سوالات متن درس نهم جغرافیا دهم + سوالات تستی


haladars بهمن 28, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس نهم جغرافیا دهم + سوالات تستی

در این نوشته تمامی سوالات متن درس نهم جغرافیا دهم به همراه سوالات چهار گزینه ای (تستی) که شامل 57 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس نهم جغرافیا دهم را مشاهده کنید.

سوالات درس نه جغرافیا دهم

درس  سکونتگاه های ایران بدین شرح است:

1-تعریف سکونتگاه ازدیدگاه جغرافیا را بنویسید.

سکونتگاه محلی است از مجموعه مساکن که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند.

2-دو سکونتگاه را نام ببرید.

شهر و روستا

3-عوامل شکل گیری سکونتگاه ها را نام ببرید.

آب وخاک

4-کدام عامل درشکل گیری سکونتگاه ها نقش بیش تری دارد؟

آب

5-الف-نقش آب درایجاد سکونتگاه ها توضیح دهید.

-بسیاری از سکونتگاه های ّ اولیه، در کنار رودها به وجود آمده است.

-آب در هر مکان، در تمایل انسان به کار کشاورزی و ساکن شدن به صورت دائم در مکان، عامل مهمی است.

ب- چه عواملی درپراکندکی جغرافیایشهرها نقش دارد؟

image 16

میزان ارتفاع و آب وهوا(عرض جغرافیایی)

پ-با توجه به جدول  نقش  میزان ارتفاع را درپراکندگی جغرافیایی شهرها را بنویسید.

image 17

با توجه به اطلاعات جدول 53درضد از شهرهای ایران در ارتفاع 1000تا 2000متری اط سطح دریا قرار دارند و درنواحی با ارتفاع بیش از 2000تر فقط 7درصد شهرها استقرار یافته اند.

6-روستا ها چگونه پدید آمدند؟

با ساکن شدن انسان در یک مکان، اولین سکونتگاه ها به نام روستا پدید آمد.

7-سکونتگاه های شهری چگونه پدید آمدند؟

افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی، زمینه ساز ایجاد شهرهای اولیه شد.

8-عوامل مهم درشکل گیری و تغییر سکونتگاه ها را نام ببرید.

آب-خاک-شیب زمین

9-کدام عوامل موجب گسترش سکونتگاه ها می شود؟

اوضاع جغرافیایی (طبیعی، انسانی) مناسب

10-شهرباستانی بیشاپور درکجا قرار دارد؟

در شمال غربی کازرون

11-اهمیت شهربیشاپوردردوره ساسانیان چه بود؟

اهمیت ارتباطی مهمی در ایران داشت.

12-علل از بین رفتن شهربیشاپورچیست؟

جنگ و بیماری سبب از بین رفتن این شهر شد.

13-انواع سکونتگاه ها را نام ببرید.

زندگی شهری-زندگی روستایی-زندگی عشایری

14- قدیمی ترین نوع سکونتگاه که در ایران شناخته شده است چیست؟

زندگی عشایری

15-ویژگی های زندگی عشایرچیست؟

-در این شیوه زندگی، سکونت ویکجانشینی دائمی دیده نمی شود.

– عشایر به طور مستقیم از منابع طبیعی استفاده می کنند.

-عشایر، زندگی اجتماعی قبیله ای دارند و از ایل و طایفه تشکیل شده اند و پیوندهای خویشاوندی با هم دارند.

16-مهم ترین ایلات مهم کشوررا نام ببرید.

ایل سون، بختیاری، قشقایی و ترکمن از ایلات عمده کشور ایران هستند.

17-چرا قرن هاست درایران شرایط مناسبی برای فعالیت دامپروری به وجود آمده است؟

در ایران، وجود کوههای البرزو زاگرس و نیز دشت های پست و هموار مجاور آن ها

18-روستا را تعریف کنید.

روستا، محلی است که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است و بیشتر روستاییان به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند.

19-ویژگی های روستا را بنویسید.

-فضای باز اطراف روستاها، چشم اندازهای طبیعی زیبایی را برای روستاییان فراهم کرده است.

-روستاییان نسبت به آداب و رسوم محل زندگی خود، پایبند هستند. بسیاری از روستاییان در کاشت، داشت و برداشت محصول، با یکدیگرهمکاری میکنند.

– آب و هوای پاک، اوضاع زندگی بهتر و سالم تر را برای روستاییان فراهم آورده است.

-معمولاً در روستاها، عرضه خدماتی نظیر بیمارستان، فروشگاه و حمل و نقل عمومی، کمتر و محدودتر است.

-شغل اصلی روستاییان کشاورزی و دامداری است.

