سوالات متن درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم


haladars اسفند 6, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم

در این نوشته تمامی سوالات متن درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم که شامل 27 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس شش هویت اجتماعی 

درس بازتولید هویت اجتماعی  بدین شرح است:

1- جامعه پذیری راتعریف کنید.

به فرایند ومسیری که افراد برای مشارکت درزندگی اجتماعی وشکل گیری هویت اجتماعی طی می کنند جامعه پذیری می گویند.( به فرایند مشارکت اجتماعی جهت تکوین وشکل گیری هویت اجتماعی افراد جامعه پذیری می گویند.)

2- کنترل اجتماعی راتعریف کنید.

به مجموعه اقداماتی که برای پذیرش فرهنگ ومنطبق کردن افراد با انتظارات جامعه انجام می شود کنترل اجتماعی می گویند.

3-آیا جامعه پذیری درجوامع مختلف شیوه واحد و ثابتی دارد یا متفاوت است؟

شیوه های جامعه پذیری جوامع مختلف متفاوت است . چون عوامل جامعه پذیری این جوامع بایکدیگر متفاوت است. خانواده ، رسانه ها ، مدارس وشیوه های آموزشی ومیزان اهمیتشان متفاوت است .( میزان تاثیرگذاری وقدرت هریک از عوامل فوق درجوامع مختلف متفاوت است .)

4- عواملی که افرادراجامعه پذیر می کند. نام ببرید 

خانواده ، مدرسه ومراکز آموزشی ، گروه همبازی ودوستان ، رسانه ها ،مجالس علمی ومذهبی

5- انسانها چگونه به موقعیت اجتماعی خود پی می برند؟ چگونه هویت اجتماعی خودراشکل می دهند؟

برخی از موقعیت های اجتماعی انتسابی اند) محل تولد، جنسیت( وبرخی اکتسابی اند) معلم بودن، دانشجوبودن و.. ( انسانها ازطریق عضویت درگروه ها) خانواده، دوستان و… ( ، تعامل با دیگران ، برعهده گرفتن نقش ها و فرایند جامعه پذیری نهادهای فرهنگی و آموزش این نهادها هویت اجتماعی شان شکل می گیرد .

6-کدام جوامع دربازتولیدهویت اجتماعی با مشکل مواجه می شوند؟

جوامعی که روش های مناسبی برای کنترل اجتماعی نداشته باشند.

7-کجروی اجتماعی راتعریف کنید .

رفتارهایی که برخالف عقاید وارزش ها وقواعد وهنجارهای جامعه می باشد .

8- جامعه برای تداوم جامعه پذیری وپیش گیری وکنترل کجروی اجتماعی از چه روش هایی استفاده می کند؟

1. تبلیغ واقناع یعنی ازطریق نهادهای آموزشی وفرهنگی باورها وعقایدخودراتبلیغ می کند تاافراد اقناع شوند.( این شیوه قوی ترین روش است .)

2. تشویق وپاداش یعنی دادن پاداش به کسانی که مطابق ارزش های جامعه رفتار می کنند.

3.تنبیه ومجازات یعنی منحرفین از ارزش های اجتماعی تنبیه می شوند . (کمترین قدرت رادربین سه شیوه فوق دارد)

9- هویت و جامعه پذیری با کنترل اجتماعی چه رابطه ای دارند؟

افرادجامعه از طریق کنترل اجتماعی قواعد وارزش های اجتماعی جامعه را می شناسند وخودرابا آنها تطبیق می دهند وجامعه پذیر می شوند.

10- اولین ومهم ترین نهادی که افرادراجامعه پذیر ودارای هویت اجتماعی می کند چیست ؟

خانواده

11-برخی از کجروی های اجتماعی پزشکی رانام ببرید وراه های پیشگیری وکنترل آن را بیان کنید.

انجام جراحی توسط پزشکان غیر متخصص ، عدم تعهد نسبت به سالمتی جسمی وروحی بیماران ، گرفتن هزینه های اضافی ودستمزد بالا ، سقط جنین ، جراحی های غیرمتعارف واشتباه ،سهل انگاری،

راه های کنترل وپیشگیری : 1. تشویق پزشکان متعهد وکارا 2. تنبیه پزشکان خطاکار(مثال لغو پروانه پزشکی ) 3. تبلیغ زندگی اخروی و دنیوی توام بایکدیگر 4. تقبیح پول پرستی ودنیازدگی 5. امربه معروف ونهی از منکر

12- روش های کنترل اجتماعی را نام ببرید 

1. تبلیغ واقناع

2. تشویق وپاداش

3. تنبیه ومجازات

13- دوعنصر فرهنگی آموزه های اسلامی که درفرایندهای جامعه پذیری وکنترل اجتماعی نقش مهمی دارند رانام ببرید ؟

1.امر به معروف

2. نهی از منکر

14-جامعه پذیری وکنترل اجتماعی چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

برای تحقق جامعه پذیری نیازمند کنترل اجتماعی هستیم.بدون کنترل اجتماعی ،جامعه پذیری به وجودنمی آید.یعنی باید مجموعه اقداماتی انجام دهیم تا بتوانیم افرادجامعه رابه انطباق با فرهنگ جامعه وادارنماییم.

