سوالات متن درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم


haladars اسفند 6, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم

در این نوشته تمامی سوالات متن درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم که شامل 17 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس چهار هویت اجتماعی 

درس ارزیابی فرهنگ‌ها بدین شرح است:

1-فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانی را تعریف کنید.

بخشی از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند فرهنگ واقعی جامعه است.بخشی از فرهنگ که مردم از آن جانبداری می کنند و رعایت آن را لازم می دانند اما به آن عمل نمی کنند فرهنگ آرمانی است.

2- مرز و محدوده فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی برچه اساسی تغییر می کند؟

براساس عمل مردم تغییرمی کند.هراندازه مردم مطابق آرمان ها وارزش ها عمل کنند به همان اندازه آرمان ها وارد فرهنگ واقعی می شوند.اما اگر مردم به آرمان ها وارزش هایی که رعایت آنها درفرهنگ آرمانی لازم  دانسته می شود عمل نکنند،فرهنگ واقعی از فرهنگ آرمانی فاصله می گیرد.

3-چگونه بخشی از فرهنگ آرمانی خارج از فرهنگ واقعی قرار می گیرد و بخش های داخل یک فرهنگ آرمانی کدامند؟با مثال تفسیر کنید.

یخش هایی از فرهنگ آرمانی توسط مردم رعایت می شود و به آن عمل می کنند که داخل فرهنگ واقعی است

مثالا خون ریزی نکردن به ناحق خون نریختن که هم در فرهنگ واقعی و هم در فرهنگ آرمانی (یا احترام به والدین و…) اما بخش هایی از فرهنگ فقط آرمانی است و در عمل رعایت نمی شود یعنی خارج از فرهنگ واقعی است مثلا غیبت نکردن و صرفه جویی و دروغ نگفتن که به صورت فرهنگ آرمانی است ولی در عمل اکثر مردم آن ها را رعایت نمی کنند.

4-برای بخشی از فرهنگ واقعی که خارج از فرهنگ آرمانی است مثال بزنید

ثروت اندوزی ،سبزه درست کردن درایام نوروز،تنبلی برخی ازمردم، و….

5-دو ابزار مهم برای شناخت عقاید در ارزش ها چیست؟

1-عقل 2-وحی

6- در چه صورتی جوامع فرهنگ حق را از دست داده و به سوی باطل گام بر می دارند؟

اگر جوامع به حقیقت ایمان نیاورند و بر اساس آن عمل نکنند یا اگر ایمان خود به حقیقت و کنش هایی که براساس آن سازمان داده اند تغییر دهند فرهنگ حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارد.

7-تعدادی از ارزش های فرهنگ باطل را نام ببرید.

قدرت طلبی ، شرک ، نژادپرستی ، ثروت اندوزی ، انکار مبدأ الهی ، شقاوت ، تجاوز به حقوق دیگران ، دنیا پرستی ، ظلم ، بی عدالتی

8-تعدادی از اررزش های فرهنگ حق را نام ببرید.

دفاع از عدالت-حمایت ارز مظلومان-توحید- ربوبیت خداب سبحان نسب به همه ی مخلوقات – آزادی انسان ها و موانع سعادت.

9- کدام بخش از فرهنگ حق وکدام بخش باطل است؟

بخش هایی ازفرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد وبراساس خرافات شکل گرفته باشد باطل وبخش هایی که از نظر علمی صحیح ومطابق فطرت انسان باشد حق است.

10- نقش برنامه ریزان فرهنگی درجامعه چیست؟

تلاش می کنند از طریق نهادهای فرهنگی، تعلیم وتربیت لازم رابرای ورود فرهنگ آرمانی به عرصه فرهنگ واقعی فراهم آورند.

11-علوم تجربی کدام روش ها رامی توانند داوری کنند؟

فنون وروش های اجرایی که جنبه تجربی وحسی را دارند.

12- حق وباطل بودن هربخش ازفرهنگ چگونه شناخته می شود؟

حق وباطل بودن هربخش ازفرهنگ با علم متناسب باهمان بخش شناخته می شود.مثلا علوم تجربی می توانند روش های اجرای،حسی وتجربی را داوری و شناسایی کنند وحق وباطل بودن ارزش ها وعقاید وفرهنگ ها را دو ابزار عقل و وحی

13- چند نمونه ازعناصر فرهنگ حق که دراغلب جوامع حضور دارد را نام ببرید :

وفای به عهد، راستگویی، پرستش خدا، عدالت خواهی، گذشت ، رعایت پوشش، دفاع از مظلوم ، احترام به همنوع، کمک به هم نوع 

14-آیا حق و باطل بودن عقاید  و ارزش ها،هنجارها وکنش ها بر اساس آگاهی و توجه یا عدم آگاهی مردم تعیین می شود؟

خیر،مالک حق وباطل بودن ارزش ها وعقاید فرهنگ را آگاهی یا جهل مردم ،توجه یا بی توجهی مردم جوامع مختلف نسبت به آنها تعیین نمی کند.مثلا پیروی مردم از نژادپرستی یا پول پرستی مانع باطل بودن انها نمی شود.

15-چگونه جوامع مختلف حقیقت را به فرهنگ آرمانی وفرهنگ واقعی خود وارد می کنند؟ 

با ایمان به حق ،حقیقت را به فرهنگ آرمانی خود وارد می کنند وبا عمل کردن به حق ،آن را وارد فرهنگ واقعی شان وارد می نمایند.

16- حقایق ثابت اند یا متغییرهستند؟ 

حقایق ثابت اندولی از نظر وارد شدن به فرهنگ آرمانی و واقعی جوامع تغییرپذیرند. یعنی برای جوامع امکان پذیرش حق وترک باطل وجود دارد. همان گونه که امکان انحراف ازحق وروی آوردن به باطل نیز وجود دارد.( چه مردم حق را انتخاب کنند چه نکنند ، حق همیشه حق وثابت است. یعنی حق اعتبارخود را ازمردم نمی گیرد ازخدا (وحی) می گیرد.)

17-چه تفاوتی بین فرهنگ آرمانی  و فرهنگ حق وجود دارد ؟

حق یا باطل بودن فرهنگ (عقاید، ارزش ها ، هنجارها، کنش ها) براساس آگاهی یا جهل، علاقه یا بی توجهی مردم جوامع مختلف نسبت به آنها تعیین نمی شود.ولی فرهنگ آرمانی با اعتباردادن وتوجه مردم شکل می گیرد .

تهیه کننده سوالات متن درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر سوالات هویت اجتماعی دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه