سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم انسانی


haladars اسفند 10, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم انسانی

در این نوشته تمامی سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم انسانی که شامل 80 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس چهار جغرافیا دوازدهم

درس مدیریت حمل ونقل بدین شرح است:

1- نشانه های رشد و توسعه حمل و نقل را بنویسید.

الف- افزایش مسیرها و وسایل حمل ونقل مانند جاده ها، بنادر، فرودگاه ها

ب- بهبود سرعت، کاهش زمان و هزینه ها، رفاه و ایمنی بیشترحمل ونقل

2- اهمیت مدیریت حمل و نقل و حمل و نقل پایدار را بنویسید.

حمل ونقل در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نقش فراوانی دارد.

3- تعریف مدیریت حمل و نقل را بنویسید.

عبارت است از کلیه فعالیت های برنامه ریزی و اجرایی به منظور بهینه کردن سامانه های حمل ونقل

4- تعریف حمل و نقل پایدار را بنویسید.

حمل ونقلی که در آن نیازهای مربوط به حمل ونقل به خوبی تأمین شود و دسترسی عادلانه برای همه، ایمنی انسان ها و سلامت محیط زیست در برنامه ریزی برای حال و آینده آن در نظر گرفته شود.

5- عوامل مورد توجه درمدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل را بنویسید.

دسترسی(مسیرها و شبکه ها)، نوع و حجم محموله ها، سرعت و زمان انتقال،هزینه،تقاضا،ویژگی های طبیعی،محیط زیست و ایمنی

6- کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه جگونه است؟

یک خط مستقیم است.

7-ارتباط بین هزینه احداث راه ها و طول مسیر را بنویسید.

هرچه مسیر کوتاه  تر باشد هزینه احداث آن کمتر است.

8-علل انحراف و پیچ و خم راه ها را بنویسید.

1)وجودموانع طبیعی مانند رشته کوه ها، باتلاق ها، دریاچه ها و…

2) عوامل انسانی مانند ساختمان ها، پل ها، جلوگیری از ایجاد ترافیک در برخی نقاط

9-مهم ترین مسیرهای پیشنهادی برای عبور جاده از رشته کوه را بنویسید.

1)احداث کوتاه ترین راه از طریق تونل طولانی

2)احداث طولانی ترین راه بدون تونل

3)احداث مسیر به صورت نه طولانی و نه کوتاه از طریق تونل های  کوتاه

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

10-مهم ترین مسیرهای پیشنهادی برای اتصال دوشهرک را بنویسید.

1)احداث کوتاه ترین راه از طریق حفرتونل

2)احداث طولانی ترین راه بدون تونل

3)احداث مسیر به صورت نه طولانی و نه کوتاه از طریق تونل های کوتاه

11-ارتباط بین میزان پیچ وخم راه با میزان هزینه احداث راه را بنویسید.

هرچه میزان انحراف یا پیچ وخم ها کمتر باشد، احداث راه آسان تر و کم هزینه تراست.

12-تعریف شاخص انحراف را بنویسید.

هرچه میزان انحراف یا پیچ وخم ها کمتر باشد، احداث راه آسان تر و کم هزینه تراست. میزان انحراف از مسیر مستقیم را می توان محاسبه کرد و درصد آن را به دست آورد. به این میزان «شاخص انحراف» گفته می شود.

13-مفهوم شاخص مطلوب را توضیح دهید.

شاخص مطلوب یعنی جاده وراه آهن  بدون هیچگونه انحراف که 100در صد در نظر گرفته می شود.

14-فرمول محاسبه شاخص انحراف را بنویسید.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

15-طول مسیرقابل احداث بین دو مکان 3کیلومتر و طول مسیرمستقیم بین دومکان 2کیلومتراست.شاخص انحراف این دومکان رامحاسبه کنید.

بنابراین در این مثال شـاخص 150درصد به معنی آن است که کوتاه ترین مسیر ممکن برای ساختن راه بین دو مکان، 5/1برابر مسیر مستقیمی است که آن دو مکان را به یکدیگر مربوط می کند.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

16-شاخص انحراف مسیر رودبارو دستگرد250وفاصله مستقیم رودبار و دستگرد 2 کیلومتر است. طول مسیراین دو شهررا حساب کنید.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

17- تعریف شبکه را بنویسید.

