در این نوشته تمامی سوالات متن درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم که شامل 32 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس نه هویت اجتماعی

درس بعد سیاسی هویت ایرانی بدین شرح است:

1- قدرت چیست؟ 

توانایی انجام کاری با آگاهی واراده قدرت است.

2-انواع قدرت انسان را توضیح دهید

1. قدرت( فردی): انجام کارهای فردی با آگاهی و اراده

2. قدرت اجتماعی: وقتی بتوانیم اراده دیگران را تحت تاثیرخودقراردهیم قدرت اجتماعی داریم .

3- قدرت فردی با قدرت اجتماعی چه تفاوتی دارد؟

1.قدرت فردی محدودتر ازقدرت اجتماعی است وانسان ها بی نیاز از دیگران نمی توانند به زندگی خودادامه دهند.

2. درقدرت فردی دیگران نقشی ندارند ودرقدرت اجتماعی دیگران موثرند.

3. درقدرت فردی نیازی به جلب رضایت دیگران نیست. ولی درقدرت اجتماعی نیازمند توافق وتبعیت دیگران هستیم.

4-چه کسانی ازقدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند؟

کسانی که درزندگی توان تاثیرگذاری بیشتری براراده ی دیگران دارند.

5-مقبولیت درقدرت اجتماعی به چه معنایی است؟

رضایت نسبت به قدرت دیگران وپذیرش وتبعیت از آن بامیل درونی

6-تبعیت اراده ی یک انسان از انسان دیگر به چند صورت انجام می پذیرد؟

1. تبعیت باکراهت یعنی تبعیت ناشی ازترس،تهدید و زور که برای گریز از تنبیه انجام می شود(به دلیل قدرت طرف مقابل)

2.تبعیت بارضایت یعنی عمل به اراده ی دیگران ازروی میل درونی، بدون استفاده از زور (که دارای مقبولیت است.)

7-مشروعیت قدرت چیست؟ برچه مبنایی می باشد؟

قدرت براساس شریعتی که موافق حگم خداونداعمال می شود. برمبنای قوانین و احکام الهی می باشد .

8-درچه صورتی قدرت مقبول ودرچه صورتی قدرت مقبولیت ندارد؟

درصورتی که نسبت به اعمال قدرت رضایت وخواست مردم باشد قدرت مقبولیت دارد واگر اعمال قدرت با اکراه وبدون رضایت وخواست مردم باشد قدرت مقبولیت ندارد.

9- درچه صورتی قدرت مشروعیت دارد؟ ودرچه صورتی مشروعیت ندارد؟

درصورتی که قدرت براساس شریعت وموافق حکم خداوند باشد مشروع است ودر غیراین صورت مشروعیت ندارد.

10- مدارمقبولیت بامدارمشروعیت چه تفاوتی دارد؟

مدارمقبولیت قدرت، خواست واراده مردم با رضایت است ولی مدار مشروعیت حق وباطل بودن است براساس حکم و اراده ی تشریعی خداوند.

11- درچه صورتی قدرت هم مقبولیت وهم مشروعیت دارد؟

درصورتی که خواست وارده ی مردم مطابق با حکم الهی واراده ی تشریعی خداوندباشد.

12- آیا درجامعه ای که فرهنگ عمومی مردم فرهنگ دینی باشد قدرت نامشروع می تواند مقبولیت داشته باشد ؟

خیرچون مردم به حکم الهی اعتقاد دارند اگرقدرتی نامشروع وضداحکام الهی باشد از مقبولیت و رضایت مردم بی بهره می شود.

13-سیاست را تعریف کنید.

چگونگی اعمال قدرت سازمان یافته برای هدفی معین سیاست است.

14-حکومت راتعریف کنید.

مجموعه عواملی که سیاست های کل جامعه راپیش می برند.

15- سیاست درمعنای عام ودرمعنای خاص را توضیح دهید.

هرنوع سازماندهی قدرت درجامعه ونظام اجتماعی کل سیاست درمعنای عام است و سازماندهی قدرت درنظام سیاسی ، سیاست به معنای خاص است.

16- حکومت وسیاست چه ارتباطی بایکدیگردارند؟

سیاست سازوکاراعمال قدرت است که بدون حکومت امکان تحقق ندارد. تاحکومتی برقرارنشود سیاستی اجرا نمی شود.

17-براساس چه مالک هایی می توان نظام های سیاسی راطبقه بندی کرد؟

براساس الف(تعدادافرادتاثیرگذاروتصمیم گیردرحکومت)

1. حکومت یک نفر

2. حکومت چندنفرمحدود

3.اقلیت حکومت اکثریت مردم

ب) روش تصمیم گیری وتاثیرگذاری

 1. براساس اغراض،خواسته هاوتصمیمات شخصی

2.براساس فضیلت وموازین عقلی برمدارحقیقت

ج) دینی یادنیوی

1.حکومت هایی که برمداراحکام وقوانین الهی هستند.

