سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم+ سوالات تستی


haladars بهمن 27, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم+ سوالات تستی

در این نوشته تمامی سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم به همراه سوالات چهار گزینه ای (تستی) که شامل 53 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم را مشاهده کنید.

سوالات درس هفت جغرافیا دهم

درس  ویژگی های جمعیت ایران بدین شرح است:

سوالات درس 7

1-آیا جمعیت در همه جای کشور ما یکسان پراکنده شده است؟

خیر

2-کدام مناطق ایران ، پرجمعیت هستند؟

منطقه شهری تهران،مراکزاستان های کشور ،نیمه غربی و نیمه شمالی کشوراز جمعیت بیش تری برخورداراست .

3-آیا درایران منطقه ای هست که خالی ازجمعیت باشد؟

بله-دشت لوت و بیشترقسمت های سواحل دریای عمان و بخش های داخلی دشت کویر و نواحی کوهستانی بسیاربلند و…

4-جغرافی دانان در مطالعه پراکندگی جمعیت  چه عواملی را مورد بررسی قرار می دهند؟

جغرافی دانان در مطالعه پراکندگی جمعیت، عوامل طبیعی و انسانی را مورد توجه قرار می دهند.

5-پراکندگی جمعیت از نظرجغرافی دانان چه ویژگی هایی دارد؟

آنان معتقدند که نقشه پراکندگی جمعیت، پیوسته درحال تغییر است. در دهه های اخیر، نقش انسان به عنوان عامل تأثیرگذار درپراکندگی جمعیت، نسبت به گذشته، افزایش چشمگیری داشته است.

6-کدام عوامل انسانی درپراکندگی جمعیت نقش دارد؟

-حمل و نقل وارتباطات

-سرمایه و فناوری

-ایجاد مراکزرفاهی

-پیشینه و سابقه تاریخی

 

7-نحوه اندازه گیری رشد طبیعی جمعیت را بنویسید.

برای اندازه گیری رشد طبیعی جمعیت، میزان موالید ومرگ ومیر را در یک سال مشخص از هم کم، و برتعدادکل جمعیت تقسیم، و سپس آن را به درصد بیان می کنند.

8-فرمول رشد طبیعی جمعیت را بنویسید.

سوالات متن درس هفت جغرافیا دهم

سوالات متن درس هفت جغرافیا دهم

9- اگر میزان موالید ایران در سال  1392بیش از  1,400,000نفر و مرگ ومیر آن  340,000نفر باشد و میزان جمعیت 77میلیون نفرباشد  میزان رشدطبیعی ایران، چند درصد است؟

سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم

سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم

10-نحوه اندازه گیری رشد مطلق جمعیت را بنویسید.

موالید و مرگ ومیر، رشد طبیعی جمعیت را نشان میدهد که اگر مهاجرت را به آن اضافه یا از آن کم کنیم، رشد مطلق جمعیت را به دست خواهیم آورد.

11-فرمول رشد مطلق جمعیت را بنویسید.

image 2

image 3

12-در یک کشورمیزان موالید 800000نفرومیزان مرگ ومیر 200000نفر و میزان مهاجرین به خارج از کشور70000نفرو میزان مهاجرین به داخل10000نفربوده است .اگرتعداد کل جمعیت 60میلیون نفرباشد :

الف-میزان رشد طبیعی جعیت کشوررا اندازه گیری کنید.

سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم

سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم

ب-میزان رشد مطلق جمعیت کشوررا اندازه گیری کنید.

ابتدا با توجه  به فرمول زیرعدد گذاری می کنیم:

image 5

اختلاف بین تعداد مهاجرین به داخل و خارج 60 هزارنفراست .60 هزارنفررا برکل جمعیت که 60 میلیون نفرهست تقسیم و برعدد 100ضرب می کنیم و عدد 1/0دصد به دست می آید.

حالا عدد 1/0دصد را با عدد 1درصد که میزان رشد طبیعی جمعیت است جمع می کنیم و عدد 1/1دصد به دست می آید که درواقع رشد مطلق جمعیت کشوراست.

13-مهم ترین قاعده آینده نگری درجمعیت را نام ببرید.

قاعده 70

14-قاعده 70چیست؟

قاعده  70زمان دو برابر شدن جمعیت هر کشور را نشان می دهد.

15-اهمیت قاعده 70را بنویسید.

 اطلاع از میزان رشد جمعیت، پایه محاسبه فرمول دو برابر شدن جمعیت است. زمان به دست آمده سبب میشود تابرای آینده، پیش بینی های لازم را انجام دهند.

16-فرمول قاعده 70را بنویسید.

image 6

17-میزان رشد طبیعی جمعیت ایران درسال 1390حدود 37/1بوده است.با توجه به فرمول قاعده 70جمعیت ایران هرچند سال یک بار دوبرابر می شود؟

سوالات متن درس 7 جغرافیا دهم

سوالات متن درس 7 جغرافیا دهم

18-میزان زادوولد دریک کشور500هزارنفرو میزان مرگ ومیر100هزارنفر،میزان مهاجرت به داخل 800هزارنفر ،میزان مهاجرت به خارج 200هزارنفر و جمعیت کل 20میلیون نفرمی باشد.

الف-محاسبه میزان رشد طبیعی جمعیت کشور

image 8

ب- محاسبه میزان رشد مطلق جمعیت کشور

image 9

پ-مدت زمان دو برابرشدن جمعیت کشور

image 10

19-اهمیت بررسی ساختمان جمعیت را بنویسید.

اکنون در مطالعات جمعیتی، بررسی ساختمان یا ترکیب جمعیت از اهمیت خاصی برخوردار است.

20-منظورازساختمان جمعیت چیست؟

 ساختمان جمعیت، ویژگی های قابل اندازه گیری جمعیت را موردبررسی قرار می دهد.

 ماننداطلاع از وضعیت سنی و جنسی جمعیت هر کشور از موارد قابل توجه برنامه ریزان است.

21-وضعیت نسبت جنسی کره زمین درکره زمین را توضیح دهید.

جمعیت کره زمین از لحاظ نسبت جنسی جز درزمان های خاص، تفاوت چندانی ندارد؛ اما درطول زمان، نسبت سنی در کشورها دچار تغییراتی می شود.

22-علل تقسیم جمعیت به گروه های مختلف سنی را توضیح دهید.

متخصصان به دلیل اهمیت نسبت سنی در برنامه ریزی هر کشور از لحاظ سنی، جمعیت را به گروه های مختلفی دسته بندی کرده اند.

 

23-اهمیت هرم سنی جمعیت چیست؟

هرم سنی هر کشور به برنامه ریزان کمک می کند که با ساختمان سنی جمعیت آن کشور آشنا شوند و از آن برای برنامه ریزی استفاده کنند؛

24-چند مثال درمورد اهمیت اطلاعات و آمارهای سنی و جنسی جمعیت بنویسید.

 به عنوان نمونه برای تحقق برنامه های تأمین اجتماعی، بهبود وضعیت سالمندان، ارتقای سطح سلامت جامعه، تأمین شغل برای حال و آینده، ایجاد فرصت های تحصیلی، تفریحی و رفاهی برای جوانان، امنیت ملّی، جلوگیری از پیری جمعیتی، از اطلاعات و آمارهای سنی و جنسی جمعیت کمک می گیرند.

25-گروه های عمده سنی جمعیت را نام ببرید.

سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم

سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم

کودکان و نوجوانان 0تا 14سال

جوانان 15تا29سال

بزرگسالان 30تا59سال

سالمندان 60به بالا

26-با توجه به شکل ویژگی های هرم سنی جمعیت ایران درسال 1390را بنویسید.

سوالات متن درس 7 جغرافیا دهم

سوالات متن درس 7 جغرافیا دهم

-پایه هرم کوچک است به دلیل کاهش موالید درکشوردراثراجرای سیاست های جمعیتی

-میانه هرم پهن است و نشان دهنده آن است که بیشترجمعیت درگروه جمعیت فعال اقتصادی (میانسالان) است و جمعیت روبه پیری حرکت می کند.

-بالای هرم باریک است و نشان دهنده پایین بودن امید به زندگی درکشوراست والبته بالای هرم درحال پهن شدن است که نشان می دهد درآینده جمعیت کهنسال درکشورافزایش جدی  می یابد.

27-اهمیت هرم سنی هرکشور را بنویسید.

هرم سنی هر کشور به برنامه ریزان کمک می کند که با ساختمان سنی جمعیت آن کشور آشنا شوند و از آن برای برنامه ریزی استفاده کنند؛ به عنوان نمونه برای تحقق برنامه های تأمین اجتماعی، بهبود وضعیت سالمندان، ارتقای سطح سلامت جامعه، تأمین شغل برای حال و آینده، ایجاد فرصت های تحصیلی، تفریحی و رفاهی برای جوانان، امنیت ملّی، جلوگیری از پیری جمعیتی، از اطلاعات و آمارهای سنی و جنسی جمعیت کمک می گیرند.

28-علل کاهش مرگ ومیر و افزایش جمعیت دردهه های اخیردرکشور چیست؟

در دهه های اخیر بر اثر گسترش بهداشت و واکسیناسیون، لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی، رونق صادرات نفت وواردات مواد غذایی؛ میزان مرگ ومیر کاهش یافته و سبب افزایش سریع جمعیت شده است.

