سوالات متن درس هشتم جغرافیا یازدهم انسانی


haladars اسفند 9, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس هشتم جغرافیا یازدهم انسانی

در این نوشته تمامی سوالات متن درس هشتم جغرافیا یازدهم انسانی که شامل 32 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس هشتم جغرافیا یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس هشت جغرافیا یازدهم

درس نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی) بدین شرح است:

1-تجارت چیست؟

تجارت، خرید و فروش کالاها و خدماتی است که نیازها یا خواسته های ما را برآورده می کنند.

2-انواع تجارت را بنویسید.

-تجارت در داخل مرزهای یک کشور و بین بخش های مختلف آن جریان داشته باشد و یا بین یک کشور و کشورهای دیگر صورت بگیرد.

3-اقتصاد جهانی چیست؟

منظور از اقتصاد جهانی، تجارت بین المللی کالاها و خدمات است که بر مبنای ارزش یک پول معین صورت می گیرد.

4-پیشینه  تعامل و روابط اقتصادی در جهان را توضیح دهید.

در گذشته های دور، تجارت بیشتر در سطح محلی صورت می گرفت. به تدریج، با ایجاد راه ها و کاروان سراها و استفاده از چارپایان و کاروا ن ها، مبادله  کالاها در نواحی دوردست گسترش یافت. سپس، با پیشرفت هایی که در ساخت کشتی ها حاصل شد، میزان مبادلات تجاری بین نواحی مختلف افزایش یافت. شبکه  راه های به هم پیوسته  جاده  ابریشم که تا قرن پانزدهم میلادی شکل گرفت، بزرگ ترین شبکه دادو ستدجهانی بود که از طریق مسیری طولانی، شرق و غرب جهان آن روز را، از چین در شرق آسیا تا اروپا در کنار دریای مدیترانه، در بر می گرفت.

 5-عوامل  مانع پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته صنعتی را بنویسید.

الف-عوامل خارجی

 که همان استعمار و تسلط کشورهای قدرتمند و سلطه گر براین کشورهاست.

ب- عوامل داخلی

 مانند حکومت های مستبد و وابسته در این کشورها که به منافع ملی و پیشرفت کشور خود بی توجه بوده اند ، نا آگاهی و بی سوادی مردم، جنگ هاوکشمکش های داخلی و نداشتن اتحاد، خود باوری و ایمان و اراده و پشتکار برای تغییر وضع موجود .

6-علل سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی به سرمایه گذاری در کشورهای دیگرچیست؟

الف با احداث کارخانه یا شرکت در کشورهای دیگر از منابع طبیعی آن نواحی استفاده می کنند؛

ب- این که از نیروی کار ارزان قیمت این نواحی برخوردار می شوند

پ- درکشورهای کمترتوسعه یافته  صنعتی، نظام مالیاتی و بیمه کارگران و قوانین و مقررات زیست محیطی، چندان جدی و سخت نیست، فعالیت شرکت های چندملیتی در این گونه کشورها، آسان تر و ارزا ن تر تمام می شود.

7-دلایل افزایش وابستگی کشورهای درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته  صنعتی چیست؟

زیراشرکت های چندملیتی به دنبال افزایش فروش و سود خود هستند و به منافع کشورهای میزبان چندان توجهی ندارند. این شرکت ها گاه انحصار تولید یک کالا را در دست می گیرند و کارخانه های داخلی کشورها را از دور رقابت، خارج می کنند و موجب ورشکستگی آنها می شوند. در این صورت، وابستگی نواحی به کشورهای توسعه یافته  صنعتی بیشتر می شود.

8-انواع کشورها از نظر مبادلات تجاری جهانی را نام ببرید.

الف -کشورهایی که اقتصاد آنها به طور عمده مبتنی بر تولید و صدور مواد اولیه و خام و منابع انرژی و معدنی است؛(گروه اول)

ب-کشورهایی که اقتصاد و درآمد آنها به طور عمده مبتنی بر تولید و صدور انواع کالاهای کارخانه ای وصنعتی همراه با فناوری های پیشرفته و نوین است.(گروه دوم)

9-ویژگی های اقتصاد کشورهای گروه اول را بنویسید.

اقتصاد کشورهای گروه اول در برابر نوسانات قیمت در بازارهای جهانی آسیب پذیری زیادی دارد و کاهش قیمت خرید محصولات آن ها می تواند شوک های عظیمی به اقتصادشان وارد کند. در این نوع اقتصاد، حمایت از بخش های تولیدی داخلی ضعیف است وواردات گسترش زیادی دارد.

10-علل تشکیل اوپک توسط کشورهای صادرکننده نفت را بنویسید.