2.حکومت هاونظام های سیاسی سکولار و دنیوی

18- براساس دیدگاه ارسطو نظام های سیاسی که یک نفردرآنهاحاکمیت دارند چند دسته اند؟

1-نظام سیاسی مونارشی که حکومت یک نفربراساس فضیلت ومدارحقیقت است .

2. استبدادی( تیرانی )یا دیکتاتوری که حکومت یک نفربراساس خواست ومیل شخصی خوداست.

19-دموکراسی وجمهوری ازدیدگاه ارسطو را تعریف کنید.

حاکمیت اکثریت مردم درصورتی که برمدارخواسته های آنها باشددموکراسی نامیده می شود.حکومتی که اکثریت مردم آن براساس حقیقت وفضیلت درنظام سیاسی حضورداشته باشندحکومت جمهوری است.

20-ازنظرارسطوچه تفاوتی بین نظام سیاسی دموکراسی وجمهوری وجود دارد؟

جمهوری حاکمیت اکثریت براساس فضیلت وحقیقت است ولی دموکراسی براساس خواست ومیل اکثر افراد به دورازحقیقت است.

21-جوامع فاضله وجاهله ازدیدگاه فارابی چگونه جوامعی هستند؟

مدینه فاضله جامعه الهی براساس سنت وقانون الهی بانظربه حقیقت واراده الهی باکمک عقل ووحی است.مدینه جاهلی ارزش هایش عقلانی، الهی و وحیانی نیست.ارزش هایش ارزشهای دنیوی می باشد.

22- لیبرالیسم یعنی چه ؟

 اباحیت ومباح دانستن همه امور برای انسان .آزادی انسانها مرجع تمام ارزش ها وآرمان های اجتماعی است.

23- لیبرالیسم با کدام فرهنگ ورویکرد سازگاراست؟

فرهنگ غرب ورویکرد دنیوی به عالم هستی وانکارشناخت علمی ارزشهای اجتماعی

24-چرا پیروان لیبرال دموکراسی دچار تناقض (پارادوکس دموکراسی)هستند؟

جواب :چون ازیک سو معتقدندکسی که ازحدودنظام سیاسی لیبرالیسم خارج شود شایسته دریافت رای نیست وازسوی دیگر فرد لیبرال آزاداست که هرنوع عقیده ای راداراباشدواین دوبایکدیگر جمع نمی شوند.(کسانی که عدالت را برتراز آزادی می دانند راحت برخورد نمی کنند وآنهارا طرد میکنند.)

25-مفهوم جمهوری اسلامی چیست؟

جمهوری به معنای رسمیت داشتن حضورمردم درنظام سیاسی .اسلامی یعنی فعالیت اجتماعی سیاسی مردم برمبنای عقاید وارزش های اسلامی است.

26-درعقاید اسلامی مقررات چگونه تعیین میشوند وشکل می گیرند؟

با اراده ومشیت خداوند نه مردم وانبیا واولیا، با دووسیله عقل و وحی مسولیت ما انسانها فقط شناخت احکام واجرای آن است ما درایجاد مقررات اسلامی اراده واختیاری نداریم .

27-تعدادی از ارزش های اجتماعی اسلامی رانام ببرید

عدالت،آزادی،استقلال،امنیت ، تامین اجتماعی، نفی وابستگی ، عقلانیت، مشورت،

28-وظیفه امت اسلامی چیست ؟

خودداری از پذیرش طاغوت وقدرت های غیرالهی و فعالیت درشکل گیری امامت و والیت براساس موازین اسلامی هوشمند.

29- نمونه ای ازارزش ها وآرمان های اجتماعی بنویسید که درجامعه لیبرال دموکراسی با جمهوری اسلامی متفاوت باشد. چرا؟ 

معنای آزادی دراین دو جامعه متفاوت است.درنگاه اسلامی ارزش ها اهمیت الهی ودینی دارند و وسیله ای برای نزدیک شدن به خداهستندولی درنگاه لیبرال دموکراسی این گونه نیست.

30-درنگاه اسلامی جایگاه ارزش ها چگونه است؟

ارزش ها اهمیت الهی ودینی دارند و وظیفه ارزش های تقرب(نزدیک شدن) به خداونداست.

31-عبادات درچه صورتی ارزش بیشتری می یابند؟

هنگامی که بعداجتماعی وسیع تری پیدا کنند. احساس مسئولیت متقابل مردم ونظام سیاسی نوعی عبادت محسوب می شود.

32-حضورمردم دریک حکومت لیبرال دموکراسی چه تفاوتی با حضور مردم درجمهوری اسلامی دارد؟

مردم دریک جمهوری اسلامی باید فعالیت خودرا عبادت بدانند ولی درلیبرال دموکراسی صرفا یک فعالیت اجتماعی عادی است.

تهیه کننده سوالات متن درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر سوالات هویت اجتماعی دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.