تعدادی مکان های جغرافیایی که به صورت یک سامانه (سیستم) به  وسیله مسیرهایی به یکدیگر پیوند داده شده اند.به شکل پایین دقت کنید.

18- دو بخش اصلی هرشبکه را بنویسید.

1) مسیرها یا خطوطی که بین مکان ها قرار گرفته اند. 

2) گره هایا نقاطی که به  وسیله مسیرها به یکدیگر مربوط می شوند.

19- اهمیت تحلیل مسیرها و گره هارا بنویسید.

با تحلیل مسیرها و گره ها می توان قابلیت دسترسی و کارایی یک شبکه را بررسی کرد.

20-ماتریس را توضیح دهید:

طول مسیرها برای رفتن از یک مکان به مکان دیگر آورده شده است. برای مثال از ماهان تا فردوس باید  21کیلومتر و تا جعفرآباد  92کیلومتر پیموده شود. (کوتاه ترین مسیر در نظر گرفته میشود.) سپس جمع مسیر های دسترسی هر مکان به مکان های دیگر بدست می آوریم.             

با توجه به ماتریس الف هرچه برای رفتن از یک مکان به مکان های دیگر مجموع طول مسیرهای پیموده شده، کمتر باشد، دسترسی آن مکان به سایر مکان ها بهتر است. در ماتریس الف، مکان های فردوس و دره شور کم ترین مجموع طول مسیر را با اعداد  487و 549 کیلومتر دارند.           

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

 21-ماتریس زیر را توضیح دهید.

در این ماتریس تعداد نقاطی که برای رفتن از هر مکان به مکان دیگر به سر راه قرار دارد، نشان داده شده است.برای مثال، برای رفتن از فردوس به جعفر آباد دو نقطه  دره شور و جعفرآباد بر سر راه قرار دارد و برای رفتن از ماهان به جعفرآباد سه نقطه فردوس ودره شور و جعفرآباد بر سر راه است . (کوتاه ترین مسیر در نظر گرفته می شود).

در این ماتریس چنین در نظر گرفته می شود که هرچه برای رفتن از یک مکان به مکان های دیگر، تعداد نقاطی که بر سر راه قرار می گیرد کمتر باشد، قابلیت دسترسی آن مکان مطلوب تر است؛ زیرا تعداد نقاط بیشتر به معنای تراکم رفت وآمد و تأخیر زمانی بیش تر است. بنابراین، در ماتریس ب، مکانهای فردوس و دره شور با کسب کمترین اعداد جدول یعنی  11مطلوب ترین دسترسی را دارند.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

22- اهمیت بررسی دسترسی مطلوب  نقاط در یک شبکه را بنویسید.

الف-برنامه ریزی حمل ونقل

ب-مورد توجه قرارگرفتن درمطالعات مکان یابی

23- نقش نوع و حجم محموله درحمل و نقل را بنویسید.

در انتخاب شیوه  حمل ونقل به نوع و حجم محموله ها توجه می شود. برای مثال، شیوه حمل ونقل کالا هایی مانند گل، دارو یا مواد غذایی با شیوه  حمل کالاهایی مانند تجهیزات الکترونیکی متفاوت است .و یا شیوه حمل ونقل کالاهای سنگین و حجیم مانند زغال سنگ و آهن با دیگرکالاها متفاوت است.

24-ارتباط بین میزان حجم محموله با هزینه حمل و نقل را بنویسید.

 به طورکلی، هرچه حجم محموله بیشتر باشد (مانند غلات به صورت فله) هزینه پایین تر می آید.

25- نقش سرعت و زمان درحمل و نقل کالا و مسافر را بنویسید.

در برنامه ریزی حمل ونقل، سرعت رسیدن مسافر یا کالا به مقصد و زمانی که برای نقل و انتقال طی می شود، اهمیت دارد. برخی کالاها باید باسرعت به مقصد برسند؛ درحالی که برای برخی دیگر صرف زمان طولانی مشکلی ایجاد نمی کند.

26- مهم ترین هزینه های مورد نیاز دربرنامه ریزی حمل و نقل دریک ناحیه را بنویسید.