در بین کشورهای صادر کننده مواد خام و منابع انرژی، برخی کشورهای صادر کننده نفت و گاز برای دفاع از منافع خود وجلو گیری از آسیب پذیری ناشی از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، با یکدیگر متحد شده وسازمان اوپک را به وجود آوردند.

11-شاخص توسعه انسانی را نام ببرید.

الف ــ درآمد و رفاه، ب ــ امید به زندگی یا متوسط طول عمر، پ ــ سواد و آموزش.

12-ارتباط نابرابری اقتصادی با فضای جغرافیایی را توضیح دهید.

نابرابری اقتصادی در فضای جغرافیایی جلوه گر می شود به عبارت دیگر، چون منابع و امکانات و خدمات به طور عادلانه توزیع نمی شوند، نابرابری را می توان در سطح زمین و فضایی که انسان ها در آن زندگی می کنند، مشاهده کرد..

 13-نتیجه وتاثیرنابرابری اقتصادی برنواحی چیست؟

در نتیجه نابرابری اقتصادی، ناحیه هایی پدید می آیند که از نظر امکانات و تسهیلات و چشم اندازهای جغرافیایی با یکدیگر تفاوت دارند.

14-منظور ازنقش مرکزـ پیرامون چیست؟توضیح دهید.

در نظام سرمایه داری جهانی، بر اساس روابط و مبادله نابرابری که بین نواحی پدید آمده است، برخی نواحی نقش «مرکز» یافته و بر سایرنواحی غالب و مسلط شده اند. برخی نواحی نیز نقش «پیرامون» دارند که به لحاظ اقتصادی به مرکز وابسته اند .

بر اساس این نظریه، مرکز، پیرامون را استثمار می کند و بر آن سیطره اقتصادی دارد.

سوالات متن درس هشتم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس هشتم جغرافیا یازدهم

15-تعریف کشورهای مرکز را بنویسید.

منظور از مرکز، کانون های سلطه  اقتصادی بر جهان است. کشورهای توسعه یافته  صنعتی که از نظر در آمد و ثروت بالاترین موقعیت را دارند، مرکز نامیده می شوند.

16-ویژگی های کشورهای مرکز را بنویسید.

الف -این کشورها مانند یک قطب آهن ربا عمل می کنند و بخش عمده ای از سود و ثروت جهان رادریافت و جذب می کنند.

ب- آنها حتی به صدور سرمایه، یعنی سرمایه گذاری در دیگر نواحی جهان می پردازند.

پ- از ویژگی های کشورهای مرکز، برخورداری از صنایع نو و خدمات پیشرفته، فناوری بالا و نیروی ماهر و متخصص، و زیر ساخت های مناسب برای توسعه اقتصادی مانند حمل و نقل پیشرفته و سطح بالای زندگی و رفاه اجتماعی است.

ت-کشورهای مرکز، مواد خام را با قیمت ارزان تر از کشورهای پیرامون به دست می آورند و کالاهای ساخته شده  صنعتی را با سود بیشتربه آنها می فروشند.

ث-کشورهای مرکز همچنین از طریق سرمایه گذاری یا شرکت های چند ملیتی از نیروی کار ارزان قیمت کشورهای پیرامون استفاده می کنند.

ج-کشورهای مرکز گاهی با روش های مختلف افراد با استعداد و متخصص یا به اصطلاح، مغزهای متفکر را نیز از کشورهای پیرامون به خود جذب می کنند. در حالی که کشورهای پیرامون هزینه های تحصیل و رشد این افراد را پرداخته اند.

17-مهم ترین کشورهای مرکزرا نام ببرید.

کشورهای امریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن و استرالیا جزء کشورهای مرکز هستند.

18-ویژگی های کشورهای پیرامون را بنویسید.

الف-کشورهای پیرامون عمدتاً تولیدکننده و صادرکننده  مواد اولیه و خام اند.

 ب-این کشورها از نظر توسعه  صنعتی و فناوری های نوین در سطح پایین تری قرار دارند.

 پ-این کشورها که به واردات کالاهای صنعتی از مرکز وابسته اند، بازار خوبی نیز برای تولیدات آن هاهستند و بنابراین، سود هنگفتی نصیب کشورهای مرکز می کنند.

 ت-از دیگر ویژگی های کشورهای پیرامون، کمبود نیروی کار ماهر ومتخصص و زیرساخت ها و تجهیزات لازم برای توسعه  صنعتی است.

19-مهم ترین کشورهای پیرامون را نام ببرید.

افغانستان، بنگلادش، مراکش، نامبیا، پروو نیکاراگوئه

20-منظورازکشورهای نیمه پیرامون چیست؟

کشورهایی هستند که بین مرکز و پیرامون قرار گرفته اند.