20-  ملاک تبدیل هر سکونتگاه روستایی به شهری در ایران چیست؟

-جمعیت  10هزارنفر

– داشتن شهرداری

21-ویژگی های سکونتگاه شهری را بنویسید.

-جمعیت زیاد

-بیشتر مردم سکونتگاه شهری، در بخش خدمات و صنعت شاغل هستند.

 -در شهرها تفاوت بسیاری در ارزش ها، آداب ورسوم و شیوه زندگی مردم وجود دارد.

22-جمعیت زیاد شهرها چه تاثیری درشهرها داشته است؟

جمعیت زیاد سبب شده است خانه ها فشرده و محله ها پرتراکم شود.

23- اجزای سکونتگاه های روستایی را نام ببرید.

خانه ها، مزارع، چراگاه ها، باغ ها، مکان های عمومی، مساجد، میدان ها و راه ها

24-اجزای سکونتگاه شهری را نام ببرید.

کاشانه ها، خیابان ها، میدان ها، مکان های آموزشی و تفریحی، دانشگاهی، بازار و مراکز درمانی

25-چه عواملی موجب پیدایش شکل های مختلفی از سکونتگاه ها شده است؟

چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و انسانی

26-انواع شکل روستاها را نام ببرید.

روستاهای متمرکز و روستاهای پراکنده

27-ویژگی روستاهای پراکنده را بنویسید.

در روستای پراکنده، خانه ها با فاصله از هم قرار دارد.

28-روستاهای متمرکز تحت تاثیرچه عواملی شکل گرفته اند؟

روستاهای متمرکز تحت تأثیر پدیده های اطراف خود است؛

29-انواع روستاهای متمرکز را نام ببرید.

خطی-میدانگاهی-پلکانی

30-روستای طولی را تعریف کنید.

روستاهایی که در منطقه ساحلی و یا کناره  یک رود قرار دارد و یا در امتداد یک جاده شکل می گیرد.

31-روستاهای میدانگاهی را تعریف کنید.

روستاهایی که در اطراف چشمه ها، چاه ها ومظهر قنات ها گسترش می یابد.

32-روستاهای پلکانی را تعریف کنید.

روستاهایی که در دامنه یک کوه استقرار یافته اند.

33-انواع شکل سکونتگاه های شهری را نام ببرید.

شطرنجی-شعاعی-خطی-ترکیبی

34-شهرها با توجه به چه عواملی شکل های مختلفی دارند؟

توجه به چگونگی پیدایش و کارکردهای مختلف خود، شکل های متفاوت دارد.

35-علت پیدایش شهرها یا شکل ترکیبی را بنویسید.

زیرا اینگونه شهرها در دوره های مختلف گسترش پیدا کرده است.

36-کدام عامل مهم موجب تغییر شکل سکونتگاه ها شود؟

افزایش جمعیت

37-کدام عوامل موجب افزایش جمعیت شهرنشین درکشورشده است؟

-رشد سریع جمعیت و افزایش جمعیت شهرها

-تبدیل نقاط روستایی به شهر (تأسیس شهرداری،) و افزایش تعداد نقاط شهری

38-چه عاملی موجب ایجاد شهرهایی با جمعیت میلیونی درکشور شده است.

رشد شتابان شهرنشینی

39-کلان شهررا تعریف کنید.

در ایران به شهرهایی که جمعیت بیش از یک میلیون نفر داشته باشد، کلان شهر می گویند.

40-چرا زندگی درشهرهای بزرگ کشوردشوارشده است؟

مشکلات ونارسایی هایی درشهرهای بزرگ وجوددارد. این نارساییها در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، زندگی دراین شهرها را دشوار کرده است.

41-نقش هر سکونتگاه برچه اساسی تعیین می شود؟

نقش هر سکونتگاه براساس وضع جغرافیایی آن، اعم از انسانی یا طبیعی تعیین می شود؛

42-مهم ترین نقش شهرهای ایران را نام ببرید.

-نقش زیارتگاهی مانند شهرهای مقدس مشهد و قم که  به دلیل وجود زیارتگاه ها مورد توجه زائران است.

-نقش دانشگاهی مانند شهرهای تهران و تبریزبه دلیل اقامت دانشجویان از سراسر کشور

-نقش صنعتی مانندشهرهای اصفهان و اراک به دلیل وجود کارخانه های مهم

43-نقش شهرهای اصفهان و تهران را بنویسید.

صنعتی-دانشگاهی

44-دو شهربا نقش صنعتی نام ببرید.

اراک-تبریز

45-دوشهرزیارتگاهی را نام ببرید.

