سوالات متن درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم


haladars اسفند 6, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم

در این نوشته تمامی سوالات متن درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم که شامل 34 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس هفت هویت اجتماعی 

درس تحولات هویتی جامعه بدین شرح است:

1- علل تعارضات فرهنگی درجامعه چیست ؟ مثال بزنید.

1. علل درونی: به نوآوری ها وفعالیت های افرادی که درون فرهنگ اجتماعی حضوردارند مثل تعارض فرهنگی پیامبر با جامعه مشرک عرب

2. علل بیرونی: تاثیرپذیری ازفرهنگ های دیگر جوامع . مثال بهار عرب درحال حاضر( جنبش های اخیر برخی از کشورهای عربی ) یا مشروطه خواهی ایرانیان دردوره قاجار.

2-هویت فرهنگی جامعه چگونه و بر چه مداری شکل می گیرد؟

برمدارعقاید وارزش های اجتماعی مشترک درجامعه شکل می گیرد . یعنی برمدارارزشهای پذیرفته شده وبه رسمیت شناخته شده جامعه

3- هویت اجتماعی افرادمحصول چیست؟

محصول عضویت افراد درگروه های اجتماعی است.ماباپذیرش نقش ها درگروه های مختلف اجتماعی دارای هویت اجتماعی می شویم.

4-هویت فرهنگی جامعه با هویت اجتماعی آن جامعه چه ارتباطی دارد؟

هویت اجتماعی جامعه درپرتو هویت فرهنگی جامعه شکل می گیرد. اگر هویت های اجتماعی افرادباعقاید وارزشهای هویت فرهنگی ناسازگارباشد درمقابل آن مقاومت صورت می گیرد . به تناسب هر نهاد اجتماعی یک هویت اجتماعی شکل می گیرد مثال هویت شغلی ، هویت خانوادگی ، هویت ایرانی ، و…

5- هویت جهان اجتماعی چیست وچه تفاوتی با هویت اجتماعی افراد دارد؟

هویت جهان اجتماعی مجموعه ای ازعقاید،ارزش ها وباورهایی (فرهنگ )است که مبنای شکل گیری هویت اجتماعی افراداست. به عبارت دیگرهویت اجتماعی افرادبراساس هویت فرهنگی جامعه شکل می گیرد.وظایف وتکالیف هرنقش اجتماعی (هویت اجتماعی)درقالب فرهنگ (ارزش ها وعقاید) آن جامعه تعریف واجرامی شود.هویت اجتماعی افرادجنبه عملی(یرونی) هویت است وهویت جهان اجتماعی جنبه ذهنی وفرهنگی هویت است.

6-هویت فرهنگی تا چه زمانی دوام می آورد؟ 

تازمانی که عقاید وارزشهای مربوط به آن مورد پذیرش افراد جامعه وبرای آنها مهم باشند.

7- درچه صورتی هویت فرهنگی دچارچالش می شود؟

هرگاه عقایدوارزش ها درجامعه اهمیت واعتبارخودراازدست بدهند.

8-مراحل تبدیل جامعه به جامعه ای دیگر را به ترتیب بنویسید.

1.تعارض فرهنگی

2.تزلزل فرهنگی

3.بحران هویت فرهنگی

4. تحول فرهنگی

9-جامعه چگونه دچارتحول فرهنگی می شود؟

اگرجامعه ای درتعامل با جوامع دیگر برعقاید وارزش های خود پافشاری نکند وبه مرور زمان،به عقاید وارزش های خودپشت کند.

10-جهان اجتماعی چگونه دچار تحولات فرهنگی می شود؟

با ایجاد تغییرات عمیق و بنیادین درمعانی اساسی یک جهان اجتماعی(تغییردرعقاید وارزش ها)

11-درچه صورتی تحوالت فرهنگی مثبت است ؟ مثال بزنید .

اگرفرهنگ متحول شده باطل بوده باشد واز باطل به سوی حق رفته باشد تحول مثبت است مانند تحول جامعه جاهلی عصرپیامبر که به سوی جامعه نبوی حرکت نمود.

12-درچه صورتی تحوالت فرهنگی منفی است؟ مثال بزنید.

اگرفرهنگی که رسمیت واعتبار اجتماعی خودراازدست داده ازحق به سوی باطل رفته باشد دچارتحول منفی شده است مانند جامعه نبوی که به جامعه اموی تبدیل شد.

13-علل تحوالت فرهنگی چیست؟ 

1.علل درونی : مربوط به کاستی ها وبن بست های درون فرهنگ است یا ابداعات ونوآوری های مثبت ومنفی افراد درون فرهنگ

2. علل بیرونی : مربوط به ارتباطات بین فرهنگ هاست .

