بهداشت آبزیان و انسان داشته باشد.

37- آلاینده هایی که دریاهای ایران را تهدید می کنند را نام ببرید.

-فاضلاب های شهری، صنعتی و کشاورزی

 -زباله های جامد مثل پلاستیک

-آلاینده های شیمیایی شامل مواد آلی، معدنی و رادیواکتیو

 -استخراج و حمل و نقل نفت

 -ورود کودها و سموم شیمیایی مصرف شده در اراضی کشاورزی توسط رودها

38-انواع دریاچه های ایران از نظرزمانی نام ببرید.

دائمی-فصلی

39- مهم ترین دریاچه های دائمی ایران را نام ببرید.

مهمترین دریاچه های دائمی ایران عبارت اند از دریاچه ارومیه، زریبار (زریوار) غرب مریوان است در کردستان، پریشان(فامور) و مهارلو (استان فارس،) … البته در قله بعضی از کوه های آتشفشانی مانند سبلان هم دریاچه های کوچکی وجود دارند که آب آنها از ذوب برف ها تأمین می شود اما به دلیل سرمای ناشی از ارتفاع اغلب مواقع سال یخ بسته است.

40-مهم ترین دریاچه های فصلی ایران را نام ببرید.

این دریاچه ها در فصول پر بارش وسعت بیشتری پیدا می کنند ولی در ماه های گرم و یادرسال های کم بارش به دلیل تبخیر آب آنها خشک شده یا به شکل باتلاق و شوره زار در می آیند. مهمترین دریاچه های فصلی ایران دریاچه مسیله در شرق قم، نیریز در شرق فارس، هامون در سیستان و بلوچستان وجازموریان بین دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان.

40- بزرگ ترین دریاچه ایران را نام ببرید.

دریاچه ارومیه

سوالات درس ششم جغرافیا دهم

سوالات درس ششم جغرافیا دهم

41- نام های  دیگردریاچه ارومیه را بنویسید.

چیچست و کبودان

42-منابع تامین آب دریاچه ارومیه را نام ببرید.

آب این دریاچه علاوه برچشمه های کف و حاشیه آن، از طریق رودهای متعددی تأمین می شود مانند تلخه رود و زرینه رود و سیمینه رود

43- کدام قسمت دریاچه ارومیه عمیق تراست؟

عمیق ترین نقطه این دریاچه در شمال غربی آن است.

44-جزایرمهم دریاچه ارومیه را نام ببرید.

جزیره کبودان (قویون داغی،) اشک داغی،آرزو و اسپیر.

45-علل شوری زیاد دریاچه ارومیه را بنویسید.

به علت عبور برخی از این رودها از لایه های نمکی، آب این دریاچه بسیار شور است، به حدی که هیچ موجود زنده ای نمی تواند در آب های آن زندگی کند. آرتمیا زمانی که هنوز آب دریاچه فروکش نکرده بود در آن زندگی می کرد.

46-اهمیت دریاچه ارومیه را بنویسید.

وجود جزایر متعدد در آن است که محل سکونت انواع پرندگان مهاجر است.

وهمچنین در اطراف دریاچه، املاح و رسوباتی است که برای درمان امراض پوستی مورد استفاده قرار میگیرد.

آب این دریاچه موجب معتدل شدن آب و هوای منطقه شده است.

47-دلایل کاهش آب دریاچه ارومیه را بنویسید.

-گرم شدن عمومی هوا

 -کاهش بارش در حوضه آبریز دریاچه

 -برداشت بی حساب از چاه های اطراف دریاچه

 -تغییر کشت از محصولاتی که آب کمتری نیاز داشته اند، به محصولاتی که کشت آنها به آب زیادی احتیاج دارد.

 -تغییر در میزان آب ورودی به دریاچه، در مسیر رودهایی که به آن می ریخت (احداث سدهای متعدد.)

وجود موانعی که چرخه آب را در دریاچه تغییر داده است.

 -تغییرات زمین ساختی بستر، به شکل بالا آمدن کف دریاچه.

48- کدام ویژگی زیر در مورد رود های ایران صحیح است؟

الف( رودهای ایران در فصل زمستان بیشترین آبدهی را دارند 

ب( بیشترین رودهای ایران در حوضه های آبریز داخلی جریان دارند

ج( هر چه از غرب به شرق کشور برویم، مقدار آب رودها کمتر می شود

د( رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند بیشتر طغیانی، تصادفی و اتفاقی هستند

49– به مکان هایی در مناطق کوهستانی که آب بخش هایی از رودها را تأمین می کنند. ……….. گفته می شود؟

الف( کانون های آبگیر           ب( حوضه آبریز          ج( آبخوان             د( سفره آب زیر زمینی

50- اگر کانون آبگیر در فصول سرد سال، ذخیرۀ برف خود را تا ابتدای ماه های گرم سال حفظ کند به آن کانون آبگیر ……………….. گفته می شود.