الف-هزینه های سرمایه ای و عملیاتی برای ساختن راه ها، پایانه ها و خرید ناوگان و بازدهی آن ها

ب-هزینه انرژی

27-مقایسه میزان سرمایه مورد نیازو میزان بازدهی درحمل و نقل ریلی  را بنویسید.

حمل  ونقل ریلی به سرمایه  فراوانی نیاز دارد اما بازدهی آن در آینده هزینه سرمایه گذاری را جبران می کند و مسافر و بار بیشتری حمل می شود و ترافیک ندارد.

28- ارتباط بین هزینه انرژی و هزینه حمل و نقل را بنویسید.

هرچه قیمت انرژی که در یک شیوه حمل ونقل مصرف می  شودبیشتر باشد، هزینه حمل بیشتر می شود.

29-نقش تقاضا درمدیریت حمل و نقل را توضیح دهید.

در مدیریت حمل ونقل باید به میزان و نوع تقاضا توجه کرد. برای مثال ناحیه ای که در آن جمعیت زیادی نیاز به جابه جایی دارند یا رساندن خدمات آموزشی و بهداشتی به آنها ضروری است، نسبت به آن نواحی ای که تقاضای حمل ونقل فصلی یا موقتی دارند در اولویت قرار می گیرند.

30- نقش ویژگی های طبیعی نواحی  درمدیریت حمل و نقل را شرح دهید.

ویژگی های طبیعی نواحی بر مدیریت سامانه های حمل ونقل تأثیر می گذارند.

 مثلا آب و هوا تاثیر مستقیم بر روی حمل و نقل دارد.برای مثال در کشورهای اسکاندیناوی با توجه به زمستان ها و یخبندان و برف تجهیزات خاصی در پاک سازی جاده ها یا احداث فرودگاه ها به کار می رود.

نوع سواحل از نظر بریدگی یا مخاطرات محیطی مانند سونامی یا توفان های موسمی بر احداث و مدیریت بندرگاه ها تاثیر می گذارد ویا احداث خط آهن در نواحی مرتفع و تپه ماهوری با نواحی مسطح فرق دارد.

31- مشکلات زیست محیطی ناشی از حمل ونقل را بنویسید.

الف) تأثیر حمل ونقل بر مصرف انرژی

ب) تأثیر حمل ونقل بر روی محیط زیست

32-تأثیر حمل ونقل بر مصرف انرژی را بنویسید.

 همه روزه در جهان میزان زیادی انرژی برای حمل و نقل مسافر و بار مصرف می شود. با   توسعه وسایل حمل ونقل موتوری، مصرف سوخت های فسیلی بسیار افزایش یافته است. اگرچه در  چند دهه اخیر سعی شده است تا از انرژی های انرژی های نو مانند انرژی خورشیدی برای حمل ونقل استفاده شود، اما به کارگیری این انرژی ها هنوز بسیار محدود بوده و از نظر هزینه و فناوری مسائل و تنگناهای زیادی دارد.

33- مهم ترین تاثیرات توسعه حمل و نقل برمحیط زیست را بنویسید.

الف-تغییرات آب وهوایی دراثر انتشار گازهای گلخانه ای

ب-آلودگی هوا دراثرورود گازهایی مانند کربن دی اکسید

پ-آلودگی آب دریاها و اقیانوس ها  دراثر رفت و آمد انواع کشتی مانند  کشتی های نفتکش

ت- تخریب پوشش گیاهی به منظور راه سازی

ث-ایجادآلودگی منظردرمحیط مانند آلودگی منظردرشهرهای بزرگ دراثروجود انبوهی از موتورسیکلت ها

ج-آلودگی و فرسایش خاک در اثر احداث جاده ها، تونل ها، ورود مواد نفتی و روغن به خاک

34- مهم ترین تلاش ها درمدیریت حمل و نقل چیست؟

باید تلاش شود که آثار نامطلوب حمل ونقل بر روی محیط به کمترین حد ممکن برسد.

35-ارتباط بین گسترش وسایل حمل و نقل با میزان تصادفات را بنویسید.

گسترش وسایل حمل ونقل موتوری تصادفات و مرگ و میر یا زخمی شدن مسافران پدید آمد که البته این حوادث در حمل ونقل جاده ای بیش از سایر شیوه ها است.

36-مهم ترین اقدامات درجهت حفظ ایمنی درحمل و نقل را بنویسید.