14-خودباختگی فرهنگی چیست ؟ جامعه خودباخته چه ویژگی هایی دارد؟

1. افرادآن جامعه مبهوت ومقهور جامعه دیگر شده اند

2. حالت فعال درگزینش عناصرفرهنگی دیگران راازدست داده اند

3. عناصرفرهنگی دیگران را بدون تحقیق وتقلیدوار فرامی گیرند

4. ارتباطشان را بافرهنگ وتاریخ خودشان ازدست داده اند

5. امکان تداوم وبسط فرهنگ گذشته خود راندارد وحتی توان عبوراز فرهنگ گذشته را هم ندارد.

6. نمی تواند به فرهنگی که مقهور آن شده ملحق شود.

15-چرا خودباختگی فرهنگی یک آسیب عمیق فرهنگی است؟

چون مانع تعامل وداد و ستد فرهنگی می شود.

16-درچه صورتی فرهنگ به دادوستد وتعامل فرهنگی می پردازد؟

درصورتی که افراد متعلق به آن فرهنگ به گونه ای فعال براساس نیازها ومسایل درون فرهنگی بافرهنگ دیگررویارو شوند.

17-غرب زدگی چیست ؟

خودباختگی جوامع غیرغربی دربرابرفرهنگ غرب ومرعوب قدرت اقتصادی وسیاسی برترغرب شدند.

18-انواع تحولات فرهنگی رابه اختصاربیان کنید

1- ارزش ها وعقاید جهان اجتماعی دیگررامی پذیرد.مانندمصرباستان وایران باستان تمدن های شمال آفریقا که ارزش های اسلامی راپذیرفتند.

2-بخش هایی ازارزش وعقایدجهان اجتماعی دیگرراپذیرفتند وازبخش هایی ازارزش های خودعبورکردندماننداروپاییان بعدازجنگ ای صلیبی

3-خودباختگی فرهنگی که مقهورفرهنگ جهان اجتماعی دیگرشدندونتوانستندنه به فرهنگ دیگر ملحق شوندونه ازمرزهای فرهنگی خودعبورکنند وفرهنگ جدیدی بسازند.

19-جوامع غرب زده برای دست یابی به تعامل باجهان غرب بایدچه مسیری رابه پیمایند؟

تعامل سازنده با اتکا و آگاهی نسبت به فرهنگ خودومرعوب نشدن دربرابرغرب. یعنی به جای فرصت دادن به تهاجم فرهنگی غرب ،با غرب به مبادله فرهنگی بپردازندو ارتباط فرهنگی آنها یک سویه نباشد. خودباوری، بازگشت به خویشتن ، شناخت میراث فرهنگی خود، شناخت نیازهای مادی و معنوی خود

20-جهان اجتماعی چگونه ازخودبیگانه می شود؟

وقتی تحت تاثیرفرهنگ جهان اجتماعی دیگرازگذشته فرهنگی خودجدامی شودونمی تواندافرادجامعه خودرابا حقیقت انسان وجهان آشنا وسازگارکند.

21-انواع خودبیگانگی فرهنگی ( خودباختگی فرهنگی ) رانام ببرید. ؟

1.خودبیگانگی تاریخی

2.خودبیگانگی فطری وحقیقی

22- منظورازخودبیگانگی تاریخی چیست ؟

یک جامعه در مواجهه با دیگرفرهنگ ها، فرهنگ تاریخی وهویت خودرافراموش کنند.

23-منظور از خودبیگانگی فطری(حقیقی)چیست ؟

عقاید وارزش های یک جامعه مانع آشنایی درست افراد جامعه با انسان وجهان گردند ونگذارند که انسانها به تفسیروشناختی صحیح ازعالم وآدم نایل شوند.

24-ازخودبیگانگی فرهنگی چه پیامدها وویژگی هایی دارد؟

1. نمی گذارند انسان به تفسیروشناخت صحیح از عالم و آدم نایل شوند.

2. انسان ها ازحقیقت خود وحقیقت هستی دور می مانند

3.جهان را سرابی ازحقیقت معرفی می کند

4.فطرت آدمی رابه آرامش نمی رساند وبه تشویش گرفتارمی کند.

5. انسان رابه عصیان واعتراض وامی دارد.

25- براساس نگاه قران ، چگونه انسان به شناخت حقیقت می رسد؟

بانگاهی توحیدی به انسان وجهان بنگرد.

