سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم انسانی


haladars اسفند 8, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم انسانی

در این نوشته تمامی سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم انسانی که شامل 57 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس چهار جغرافیا یازدهم

درس ناهمواری‌ها و اشکال زمین بدین شرح است:

1-سنگ کره (لیتوسفر) چیست؟

سنگ کره بخش خارجی زمین است که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است. این بخش شامل قاره ها و کف و بستر دریاها و اقیانوس هاست.

2-چهار ناهمواری اصلی و عمده سطح زمین رانام ببرید.

فلات-کوه – رشته کوه- تپه

3-فلات چیست؟

فلات ها، سرزمین های مرتفع و نسبتاً همواری هستند که در کوهستان ها محصور بوده و کناره های آن ها با شیب تند به نواحی پست متصل می شود. برخی فلات ها وسیع و برخی کم وسعت اند.

4-کوه و رشته کوه را تعریف کنید.

کوه ناهمواری برجسته و مرتفعی است که معمولاً دامنه های تند و قله برجسته دارد. مجموعه ای از کوه ها که به شکل نواری در کنارهم قرار گرفته اند، رشته کوه را به وجود می آورند؛ مانند رشته کوه های عظیم هیمالیا، آندها، راکی، آلپ، البرز و زاگرس.

5- فلات وکوه را باهم مقایسه کنید.

فلات ها و کوه ها هر دو مرتفع اند اما کوه دارای قله است و هرچه به سمت نوک آن می رویم، باریک تر می شود اما فلات مرتفع ونسبتاً مسطح است.

6-تپه را تعریف کنید.

تپه ها نسبت به کوه ها ارتفاع کم تری دارند اما از نواحی پیرامون خود بلندترند.

7-چگونگی محاسبه ارتفاع کوه ها و تپه ها را توضیح دهید.

ارتفاع کوه ها و تپه ها و سایر عوارض سطح زمین را نسبت به سطح دریا (سطح متوسط آب های آزاد) محاسبه می کنند.

8-میزان ارتفاع کوه ها و تپه ها را بنویسید.

در برخی منابع، ارتفاع کوه ها بیش تر از  600متر(حدود  200پا) و تپه ها کمتر از  600متر در نظر گرفته شده است. در برخی منابع دیگر، ارتفاع تپه ها  200تا  300متر ذکر شده است.

9-دشت را تعریف  کنید.

دشت ها سرزمین هایی پست و نسبتاًهموارند که در میان کوه ها یا درکنار سواحل و یا میان فلات ها و کف دره ها قرارگرفته اند.

10-اهمیت دشت را بنویسید.

دشت هانواحی عمده سکونت، زندگی و فعالیت انسان ها را تشکیل می دهند.

11-چرا اشکال مختلف ناهمواری در سطح زمین پدید می آید؟

عوامل درونی که موجب پیدایش کوه ها می شوند و عوامل بیرونی که دراثرآن ناهواری ها دچارفرسایش می شوند.

12-برطبق نظریه زمین ساخت ورقه ای یا صفحه ای کوه ها چگونه ایجاد شده اند؟

پوسته زمین به قطعات بزرگی تقسیم شده است. این ورقه ها (پوسته و گوشته فوقانی) روی بخش خمیری شکل گوشته به آرامی حرکت می کنند.

ورقه ها از هم دور یا به هم نزدیک می شوند، به هم برخورد می کنند و یا در امتداد هم می لغزند. نتایج حرکت این ورقه ها طی میلیون هاسال، ایجاد چین خوردگی ها، رشته کوه ها، شکست ها (گسلها وشکاف ها) و پیدایش کوه های آتشفشانی است.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم

13-مهم ترین عوامل تغییرچهره زمین چیست؟

هوازدگی و فرسایش

14- هوازدگی را تعریف کنید.

 هوازدگی عبارت است از فرایندی که طی آن، سنگ ها خرد و متلاشی و تجزیه می شوند.

15- هوازدگی شیمیایی را تعریف کنید.

در هوازدگی شیمیایی، ساختمان کانی ها و ترکیب شیمیایی سنگ ها نیز تغییر می کند.