الف-وضع قوانین و مقرراتی که موجب رعایت نکات ایمنی می شود مانند مقررات راهنمایی و رانندگی، مقررات جابه جایی کالا و…

ب-استفاده از تجهیزات ویژه در وسایل حمل ونقل مانند کمربند ایمنی  و کیسه هوا در خودروها یا  جلیقه نجات در کشتی ها و…

پ-روش ها و تجهیزاتی که برای پایش و نظارت بر حمل ونقل به کار گرفته می شود، مانند دوربین های کنترل سرعت در جاده ها یا کنترل چمدان  ها و مسافران با اشعه  Xدر فرودگاه ها و…

ت-تقویت فرهنگی ایمنی. به موازات گسترش حمل ونقل، آموزش نکات ایمنی باید افزایش یابد.

برای مثال، اصول رانندگی صحیح در جاده ها و رعایت نکاتی نظیر پرهیز از سبقت و سرعت غیرمجاز، استراحت کافی قبل از حرکت، پرهیز از صحبت با تلفن همراه باید تقویت شود.

37- مهم ترین آموزش های لازم برای ساکنان نزدیک ریل های قطار را بنویسید.

به ساکنان مناطقی که در نزدیکی ریل های قطار زندگی می کنند باید آموزش داده شود که از توقف بر روی ریل ها خودداری کنند، زیرا قطارها نمی   توانند بلافاصله پس از مشاهده عابران پیاده توقف کنند و همچنین خطرات پرتاب اشیا به سمت قطارها که علاوه بر خسارت به اموال عمومی، موجب زخمی شدن مسافران می شود، گوشزد شود.

38-مهم ترین آموزش های لازم برای ساکنان نزدیک خطوط لوله حمل نفت و گازرا بنویسید.

به ساکنان روستاها و مزارع مجاور خطوط لوله حمل نفت و گاز باید آموزش داده شود که از حفاری های غیرمجاز دراین نواحی و دستکاری لوله ها بپرهیزند، زیرا با خطر انفجار وسوختگی شدید روبه رو می شوند.

 39-مهم ترین پیامدهای گسترش فرهنگ بیمه درحمل و نقل را بنویسید.

بیمه مسافران، بیمه  وسایل حمل و نقل و بیمه اموال و باری که از جایی به جای دیگر حمل می شود، به بیمه گزاران کمک می کند که آسودگی خاطر داشته باشند و پس از وقوع حوادث احتمالی، بخشی از خسارت ها و ضررها جبران شود.

40- تعریف حمل ونقل چندوجهی را بنویسید.

حمل ونقل چندوجهی یا چندمنظوره عبارت است از ترکیبی از دو یا چند شیوه  مختلف حمل ونقل.

41-علت استفاده از حمل و نقل چند وجهی را بنویسید.

امروزه در برنامه ریزی ها تلاش می شود تا به جای آنکه تنها از یک شیوه  حمل کالا از مبدأ تا مقصد استفاده شود، دو یا چند شیوه به کار برده شده است تا برنامه ریزان به   خوبی زمان و هزینه های حمل ونقل را مدیریت کنند.

برای مثال تصمیم گرفته می شود که کالا به   وسیله کامیون به محل کانتینرها برده شود و پس از قرار گرفتن در کانتینرها با قطار به سمت بندر حمل شود. سپس با کشتی به بندر مقصد حمل و از آنجا به کشتی ها و شناورهای کوچک منتقل و توزیع شود. مطالعات نشان داده اند که حمل ونقل چندوجهی به طور مؤثری هزینه های حمل ونقل را کاهش می دهد.

42-علل اهمیت  مدیریت حمل و نقل درون شهری درچنددهه اخیر را بنویسید.

الف-رشد شتابان شهرنشینی، امروزه شهرها اکثریت جمعیت جهان را در خود جای داده اند و به ویژه شهرهای پرجمعیت در حال افزایش اند.

ب-با گسترش شهرها و حومه   نشینی، فاصله بین محل کار و سکونت افزایش یافته است.

پ-حمل ونقل یکی از اساسی   ترین نیازهای روزانه مردم شهرها شده است.

ت- افزایش اهمیت وسایل حمل ونقل مناسب برای گردشگران در شهرهایی که مقصد گردشگری هستند،

43- اهمیت مدیریت حمل ونقل درون شهری درشهرهای بزرگ را بنویسید.

1)امروزه شهرها اکثریت جمعیت جهان را در خود جای داده اند و به ویژه شهرهای پرجمعیت در حال افزایش اند.

2) با گسترش شهرها و حومه نشینی، فاصله بین محل کار و سکونت افزایش یافته است.

3)حمل ونقل یکی از اساسی ترین نیازهای روزانه مردم شهرها است.

44- مشکلات حمل ونقل شهری را بنویسید.

الف-ترافیک که موجب می شود مردم مدت زمان زیادی را در حالت توقف یا حرکت کند خودروها سپری کنند.

ب-آلودگی هوا و افزایش بیماری های تنفسی، سردرد، خستگی و استرس و فشارخون که مشکل مهمی در شهرهای بزرگ است.

پ-آلودگی صوتی و آلودگی منظر ناشی از سروصدای خودروها و موتورسیکلت ها و خودروهای فرسوده

ت-مشکل کمبود پارکینگ و اتلاف وقت برای پارک کردن اتومبیل

ث- بالابودن هزینه احداث بزرگراه ها و خرید و تعمیر ناوگان حمل ونقل عمومی شهری

45-تعریف پیک ترافیک را بنویسید.

-ساعت اوج ترافیک (پیک ترافیک) به ساعاتی از شبانه روز گفته می شود که در آن میزان حضور وسایل نقلیه و عابران در خیابان های شهر به اوج خود می رسد.

46- مهم ترین راهکار بهبود حمل ونقل شهری چیست؟

گسترش حمل ونقل عمومی

47-تعریف سامانه حمل ونقل عمومی را بنویسید.

سامانه ای که در آن مسافران با خودرویی که مالک آن هستند سفر نکنند و سفرهای درون شهری به صورت جمعی و مشترک انجام شود. البته از گذشته در شهرها تاکسی ها، اتوبوس ها و مینی بوس   ها وظیفه حمل ونقل عمومی را برعهده داشته اند.

همچنین ببینید: پاورپوینت درس چهارم جغرافیا دوازدهم

48- مهم ترین اقدامات انجام شده درجهت بهبودحمل و نقل عمومی درون شهری درچند دهه اخیررا بنویسید.

الف-گسترش حمل ونقل درون شهری ریلی، مانند مترو. این نوع حمل ونقل آلایندگی کمتری دارد و حجم زیادی از مسافران شهری را جابه جا میکند و ترافیک ندارد.

ب-ایجاد مسیرهای اتوبوس تندرو (BRT)

 پ-استفاده از اتوبوس های برقی که سابقه بسیار طولانی دارند.

 ت-گسترش دوچرخه سواری

ث-دسترسی عادلانه همه اقشار و طبقات اجتماعی به وسایل حمل ونقل با حداقل هزینه

 ج-ترویج پیاده روی و ایجاد مسیرهای پیاده رو،

 چ- تشویق استفاده از خودروهای هیبریدی،

 خ- تعیین محدوده های ممنوعه برای رفت و آمد خودروهای شخصی (طرح ترافیک)

 د- ایجاد پارکینگ های طبقاتی

49- اتوبوس تندرو (BRT)چیست؟شرح دهید.

ایجاد مسیرهای اتوبوس تندرو (BRT)که از سال 1990 میلادی در شهرهای دنیا اجرا شده است. در این روش با ایجاد مسیرهای ویژه و نظایر آن، سرعت اتوبوس های درون شهری افزایش می یابد.

50-مزایای اتوبوس ها ی برقی را بنویسید.

این اتوبوس ها آلایندگی هوا ندارند و عمر موتور آن ها زیاد  است.

51-عیب اتوبوس های برقی را بنویسید.

گسترش شبکه برق رسانی برای آن، هزینه بر است.

52-مزایای رواج استفاده ازدوچرخه درحمل و نقل درون شهری را بنویسید.

الف-دوچرخه، وسیله ای مناسب برای سفرهای تا  5کیلومتر مسافت در شهرها است.

ب- دوچرخه آلایندگی ندارد به علاوه نقش مهمی در سلامتی افراد دارد.

53-کشورهای مهم درزمینه استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری را نام ببرید.

  هلند، دانمارک، آلمان و سوئد

54- شهرهای مهم ایران درزمینه فرهنگ استفاده از دوچرخه را نام ببرید.