29-پیامدهای سیاست کاهش جمعیت که درکشوراجرا شد چیست؟

سیاست های کاهش جمعیت، سبب کاهش رشد در سال1395 ( 1/24درصد) شد. این کاهش در آینده می تواندمشکلاتی برای کشور ما ایجاد کند که از جمله می توان به برهم خوردن تعادل جمعیتی، (سن و جنس) کاهش نیروی فعال و تضعیف نیروی دفاعی کشور، اشاره کرد. اگر سیاست کنترل جمعیت در ابعاد شدید ادامه پیدا کند، جمعیت کشور به تدریج دچار پیری و در نهایت مشکلات دیگری در بر خواهد داشت.

30-پیامد اصلی سالمند شدن جمعیت کشورچیست؟

اساسانباید سیاست کنترل جمعیت به گونه ای باشد که هرم سنی کشور به سمت سالمندی و کهنسالی حرکت کند، زیرا این پدیده مانع اصلی بر سر راه توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود.

31-مهاجرت چیست؟

مهاجرت عبارت است از جابه جایی بین دو واحد جغرافیایی یا به عبارتی ترک یک سرزمین و اسکان در سرزمین دیگرمهاجرت از عوامل مهم در تغییرات جمعیت بهشمار میرود. با پیشرفت فناوری و وسایل حمل و نقل، حرکت وجابه جایی نسبت به گذشته افزایش یافته است. افراد در مهاجرت بین دو واحد جغرافیایی جابه جا می شوند.

32-انواع مهاجرت را نام ببرید.

-مهاجرت روستاییان به شهر

مهاجرت روستاییان به شهر که باعث جذب نیروی انسانی جوان از روستا به شهر می شود که یکی از انواع مهاجرت داخلی است. این مهاجرت در اقتصاد کشور با از دست دادن نیروی کار روستا و افزایش جمعیت فعال اقتصادی شهر، خودرا نشان می دهد. در کشور ما، مهاجرت روستاییان به شهرها از مهم ترین مهاجرت ها در دهه های اخیر به شمار می رود.

-مهاجرت های گروهی

مهاجرت های گروهی که براساس تصمیمات سیاسی انجام می شود.

-مهاجرت خارجی

مهاجرت هایی که افراد از یک کشور به کشور دیگر جابه جا می شوند، مهاجرت خارجی می گویند که به دو صورت اختیاری و اجباری انجام می شود.

33-پیامدهای مهاجرت را بنویسید.

مهاجرت به هر شکلی که انجام شود، برای کشوری که افراد از آن خارج می شوند (مهاجر فرست) و همچنین برای کشوری که افراد به آن وارد می شوند (مهاجرپذیر) تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی را به همراه دارد.

مهاجرت بر مکان مبدأ و مقصد اثر می گذارد. تغییرات به وجود آمده بر ترکیب سنی و جنسی، قیمت زمین و مسکن، اشتغال، امکانات و تجهیزات، فرهنگ و زبان قابل مشاهده است. به طور مثال مهاجرت بی رویه به برخی از شهرهای ایران سبب افزایش جمعیت و گسترش مناطق حاشیه در آنها شده اند.

34-چرا مطالعه  مهاجرت دربحث تغییرات جمعیت مهم است؟

نکته قابل توجه در مهاجرت این است که اعضای یک خانواده با هم به دنیا نمی آیند و با هم از دنیا نمی روند (مگردر سوانح) ولی اغلب، اعضای خانوارها با هم مهاجرت می کنند و حتی در مواردی، چندین خانواده یا کل ساکنان یک محل یا منطقه به خاطر عامل یا عوامل مشترک، جابه جا میشوند. به همین خاطر، مطالعه مهاجرت در بحث تغییرات جمعیت مهم است.

35-مهاجرت از عوامل مهم در ……………….. جمعیت به شمار می رود.

تغییرات

36-چرا حرکت و جابه جایی نسبت به گذشته افزایش یافته است؟

پیشرفت فناوری و وسایل حمل و نقل

37-افراد در مهاجرت بین دو واحد…………………. جابه جا می شوند.

جغرافیایی

 

38-مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ چگونه خودرا دراقتصاد کشورنشان می دهد؟

این مهاجرت در اقتصاد کشور با از دست دادن نیروی کار روستا و افزایش جمعیت فعال اقتصادی شهر، خود را نشان می دهد.

39-پیامدهای مهاجرت برای کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیررا بنویسید.

تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی را به همراه دارد.

40-علت مهاجرت آریایی ها به سمت جنوب دریای خزروایران چیست؟

آریاییها از شمال دریای خزر به علت سرما و از دست دادن چراگاه ها، به سمت جنوب دریای خزر (ایران) مهاجرت کردند.