26- دلیل فراموشی انسان از خود از نگاه قران چیست؟

فراموش کردن خداوند. کسی که خدارافراموش کند خودش رافراموش می کند .

27- کدام فرهنگ انسان را به حقیقت می رساند؟ 

فرهنگ توحیدی که انسان را باخود وجهان هستی آشنا می کند وتمام جهان راآیات ونشانه های خداوند می یابد وانسان را انیس و هم نشین خداوند می کند.

28-انواع ارتباطات بین فرهنگی را توضیح دهید و مثال بزنید

1.ارتباط بین دوفرهنگ درمحدوده هنجارها وشیوه های زندگی (لایه های سطحی دوفرهنگ تماس بایکدیگردارند ودرعقاید اصلی خوداستوارباقی می مانند) مانند ارتباط جهان اسلام با فرهنگ یونان و روم درسده های نخستین رویارویی دو فرهنگ

2.ارتباط بین دوفرهنگ درمحدوده ارزش ها وآرمان های اجتماعی(لایه های عمیق دوفرهنگ بایکدیگرتماس دارند ودادوستد فرهنگی به لایه های عمیق آنها سرایت می کند وبه مرور موجب تحولات هویتی آن فرهنگ ها می شود ( مانند رویارویی فرهنگ اعراب مسلمان با ایرانیان باستان)

3.دررویارویی دوفرهنگ یکی از آنها کامل مقهور وتسلیم فرهنگ دیگر می شود وخالقیت وفعالیت خودرا ازدست می دهد ودچارخودباختگی می شود . ( مانند جوامع غرب زده دربرابرغرب

29-درچه صورتی ارتباط جهان های اجتماعی به تحوالت فرهنگی منجرمی شود؟

درصورتی که دادوستدونفوذفرهنگی به الیه های عمیق فرهنگ سرایت کندوفرهنگ رادچارتغییرات بنیادین کند.

30- درچه صورتی روابط اجتماعی موجب فراهم کردن زمینه گسترش وپیشرفت جهان اجتماعی می شود؟

اگرجهان اجتماعی باحفظ عقاید،آرمان ها وارزش های خود،با جهان های اجتماعی دیگرتعامل ودادوستد داشته باشد ودرمحدوده ی هنجارها وشیوه ی زندگی ،عناصری را از جهان اجتماعی دیگربگیردودرصورت لزوم ،تغییرات لازم رادرآنها پدید آورد.مانند مواجهه جهان اسلام با جهان یونان وروم باستان

31-مواجهه جهان اسلام با دیگرفرهنگ ها چگونه بود ؟درچه سطحی ارتباط فرهنگی داشتند؟

جهان اسلام با حفظ اصول خود به تعامل با آنهاپرداخت وعناصر سازگاربا اصول خودراازآن فرهنگ ها اخذ کرد ودرصورت نیاز به بازسازی آنهاپرداخت. ارتباط درمحدوده ی هنجارهابود وعقاید وارزش های خودراحفظ کرد.

32-چگونه ارتباطات فرهنگی منجربه تحولات فرهنگی می شود؟ مثال بزنید.

هرگاه درتعاملات فرهنگی یک فرهنگ برعقاید وارزش های خودپافشاری نکند ودادوستدفرهنگی به لایه های عمیق ان سرایت کند وبه مروربه عقاید خودپشت کند وعقاید فرهنگ دیگر رابپذیرد وبه فرهنگ دیگرملحق شود دچارتحولات فرهنگی می شود. مثال: جهان غرب درطی جنگ های صلیبی پس ازرویارویی با فرهنگ اسلامی دچارتحوالت هویتی شد.

33- درچه صورتی فرهنگی به فرهنگ دیگرملحق می شود؟

درصورتی که ارزش ها وعقاید فرهنگ دیگررابپذیرد وبه ارزش های خودپشت کند . مثال فرهنگ هایی که با مواجهه با جهان اسلام عقاید توحیدی راپذیرفتند وبه هویت اسلامی ملحق شدند.

34-چگونه ارتباطات فرهنگی منجربه هویت جدید می شود؟ 

اگرفرهنگی ازمسیرابداعات ونوآوری های درونی عبور کند هویت جدیدی مناسب با ان نوآوری ها به دست می آورد .مثال جهان غرب پس از رویارویی با فرهنگ اسلامی ازارزش های مسیحیت عبور کرد وبه ارزش های سکولار روی آورد.

تهیه کننده سوالات متن درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر سوالات هویت اجتماعی دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. ستاره

    اصلا خوب نبود نفرت انگیز بود