اصفهان، یزد، کاشان، ُبناب و میاندوآب

55-وضعیت فرهنگ استفاده از دوچرخه درشهرهای بناب و میاندوآب را توضیح دهید.

در بُناب و میاندوآب اغلب خانواده ها دوچرخه دارند و بسیاری از مردم با دوچرخه به سرکار می روند و همایش های دوچرخه سواری در این شهرها برگزار می شود.

56-مهم ترین عوامل افزایش استفاده از دوچرخه درحمل و نقل درون شهری را بنویسید.

الف-ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری،

ب-احداث پارکینگ های امن دوچرخه و نظایر آن

57- اهمیت کشورما در زمینه   توسعه حمل ونقل به ویژه حمل ونقل آبی و ریلیرا توضیح دهید.

کشور ایران موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی بسیار مناسبی در منطقه جنوب غربی آسیا و قفقاز دارد.

58-نحوه مدیریت حمل و نقل درکشورمابرعهده کدام نهاد ها می باشد؟نام ببرید.

الف-مدیریت حمل ونقل آبی، جاده ای و ریلی برعهده  سازمان ها و شرکت  های تابعه وزارت راه و شهرسازی

ب -حمل ونقل فراوردههای نفتی و گاز نیز برعهده  شرکت های تابع وزارت نفت است.

پ- مدیریت حمل و نقل شهری نیز بر عهده شهرداری هاست.

59-مسئول پایش امنیت و ایمنی حمل و نقل را در جاده ها، فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن و مسیرها درکشورماکدام است؟

الف-پلیس راهور ناجا، ب- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پ- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

60- مشکلات ساعت محلی را بنویسید.

-در قرن نوزدهم ،با توسعه قطارها و شبكه ریلي و همچنین كشتیراني در مسافت هاي طولاني ، اختلاف ساعت ورود و خروج كشتي ها و قطارها در مبدا و مقصد آشفتگي و سردرگمي ها زیادي پدید آورد و به ویژه در كشورهاي صنعتي مانند ایالات متحده آمریكا، اختلاف ساعت یا وقت محلي به یك مشكل مهم تبدیل شد .

61- برای مشکل اختلاف ساعت یا وقت محلی چه اقداماتی انجام شد؟شرح دهید.

در سال  1884میلادي در یك همایش بین المللي موافقت شد كه نصف النهار گرینویچ كه از رصدخانه گرینویچ لندن عبور مي كند به عنوان مبدا براي اندازه گیري طول جغرافیایي انتخاب شود . بعدها در سال  1911میلادي كره زمین به  24منطقه زماني یا قاچ ساعتي تقسیم گردید.

62- شبانه روز را تعریف کنید.

كره زمین حول محور قطب هاي خود در حال چرخش است و یك دور كامل آن 24ساعت  طول مي كشد كه به آن یك شبانه  روز می گویند.

63- علل استفاده از ساعت رسمی یا استاندارد به جای ساعت محلی را بنویسید.

زمان واقعي یا ساعت محلي ، اختلالاتي در برنامه حركت وسایل حمل و نقل و فعالیت هاي اقتصادي و زمان باز  و بسته شدن ادارات و صنایع و…. در داخل كشور های بزرگ پدید مي آورد.

64-چگونه کره زمین به 24 قاچ ساعتی تقسیم شده است؟شرح دهید.

محیط كرة زمین  360درجه است و یك دور چرخش آن  24ساعت طول مي كشد . پس مي توان كرة زمین را به  24قاچ تقسیم كرد . هر قاچ ساعتی  15درجه قوسی پهنا دارد.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

65- تعریف منطقه زمانی را بنویسید.

هر منطقه زماني یك قاچ یا یك ساعت است و یك نصف النهار مركزي دارد .  چنین توافق شده است كه همه نصف النهار هایي كه داخل یك قاچ قرار گرفته اند ساعت یكساني داشته باشند.

66-قاچ های ساعتی جلوتراز نصف النهار گرینویچ کدام اند؟

قاچ هایي كه در شرق نصف النهار مبدا قرار گرفته اند.

67-  قاچ های ساعتی عقب تراز نصف النهار گرینویچ کدام اند؟

قاچ هایي كه در غرب  ساعت گرینویچ قرار دارند.