16- عوامل مهم هوازدگی شیمیایی را نام ببرید.

اکسیژن ورطوبت

17- هوازدگی زیستی را تعریف کنید.

فعالیت های موجودات زنده، یعنی گیاهان و جانوران، موجب تغییرات فیزیکی و شیمیایی در سنگ ها می شود؛ برای مثال، رشد ریشه درختان یا ایجادحفره های زیرزمینی توسط جانداران حفار، مانند موش هاو موریانه ها، باعث خردشدن سنگ ها می شود.

18- سرعت هوازدگی در سنگ ها به چه عواملی بستگی دارد؟

جنس سنگ ها، نوع آب و هوا و زمان

19- فرسایش را تعریف کنید.

فرسایش عبارت است از جدا شدن ذرات سنگ و خاک از بستر خود و جابه جایی آنها توسط عوامل مختلف چون آب و باد

20-سه مرحله فرسایش را نام ببرید.

1ــ کنده شدن مواد از جای خود (حفر،)

2ــ انتقال 

3ــ رسوب گذاری یا انباشته شدن مواد در مکان های دیگر

21-عوامل فرسایش را نام ببرید.

آب های جاری-یخچال ها-باد-امواج دریا-انسان

22-نقش رودها درفرسایش کره زمین را بنویسید.

رودها به طور مداوم در حال حرکت بر سطح زمین اند. آنها ذرات کوچک و بزرگ را از بستر و کناره های خود جدا می کنند و به مکان های دیگر انتقال می دهند. این مواد در جاهایی که سرعت رود کم می شود، روی هم انباشته می شوند.

بر اثر طغیان رودها و وقوع سیلاب ها نیز حجم عظیمی از رسوبات جابه جا و در زمین های پیرامون پخش می شود.

23-نقش یخچال هارا در فرسایش کره زمین را بنویسید.

یخچال ها توده های بزرگ یخ هستند که بر اثر انباشته و فشرده شدن برف طی هزاران سال در نواحی قطبی یا بسیارسرد به وجود آمده اند و بر اثر نیروی جاذبه، به آرامی از نواحی بلند به سمت نواحی پست تر حرکت می کنند. یخچال ها، در مسیر خود سنگ ها را از جا می کنند و با خود می برند.

24-نقش باد را در فرسایش کره زمین را بنویسید.

باد به ویژه در بیابان ها، موادی چون خاک و ماسه و شن را از زمین می کننَد و تا مسافتهای دور می برد. بادها ذرات ماسه را به سطوح مختلف سنگ ها می کوبند و آن ها را می سایند.

25-نقش امواج دریارا در فرسایش کره زمین را بنویسید.

نواحی ساحلی به طور دائم درمعرض هجوم و سایش امواج دریا قرار دارند. در زمان هایی که دریا طوفانی است، گاهی صخره ها و کناره های ساحل با سنگینی چند تن آب روبه رو می شوند. جریان های دریایی اقیانوس ها نیز رسوبات را با خود حمل و در مکان های مختلف رسوبگذاری می کنند.

26- نقش انسان و فعالیت های انسان را در فرسایش کره زمین را بنویسید.

فعالیتهای انسان در بهره ٔ برداری از محیط طبیعی موجب تغییر پوسته زمین و کندن و حمل و جابه جایی سنگ ها و خاک ها در مکان های مختلف می شود؛ برای مثال، حفر معدن و تونل، ایجاد جاده ها، ساختن سدها و منحرف کردن مسیر رودها، شخم زدن زمین و از بین بردن پوشش گیاهی، تغییرات زیادی در پوسته زمین ایجاد می کنند.

27- عوامل پیدایش وتغییر کوه ها را بنویسید.

فعالیت های مربوط به تکتونیک ورقه ای از طریق ایجاد چین خوردگی ها، گسل ها یا بالا آمدن مواد مذاب و شکل گیری آتش فشان، کوه ها را به وجود می آورند. سپس، هوازدگی و فرسایش کوه ها را تغییرمی دهند.

28- عوامل مهم هوازدگی فیزیکی درکوهستان ها را بنویسید.