الف( موقت                        ب( دائمی                          ج( اتفاقی                               د( فصلی

50- به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطۀ آن هدایت کند ………. می گویند؟

الف( کانون های آبگیر              ب( حوضه آبریز                ج( آبخوان             د( حوضه آبریز داخلی

51-دو رود«ولگا» و «کورا » به ترتیب از کدام جهت های جغرافیای به دریای خزر می ریزند؟

الف( غرب و شمال             ب( شمال و جنوب           ج( شمال و شرق           د( شمال و غرب

52– کدام گزینه در ارتباط با پهنه های آبی ایران صحیح نمی باشد.

الف( دریای عمان بخشی از آب های اقیانوس هند است که با تنگۀ مهم هرمز از خلیج فارس جدا می شود.

ب( دریا خزر از بقایای دریای عظیم تتیس است که زمانی بخش اعظم نیمکرۀ شمالی را پوشانیده بود.

ج( جنس ساحل و عمق بسیار خوب ، امکان ساخت و توسعه بنادر را در خلیج فارس فراهم ساخته است.

د( خلیج فارس با پیشروی آب اقیانوس هند از طریق دریای عمان و تنگۀ هرمز به دره های زاگرس به وجود آمده است.

 

53-  کدام مورد زیر از دلایل اهمیت دریاچه ارومیه محسوب نمی شود؟

الف( املاح و رسوباتی که برای درمان امراض پوستی مورد استفاده قرار می گیرد

ب( جزایر متعدد آن که محل سکونت انواع پرندگان مهاجر است 

ج( تنوع آبزیان که نقش مهمی در اکو سیستم دریاچه دارد

د( آب دریاچه که موجب معتدل شدن آب و هوای منطقه شده است

54-کدام مورد زیر از دلایل کاهش سطح آب دریچه ارومیه محسوب نمی شود؟

الف( کاهش بارش در حوضۀ آبریز دریاچه

ب(  برداشت بی حساب از چاه های اطراف دریاچه

ج(  تغییر در میزان آب ورودی به دریاچه، در مسیر رودهایی که به آن می ریخت  واحداث سد های متعدد.

د( تغییرات زمین ساختی بستر، که سبب نفوذ آب به داخل زمین شده است.

55-شماره های 1تا 4مربوط به کدام پدیده جغرافیایی درایران است؟

سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم

شماره 1نام دریاچه

شماره 2-نام دریا

شماره 3-نام حوضه آبریز

شماره 4-نام دریاچه

1-دریاچه قم  2-دریای عمان  3-حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان   4-دریاچه ارومیه

همچنین ببینید: پاسخ فعالیت های درس ششم جغرافیا پایه دهم

تهیه و تنظیم سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا پایه دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

26 دیدگاه
 1. رزا

  عالی فقت یک سوال

  1. sj

   بی سواد (فقط) اینطوریه

 2. F.S

  عالی بود ممنون واقعا

 3. heli

  لطفا سوالات بیشتری تو گوگل قراربدهید

 4. محمد

  خیلی خیلی عالی بود ممنونم

 5. محمد

  خیلی عالی

 6. نخبه

  عاااالی

 7. سما

  همو

 8. مریم

  عالی بود

 9. طاها طاهری

  خیلی عالی و مفید خیلی ممنون

 10. ناشناس

  محشر

 11. ناشناس

  فقط اگه شماره صفحه داشت بهتر میشد

 12. علی

  اگه میشه سوالاتشو کم تر کنید
  این طوری خیلی بهتره
  این همه سوال رو کی میاد بخونه و بنویسه
  آدم خیلی سوال طرح که ۱۰ تا ست نه ۵۵ تا

 13. محمد

  حلالتون

 14. Iraj

  Thanks

 15. ناشناس

  ممنون از زحماتتون واقعا در این شرایط کرونا و نرفتن مدرسه دانش اموزا به این سوالات مفید نیاز دارن

 16. با معنی لطفا

  ممنون از زحماتتون واقعا در این شرایط کرونا و نرفتن مدرسه دانش اموزا به این سوالات مفید نیاز دارن

 17. ی بنده خدایی

  عام همه چیزش عالیع دمتون گرم من برا نود درصد دروس از اینجا سوال درمیارم

 18. ناشناس

  عالی بود ممنون

 19. سارینا

  مفید بود فقط اگه میشه گزینه بیشتر بزارین

 20. ۵تطمه

  عالی مرسی

 21. ناشناس

  مفید بود ممنون

 22. فاطمه افشاری تنها

  واقعاً عالیه♡حرف دیگه ای ندارم فقط دمتون گرم!

 23. فاطمه افشاری تنها

  عالییییی

 24. فاطمه افشاری تنها

  واقعاً عالیه! حرف دیگه ای ندارم فقط دمتون گرمممم♡

 25. علی

  عالللللیییی