68-روش تعیین ساعت کشورها را بنویسید.

ساعت هر یك از كشورها با توجه به زمان بندي گرینویچ معین شده است . براي مثال ساعت رسمي ایران نسبت به   زمان بندي گرینویچ با توجه به تفاضل نصف النهاري( 3:30+) است و ساعت رسمي سنت جان كانادا ( 4-) و بمبئي هند ( 5:30+)  است.

69- الف-خط روز گردان را تعریف کنید.

ب-با عبوراز خط زمان چه تغییری درتاریخ اتفاق می افتد؟شرح دهید.

 نصف النهار  180درجه اي است كه در امتداد نصف النهارمبدا در آن سوي كره زمین قرار گرفته است . از نصف النهارگرینویچ تا خط روز گردان در جهت شرق به  180درجه شرقي و در جهت  غرب به  180درجه غربي تقسیم شده است . هنگام عبور از این خط ازغرب امریکا به شرق آسیا

( امریکا به آسیا)  باید یك روزبه تقویم اضافه گردد و بر عكس هنگام عبور ازشرق آسیا به غرب آمریکا( آسیا به امریکا) باید یك روزاز تقویم كم كرد.

70-علت وجود انحراف دربعضی از نقاط خط روزگردان نسبت به نصف النهار180درجه چیست؟

خط بین المللی زمان در نقاطی از مدار 180درجه منحرف می‌شود تا از تقسیم زمانی برخی واحدهای سیاسی و گروه‌های جزیره‌ای جلوگیری شود.

 71-ارتباط محیط زمین با قاچ های ساعتی را بنویسید.

محیط کرة زمین  36۰درجه است و در هر ساعت  15درجه از طول جغرافیایي از جلوي خورشید عبور مي کند .

72- ارتباط متقابل  بین طول جغرافیایی و زمان را بنویسید.

 اگر خورشید در ساعت  12ظهر بر فرازنصف النهار  Aقرار گرفته باشد و یک ساعت بعد بر فراز نصف النهار  Bقرار بگیرد مي توانیم بگوییم نقطه Aو Bیک ساعت اختلاف زمان و 15درجه اختلاف طول جغرافیایي دارند . بنابراین مي توان از طریق اختلاف زمانی دو مکان، طول جغرافیایي مکان و از طریق طول جغرافیایي، زمان  مناطق مختلف را محاسبه کرد.یعنی بین طول جغرافیایی وزمان اتباط متقابل وجود دارد.

73-اختلاف زماني دو شهر تهران و تبریز حدود 2۰دقیقه است . طول جغرافیایي تهران  ۵1درجه شرقی است  و تبریز هم در غرب تهران واقع شده است. طول جغرافیایي تبریز چقدر است ؟

طول جغرافیایی شهرتبریز 46درجه شرقی است.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم

74- اختلاف طول جغرافیایي دوشهر الف و ب  19درجه است . اختلاف زماني این دوشهر را حساب کنید.

اختلاف ساعت دو نقطه76دقیقه است.

سوالات متن درس چهارم جغرافيا دوازدهم

سوالات متن درس چهارم جغرافيا دوازدهم

75- اگرساعت درنصف النهارگرینویچ 15باشد درطول جغرافیایی 60درجه شرقی و 45درجه غربی ساعت چند است؟

برای حل مسئله به این نکته توجه کنید:

(هر  15 درجه طول جغرافیایی برابراست با 1ساعت زمانی) بنابراین:

می توان از طریق تناسب مسئله را حل کرد:

image 72

درطول جغرافیایی60درجه شرقی:

19=15+4=15÷60

اختلاف ساعت طول جغرافیایی 60درجه شرقی با نصف النهارگرینویچ 4ساعت است و چون در شرق گرینویچ قرار دارد عدد 4 را با عدد 15که ساعت گرینویچ می باشد جمع می کنیم.بنابراین ساعت طول جغرافیایی 60درجه شرقی 19می باشد.