قم-مشهد

46-سه ویژگی مهم درمورد نقش شهرهای ایران را بنویسید.

- امروز اغلب سکونتگاه ها چند نقش دارد و این نقش ها را با هم ایفا می کند.

  -نقش سکونتگاه در چهره و سیمای آنها منعکس می شود. مثلا سیمای سکونتگاه دانشگاهی با سکونتگاه صنعتی تفاوت دارد.

 -ممکن است نقش سکونتگاه در طول زمان تغییر کند یا تکامل و توسعه یابد؛ مثلا سکونتگاه صنعتی به تدریج نقش های اداری و سیاسی را نیز به عهده بگیرد.

47-پدیده شهرگریزی یا مهاجرت معکوس را تعریف کنید.

حرکت جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های کوچک تر یا روستاها

48-علل پدیده شهرگریزی یا مهاجرت معکوس را بنویسید.

آلودگی هوا، گرانی مسکن و آسیب های اجتماعی

49-نام دیگرمهاجرت معکوس را بنویسید.

شهرگریزی

50-نام دیگرپدیده شهرگریزی را بنویسید.

مهاجرت معکوس

51-از دیدگاه دانش جغرافیا « به مجموعه مساکنی که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند …….. گفته می شود.

الف( روستا                          ب( سکونتگاه                 ج( شهر                       د( خانه باغ

 

52-از بین عوامل موثر در شکل گیری سکونتگاه های ایران کدام عامل بیشترین اهمیت را دارد؟

الف( ارتفاع               ب( آب                  ج( عرض جغرافیایی                   د( راه های ارتباطی

 

53-به محلی که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است گفته می شود؟

الف( سکونتگاه عشایری                ب( شهر               ج( سکونتگاه های پراکنده            د( روستا

54- ملاک تبدیل سکونتگاه روستایی به شهری در ایران کدام است؟

الف( جمعیت بیش از 10000 نفر       ب( جمعیت 10000 نفر و داشتن شهرداری

ج( جمعیت 10000 نفر و اشتغال به کشاورزی    د( جمعیت 10000 نفر و تشخیص وزارت کشور

55-شکل های مختلف سکونتگاه به چه عواملی بستگی دارد؟

الف- به خانه ها، مزارع، چراگاه ها و باغ ها   

 ب( به خیابان ها، میدان ها، مکان های آموزشی و بازارها 

ج( به چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و انسانی     

  د( به رابطه متقابل بین انسان و محیط بستگی دارد

56-درنقشه ایران شماره های 1تا 4 مربوط به کدام کلان شهرهای کشورمی باشد؟

سوالات متن درس 9 جغرافیا دهم

سوالات متن درس 9 جغرافیا دهم

شماره 1-مشهد

شماره 2-تبریز

شماره 3-اهواز

شماره4-شیراز

57-با توجه به نقشه پراکندگی جمعیت درکشورچه عواملی درپراکندگی جغرافیایی کشوربه شکل نامتعادل نقش دارد؟

image 19

عوامل متعددی نقش دارد مانند ناهمواری ها(دشت و کوهستان ها)،رودهای دائمی و غیردائمی،صنایع و معادن،اقلیم،عوامل فرهنگی و سیاسی و مذهبی و غیره

همچنین ببینید: جواب فعالیت های درس نهم جغرافیا دهم

تهیه و تنظیم سوالات متن درس نهم جغرافیا دهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا پایه دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

18 دیدگاه
 1. سحر

  ناموسا دمتون گرم

 2. Amir mahdi

  خیلی ممنون عالی بود 👌👌

 3. نیلوفر

  عالی بود ممنون😍

 4. ریحانه

  واااای الان سر امتحان بودم خیلی تقلب خوبی داشت مرسی

 5. فادیا

  بسیار عالی فقط همین رو می تونم بگم

 6. فادیا

  خیلی عالی بود فقط همین رو می تونم بگم

 7. طاها

  👏👏👏bravo👏👏👏🏅❤️

  1. ناشناس

   ایوا دمش جیززززززززززز

 8. یزدانی

  عالی 👌🏻

 9. Kiarash

  عالی خیلی خوب

 10. Mobina

  عالییییی

 11. ناشناس

  very nice ❤

 12. Mona

  واقعا عالی بود تا حالا هیچ نمونه سوالی مثل این ندیده بودم 🤩🤩

 13. ......

  خیلی خوب ممنون

 14. انیسا

  خیلی خیلی ممنون 🙏🌺

 15. ناشناس

  فوق‌العاده بود

 16. امیر حسین

  Thank you so much

 17. ناشناس

  ایول بابا
  دمتون گــــــــرم