15-تحرک اجتماعی را تعریف کنید.

جابه جایی افرادازیک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر

16-انواع تحرک اجتماعی را توضیح دهید و مثال بزنید.

– تحرک اجتماعی صعودی : با شغل جدیدفردازموقعیت اجتماعی خود بالاتر می رود  مثلا مدیر یک بخش مدیرکل شود.

– تحرک اجتماعی نزولی: باشغل جدیدموقعیت اجتماعی فرد پایین تر رود مثلا مدیراداره ازمدیریت عزل شود وبه صورت کارمندعادی به کارادامه دهد.

– تحرک افقی : با شغل جدید موقعیت اجتماعی فرد تغییرنکند مثال کارمندی ازیک بخش اداره به بخش دیگری انتقال پیداکند .

17-تحرک اجتماعی درون نسلی وتحرک اجتماعی میان نسلی را باذکرمثال توضیح دهید .

وقتی فردی درطول زندگی و فعالیت شغلی اش موقعیت اجتماعی اش تغییرکند تحرک اجتماعی درون نسلی داشته است.مثال تا4سال پیش کارمند بوده الان مدیر کل شده . وقتی موقعیت اجتماعی بین دونسل تغییرکند تحرک اجتماعی میان نسلی است مثال پدرش کارمندبوده ولی خودش مدیرکل شده است .

18-موقعیت اجتماعی افرادبه جز شغل،تابع چه مالک ها وعوامل دیگری می تواندقرارگیرد؟

علم،ایمان،تقوا،هنر،احترام،نوآوری وخالقیت،ارتباطات اجتماعی و…

19-آیا افراد درجهانی که زندگی می کنند ، می توانند هرنوع هویت اجتماعی رابه دست بیاورند؟ مثال بزنید

خیر تحرک اجتماعی درجوامع مختلف وابسته به فرصت هایی است که جامعه دراختیار افراد قرار می دهد. مثال معلولان جسمی دربرخی ازمشاغل نمی توانند فعالیت کنند.درایران زنان نمی توانند قاضی یا رییس جمهورشوند.

20-برچه اساسی جوامع برخی از تغییرات هویتی را تشویق و با برخی را مخالفت می نمایند؟

به تناسب عقاید وارزش هایی که دارند، برخی تغییرات وتحرکات اجتماعی را تشویق وبرخی دیگر رامنع می نمایند.

21-منظوراز فرصت های هویتی چیست ؟ مثال بزنید .

هرجامعه متناسب با عقایدوارزش هایی که دارد برخی تغییرات هویتی وتحرکات اجتماعی را برای عده ای تشویق می کند ومجاز می داند مثال جامعه ای که براساس ارزش های نژادی شگل گرفته صرفا برای یک نژادخاص امکان تحرک اجتماعی صعودی فراهم می آوردویا در جهان غیردینی فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند منع می شوند.

22-فرصت های هویتی در جامعه ای که براساس ارزش های نژادی شکل گرفته است چگونه است؟

صرفا برای یک نژاد خاص امکان تحرک اجتماعی صعودی فراهم می آورد.

23- فرصت های هویتی در جامعه ای که مناسبات و روابط آن برمدار ارزش های اقتصادی شکل می گیرد چگونه است؟

تحرکات اجتماعی صعودی راتنها برای کسانی ممکن می سازد که منابع ثروت رادر اختیاردارند.

24-فرصت های هویتی برای تحرکات اجتماعی در جامعه ای که برمدار ارزش های دنیوی واین جهانی شکل گرفته است چگونه است؟

 تحرکات اجتماعی را درمحدوده ی همان ارزش ها به رسمیت می شناسد.

25- درجوامع غیردینی کدام فعالیت ها منع می شوند؟

فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند. مثال استفاده ازحجاب دراماکن عمومی.

26- درجهان دینی ومعنوی کدام هویت ها به رسمیت شناخته نمی شوند؟

هویت هایی که ابعاد متعالی والهی انسان رانفی کنند .

27-درباره قوانین جیم کرو وتاثیرآن برتداوم تبعیض نژادی چه می دانید؟

قوانین جیم کرو قوانین ایالتی ومحلی آمریکا برای سیاهان بود که مربوط به سال های 1876تا1965 بودکه سیاهان راازنظر خدمات مختلف اجتماعی واقتصادی پایین تر نگه می داشت.برخی نمونههای قوانین جیم کرو جداسازی نژادی مدارس دولتی، اماکن عمومی و حمل و نقل عمومی، و جداسازی نژادی دستشوییها، رستورانها و آبخوریها برای سفیدها و سیاهان ، الگوهای جدایی در مسکن ، امور قرض دادن بانکی و تبعیض شغلی بود. ارتش ایاالت متحده هم جداسازی شده بود.

تهیه کننده سوالات متن درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر سوالات هویت اجتماعی دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. hana.se

    سلام وقتتون بخیر اگه برای نهایی فقط این سوالات رو بخونیم کافیه به نظرتون؟