41-علل مهاجرت روستاییان بعد از اصلاحات ارضی به شهرهای بزرگ چیست؟

به علت نداشتن زمین و مشکلات اقتصادی به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند.

42-علت مهاجرت کردها به شمال شرق ایران چیست؟

شاه عباس برای حفظ مرزهای شمالی ایران، تعدادی از قبایل کرد را، که به رزم آوری و سلحشوری، مشهور بودند به نواحی شمال شرقی کشور فرستاد.

43-علت مهاجرت مردم سیستان به سرزمین گرگان چیست؟

خشک شدن منابع آب منطقه سیستان، که ناشی از بی توجهی به بند تاریخی هیرمند بود.

44-علل عواملی که موجب افزایش مهاجرت به شهرآبادان شد را بنویسید.

-ایجاد منطقه آزادتجاری اروند

-فعالیت پالایشگاه آبادان

-صادرات نفت از آبادان

 

45-کدام عامل موجب شد که عده زیادی از مردم آبادان از این شهرمهاجرت کنند؟

وقوع جنگ تحمیلی

46-بیشتر جمعیت ایران در کدام قسمت ازکشور پراکنده اند؟

الف( نیمه غربی       ب( شمال شرقی           ج( جنوب شرقی             د( جنوب غربی

47- کدام عامل زیر از عوامل انسانی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت نمی باشد؟

الف( پیشینه و سابقۀ تاریخی                                     ب( سرمایه و فناوری          

ج( منابع نفتی و معدنی                                       د( حمل و نقل و ارتباطات

48-اگر در شهر A با جمعیت 2000  نفر میزان موالید در سال 800 نفر ومیزان مرگ و میر 321 نفر باشد میزان رشد طبیعی آن چند درصد است؟

الف( 24                             ب( 48                               ج( 8/4                                د( 4/2

49-اگر جمعیت یک کشور 50 میلیون نفر با رشد 4/1درصد باشد مدت زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت آن چند سال است؟

الف( 50                            ب(17                              ج( 8/4                              د( 4/2

50-کدام گزینه در مورد ساختمان سنی جمعیت صحیح نمی باشد؟

الف( ساختمان جمعیت، ویژگی های قابل اندازه گیری جمعیت را مورد بررسی قرار می دهد.

ب( اطلاع از وضعیت سنی و جنسی جمعیت در هر کشور از موارد غیر قابل توجه برنامه ریزان است.

ج( هرم سنی هر کشور به برنامه ریزان کمک می کند که با ساختمان سنی جمعیت آن کشور آشنا شوند

د( در مطالعات جمعیتی، بررسی ساختمان یا ترکیب جمعیت از اهمیت خاصی برخوردار است

51-سیاست های کاهش جمعیت در ایران کدام پیامد زیر را به دنبال ندارد؟

الف( تضعیف نیروی دفاعی کشور                                       ب( برهم خوردن تعادل جمعیتی

ج( کاهش نیروی فعال                                                    د( توسعه اقتصادی جامعه

52-  مطالعه مهاجرت در بحث تغییرات جمعیت مهم است زیرا …… ؟

الف( باعث جذب نیروی انسانی جوان از روستا به شهر می شود

ب( اغلب، اعضای خانوارها با هم مهاجرت می کنند.

ج( سبب تغییرات اجتماعی می شود

د( تغییرات فرهنگی و محیط زیستی را به همراه دارد.

53-در هرم سنی، جمعیت بزگسالان شامل کدام گروه های سنی می باشد؟

الف( 60 – 25                  ب( 59 – 25                  ج( 60 – 15                     د  ( 59– 15

همچنین ببینید: جواب فعالیت های درس هفتم جغرافیا دهم

تهیه و تنظیم سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا پایه دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

16 دیدگاه
 1. Abolfazl

  عالی

 2. مهدیس

  عالی

 3. صبا

  واقعا ممنون عالی

 4. Niusha

  عالی بود

 5. هدیه

  خوب

  1. حدیثه

   عالییییی

 6. رضا

  اقا دسخوش

 7. Ali

  عالی بود

 8. ناشناس

  بهتر از این نمیشه فقد بقیه کتابارو هم بنویسید عالی

 9. حـــــــــدیــــــــــثـ💚

  اصلا خوب نیس

 10. ...

  عالی ممنون

 11. مجتبی

  زیاد خوب نبود این فصل نسبت به فصلای قبل.
  اصلا فرمول ها شبیه کتاب نبود.
  در کل از پنج ستاره به مثال اگه بخوام بدم ۲ میدم.

 12. Amir Hossein rahmani

  مزخرفه چون متن کتاب مداده

 13. سید مصطفي

  خیلی خوب است

 14. ناشناس

  چررررت

 15. ناشناس

  عالیییی