تغییرات دمای شب و روز و یخ بستن آب در شکاف ها و درزها

29- دوعامل مهم فرسایش درکوهستان ها را بنویسید.

آب های جاری و یخچال ها

30- دره های Vشکل چیست؟

دره های Vشکل معمولاً بر اثر جریان آب رودها و فرسایش آبی، شکل می گیرند و علت این که آن ها را با حرف  Vنام گذاری کرده انداین است که دامنه های تنگ و پرشیب دارند.

image 38

31- نحوه پیدایش یخچال های کوهستانی را بنویسید.

در برخی کوهستان ها برف و یخ دائمی وجود دارد. وقتی بارش برف بیش از میزان ذوب آن در سال باشد، برف های اضافی طی سالیان دراز انباشته و متراکم می شوند و ضخامت آنها افزایش می یابد ویخچال ها را پدید می آورند.

32- مورن یا یخ رفت را تعریف کنید.

به سنگ ها و رسوباتی که یخچال ها با خود حمل می کنند، «مورن یا یخ ُرفت» می گویند.

image 39

33- علل تشکیل دره های Uشکل چیست؟

دره های Uشکل معمولاً بر اثر فرسایش یخچالی طی هزاران سال پدید آمده اند.

34- اشکال «کارستی» (Karstic) چیست؟

در برخی نواحی کوهستانی ای که سنگ ها قابلیت حل شدن در آب را داشته باشند، مانند سنگ های آهکی و نظایر آن، آب های جاری با نفوذ به زیرزمین از طریق درزها و شکاف ها و حل کردن سنگ ها در خود، پدیده های فرسایشی چون غارهای طبیعی و چشمه های آهکی پدید می َ آورند که در اصطلاح به آنها اشکال «کارستی» (Karstic)گفته می شود.

image 40

35- معنی کارست و نقش آن درانحلال بعضی سنگ ها را توضیح دهید.

طورکلی، «کارست» پدیده خوردگی و انحلال سنگ های آهکی است. آب هایی که با دی اکسیدکربن و هوا ترکیب می شوند، اسیدکربنیک تولید می کنند و با حل کردن آهک و گچ در خودمی توانند موجب خوردگی و انحلال سنگ ها شوند.

36-مهمترین اشکال کارستی درایران  را نام ببرید.

اشکال کارستی به ویژه در کوه های زاگرس زیاد است و همچنین غارهای علی صدر همدان و کَتله خور زنجان.

37- عامل مهم فرسایش در مناطق خشک و بیابانی……….. است.

باد

38-علل شدید بودن فرسایش بادی در بیابان ها را بنویسید.

آب و هوایی خشک، وزش بادهای شدید، وجود خاک های نرم و فقر پوشش گیاهی

39- اشکال فرسایش در بیابان ها، ناشی از دو فرایند ……………و……………است.

«کاوشی»و«تراکمی»

40-اشکال کاوشی چیست؟

این نوع فرسایش بیشتر حاصل کنده شدن ذرات از یک مکان و انتقال آنها به مکان های دیگر است.

41-دشت ریگی (رگ) یا سنگ فرش بیابان چیست؟

وقتی در زمین های پوشیده از ماسه های ریز، شن و سنگ های ریز و درشت، باد ماسه های ریز را با خود می برد، در طول زمان، سنگ های درشت بر جای می مانند و سطوحی پر از قلوه سنگ هابه وجود می آورند که به آن سنگ فرش بیابانی نیز می گویند.

42-چاله های بادی چگونه دربیابان ها به وجود می آیند؟

در نواحی دارای ماسه های ریز، و به ویژه فاقد پوشش گیاهی، بادذرات را از محل خود جابه جا می کند و به تدریج حفره ها یا چاله هایی وسیع پدید می آورد.

43-فرسایش بادی چگونه کند و یا متوقف می شود؟

اگر در اثر برخورد با آب های زیرزمینی، رطوبت و چسبندگی در دانه ها به وجود بیاید، فرسایش بادی کُندو سپس متوقف می شود.