21-ویژگی کشورهای نیمه محیطی را بنویسید.

الف این کشورها از نظراقتصادی از کشورهای پیرامون قوی ترند اما هنوز ازنظر قدرت اقتصادی به کشورهای مرکز نرسیده اند.

ب-این کشورها بین کشورهای مرکز و پیرامون نقش واسطه بازی می کنند و ساختار اقتصادی و اجتماعی آنهادچار تغییرات و تحولات صنعتی و فناورانه شده است.

22-مهم ترین کشورهای نیمه پیرامون را نام ببرید.

چین-کره جنوبی و سنگاپور

سوالات متن درس هشتم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس هشتم جغرافیا یازدهم

 23-موازنه تجاری مثبت و منفی چیست؟ 

اگر ارزش صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن باشد، موازنه تجاری مثبت است و آن کشورمیتواند از راه سودی که به دست می آورد، استانداردهای زندگی و رفاه را در کشور خود بهبود بخشد.

اگر ارزش واردات بیشتر از صادرات باشد، موازنه، منفی است که به آن کسری تجاری می گویند وبرای اقتصاد کشور نامطلوب است.

24-اقدمات کشورها برای کاهش تاثیرمنفی تجارت خارجی(صادرات و واردات) و رونق اقتصادی را بنویسید.

الف-وضع تعرفه های گمرکی و مالیات بر کالاهای وارداتی،

ب-محدود یا ممنوع کردن واردات برخی کالاها در دوره های زمانی خاص،

پ- تشکیل اتحادیه های اقتصادی -تجاری منطقه ای وایجاد مناطق آزاد تجاری

25-ویژگی های اتحادیه های اقتصادی ـ تجاری منطقه ای (ناحیه ای) را بنویسید.

الف-اتحادیه های اقتصادی – تجاری منطقه ای، میان کشورهای همسایه شکل می گیرد.

ب-کشورهای عضواین اتحادیه ها براساس موافقت نامه هایی که امضا می کنند، سعی می کنند مالیات ها و تعرفه های گمرکی را بین خودشان کاهش دهند یا بردارند تا تجارت بین کشورهای منطقه، افزایش یابد و به رونق و توسعه اقتصادی کشورها کمک شود.

26-سه اتحادیه های اقتصادی منطقه ای را نام ببرید.

اکو، آسه‌آن و نَفتا

27-تعریف مناطق آزاد تجاری را بنویسید.

دراین مناطق، تولیدکنندگان و بازرگانان می توانند بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی یا معافیت های مالیاتی، به صادرات و واردات و انبارداری کالاها بپردازند. به طورکلی دراین مناطق، مقررات و قوانین اقتصادی ویژه و متفاوت با دیگر نواحی سرزمین وجود دارد.

28-چرا همه مناطق آزاد به اهداف خود نرسیدند؟

زیرا در برخی کشورها به پایگاه واردات تبدیل شده اند.

29-مهم ترین مناطق آزادتجاری ایران را نام ببرید.

کیش و منطقه آزاد تجاری  – صنعتی انزلی

30-علل اهمیت وبرتری حمل و نقل دریایی را بردیگرشیوه های حمل و نقل را بنویسید.

حمل و نقل دریایی به دلیل پایین تر بودن هزینه ها با وجود وزن زیاد کالاهای جابه جا شده و نیز قابلیت جابه جایی کالا تا مسافت های دوردست، بر دیگر شیوه های حمل و نقل برتری دارد.

31-امروزه بیشتر مبادلات اقتصادی ازطریق چه کشتی هایی انجام می شود؟

کشتی های فله بر (که غلات، زغال، سنگ آهن، سیمان و … حمل می کنند،) کشتی های کانتینری، کشتی های نفتکش و شناورهای تانکر حمل   کننده گاز.

32-درنقشه جهان نما بندرعباس،بندرشانگهای،بمبئی و نیویورک را مشخص کنید.

سوالات متن درس هشتم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس هشتم جغرافیا یازدهم

تهیه کننده سوالات متن درس هشتم جغرافیا یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

4 دیدگاه
 1. زیورپایبست

  خداخیرتون بده عالی بود

 2. من

  بعضی جاها اصن سوال نیاورده بود ولی خوب بود بخاطر همین اگ بخام از ،۱تا ۵،امتیاز بدم امتیاز ۳رو میدم
  ⁦❣️⁩باتشکر خدا قوت

 3. وایولت

  من راضی بودم تک و توک یجاهایی سوال نبود اما خیلی خوب و مفید بود

 4. امیرحسین

  عالی ممنونم ازتون