درطول جغرافیایی 45درجه غربی

12=3-15=15÷45

اختلاف ساعت طول جغرافیایی 45درجه غربی با نصف النهارگرینویچ 3ساعت است و چون در غرب گرینویچ قرار دارد عدد 3را ازعدد 15که ساعت گرینویچ می باشد کم می کنیم.بنابراین ساعت طول جغرافیایی 45درجه غربی 12می باشد.

image 74

76- اگردرشهرالف که درطول جغرافیایی 75درجه غربی قرار دارد ساعت 15باشد در نصف النهار گرینویچ ساعت چند است؟

20=15+5=15÷75

اختلاف ساعت طول جغرافیایی شهرالف با نصف النهارگرینویچ 5ساعت است و چون گرینویچ درشرق شهرالف قرار دارد عدد 5را باعدد 15جمع می کنیم.بنابراین ساعت شهرالف 20می باشد.به شکل زیرتوجه کنید.

image 73

77- شهرالف درطول جغرافیایی 15درجه شرقی و شهر ب در45 درجه غربی قرار دارد. اگر درشهر ب ساعت 11باشد ساعت درشهر الف و گرینویچ چند است؟

3=15÷45

اختلاف ساعت شهرالف با گرینویچ3ساعت است.

14=3+11

چون گرینویچ درشرق شهر ب قرار دارد عدد 11را که ساعت شهرب می باشد را با عدد 3 جمع می کنیم بنابراین ساعت گرینویچ14می باشد.

1=15÷15

اختلاف ساعت شهرالف با گرینویچ 1ساعت است.

15=14+1

چون شهرالف درشرق گرینویچ قراردارد عدد 1 را باعدد 14که ساعت گرینویچ را نشان می دهد جمع می کنیم.بنابراین ساعت شهرالف 15می باشد.

78- سامانه موقعیت یابی جهانی چیست؟

سامانه موقعیت یابی جهانی یا جی پی اس (GPS( Global Positioning System ) متشکل از24ماهواره است که به طور 

شبانه روزی در یک مدار دقیق زمین را دور می زنند و سیگنال های حاوی اطلاعات را به زمین می فرستند. 

79- مهم ترین کار بردهای GPS را بنویسید.

الف- تعیین موقعیت   طول و  عرض جغرافیایی  

ب-محاسبه  ارتفاع مکان های مورد نظر

پ-استفاده از GPS در  امور مختلفی مانند:

* نقشه برداری

  *طرح های عمرانی

  *کوهنوردی

  *عملیات  امداد و نجات در حوادث مختلف مانند  زلزله و سیل ,

 *رد یابی  کنترل ترافیک 

80- مهم ترین قابلیت های  سیستم موقعیت یاب جهانی(GPS)برروی گوشی های هوشمند تلفن همراه را بنویسید.

الف- دسترسی به نقشه   شهر ها و مکان ها و خیابان ها و کوچه ها و نام آنها 

ب-وارد کردن مبدا و مقصد  توسط کاربر و نمایش چند مسیر پیشنهادی توسط نرم افزار, تخمین زمان و مسافت مسیرها به صورت پیاده , با وسایل حمل و نقل عمومی و ..

پ- نمایش طول و عرض جغرافیایی   مکان ها 

ت- نمایش وضعیت آب و هوایی مکان ها 

ث- نمایش لحظه ای فاصله از مبدا و تا مقصد در مسیر حرکت کاربر, امکان علامت گذاری مسیر راهپیمایی

ج-نمایش نقشه شهرها و مکان ها به صورت سه بعدی و با عوارض و ناهمواری ها و ساختمان ها

چ-نمایش جهت های جغرافیایی   و قبله 

خ-نمایش و یافتن رستوران  ها  , پمپ بنزین , ایستگاه پلیس و دوربین های کنترل..در مسیر راه 

د-هدایت کاربر در موقع حرکت   به  صورت  صوتی و تصویری  و اعلام خطا در مسیر یا هشدارهای ترافیکی

ذ-به اشتراک گذاشتن موقعیت مکانی افراد برای یافتن یکدیگر … 

ر- امکان ذخیره نقشه ها برای زمانی که دسترسی به اینتر نت  وجود ندارد  و استفاده آف - لاین

همچنین ببینید: سوالات متن هویت اجتماعی دوازدهم

تهیه کننده سوالات متن درس چهارم جغرافیا دوازدهم: جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. آیناز

    سلام خیلی سایت خوبیه و سوالاتش عالیهههههه

  2. صالح

    عالیه ولی اگه عکس کتاب میبود عالی بود