44-کلوت (یاردانگ) چیست؟

کلوت یا یاردانگ در رسوبات نرم به جامانده از دریاچه های قدیم پدید می آید. طی میلیون ها سال، باد شیارهایی موازی و  Uشکل در این رسوبات ایجاد می کند.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم

45-کلوت ها که حاصل فرسایش …….ــ ………..هستند

‌‌ بادی- آبی

46-درکدام کشورها کلوت ها وجوددارند؟

ایالات متحده امریکا، مصر، چین و ایران

47- گرزدیو و ستون های سنگی چیست؟

گاهی باد مواد نرمی راکه در زیر یا لبه تخته سنگ ها قرار گرفته اند، تخریب می کند و با خود می برد و بخش های سخت و مقاوم را باقی می گذارد. در نتیجه، ستون هایی سنگی به شکل قارچ یا سایر اشکال به وجود می آیند که به آنها گرزدیو، دودکش جن می گویند.

48- اشکال تراکمی دربیابان ها چیست؟

این فرسایش حاصل انباشته شدن ذرات توسط باد در یک مکان است.

49-نحوه تشکیل تلماسه ها را بنویسید.

تپه های ماسه ای یا تلماسه بر اثر وزش باد و جابه جاشدن ماسه و شن پدید می آیند، ماسه هایی که به وسیله باد در سطح زمین حرکت می کنند، اگر به موانعی مثل گیاهان و بوته های خار یا قطعات سنگ و نظایر آن برخورد کنند و متوقف شوند یا سرعت باد در منطقه کاهش یابد، روی هم انباشته می شوند و سرانجام تلماسه ها یا تپه های ماسه ای را تشکیل می دهند.

50-تلماسه ها چگونه حرکت می کنند؟

برخی تلماسه ها می توانند طی یک سال  10تا20متر در جهت وزش باد حرکت کنند. با وزش باد، ماسه  رو به باد به طرف بالا رانده می شوند و پس از رسیدن به قله، در دامنه پشتی فرود می آیند و همان جا انباشته می شوند.

سوالات درس چهارم جغرافیا یازدهم

سوالات درس چهارم جغرافیا یازدهم

51-برخان چیست؟

برخان ها تپه های ماسه ای هلالی شکل و منفردی هستند که دو زائده یا بازو در جهت باد دارند. بلندی بعضی از برخان ها در دشت لوت به  40متر نیز می رسد.

image 43

‌‌ 52- تعریف ساحل را بنویسید.

ساحل یا کرانه، منطقه تماس خشکی و دریاست.

53- انواع ساحل را نام ببرید.

سواحل پست و ماسه ای و سواحل صخره ای

54- عوامل فرسایش درمناطق ساحلی را بنویسید.

مناطق ساحلی به طور مداوم تحت تأثیر امواج دریا، جزر و مد و باد قرار می گیرند.

55- فرسایش سنگ ها درمناطق ساحلی چگونه انجام می شود؟

بادهایی که بر سطح اقیانوس ها و دریاها می وزند، امواج را به وجود می آورند. نیروی امواج، به ویژه زمانی که دریا توفانی باشد، زیاد است.علاوه بر امواج، انحلال سنگ های آهکی سواحل درآب دریا و نفوذ آب به شکاف ها و درزهای این نوع سنگ ها موجب فرسایش می شوند و اشکال خاصی را در سواحل پدید می آورند.

56- اشکال فرسایش کاوشی درسواحل صخره ای دریا را نام ببرید.

ستون های سنگی دریایی، غارها و طاق های دریایی

image 44

57- مهمترین اشکال فرسایشی تراکمی درسواحل را نام ببرید.

آب سنگ ها و جزایر مرجانی، باتلاق هاو زبانه یا دماغه ماسه ای

همچنین ببینید: سوالات درس به درس محیط زیست یازدهم

تهیه کننده سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

8 دیدگاه
 1. ناشناس

  سوالات عالی وقشنگ هستن

 2. نفیسه پورقاز

  سوالات خیلی خوبه ممنون 🙂

 3. حسین

  خیلی خوب قشنگ بودن سوالات 🌹🌹🌹

 4. الی

  عالی بود

 5. شهلا

  عالی

 6. ناسناس

  خوبه.از بی چیزی بهتره

 7. @@

  عالییی بود واقعا

 8. ...

  عالی سوالات