در این نوشته با سوالات درس 1 علوم چهارم در دو سری همراه شما هستیم.

سوالات درس 1 علوم چهارم

سری اول سوالات درس 1 علوم چهارم

1: لباس های خیس با رنگ سیاه ومشکی در زیر نور وگرمای آفتاب زودتر خشک می شوند یا لباس های با رنگ سفید و
روشن؟ چرا؟
پاسخ : لباس های بارنگ سیاه ومشکی.
زیرا لباس های خیس بارنگ سیاه و مشکی بیشتر نور وگرمای خورشید را جذب می کنند ودر نتیجه آب آن ها زودتر بخارشده
وخشک می شوند.

2 : درفصل تابستان پوشیدن لباس های چه رنگی را پیشنهادمی کنید؟ چرا؟
پاسخ : لباس های سفید بارنگ روشن را .
زیرا لباس های سفید با رنگ روشن ، بیش تر نور و گرمای خورشید را برگردانده وکم ترجذب می کنند در نتیجه بدن ما را
خُنَک نگه می دارند.

3: حباب چگونه تشکیل می شود؟ چراحباب هایی که باقالب های مختلف درست می کنیم همه ی آن ها گرد تشکیل می
شوند؟
پاسخ : ذرّات بسیار ریز آب علاقه ی زیادی برای چسبیدن به یکدیگردارند با اضافه کردن صابون به آب ، نیروی چسبندگی
بین آن ها را کم می کنیم و وقتی فوت کرده و هوا را داخلِ مخلوط آب و صا بون می کنیم ، فوراً ذرّات بسیار ریز آب دورِ
هوای وارد شده به یکدیگرمی چسبند وهوای وارد شده ،گیر می اُفتد وحباب تشکیل می شود .
باتوجّه به این که سرعت حرکت و فشارذرّات هوای گیر افتاده در داخل مخلوط آب وصابون درهمه ی جهت ها تقریباً به یک
اندازه است معمولا حباب ها درحالت طبیعی همه به شکل گرد درمی آیند البته نیروی جاذبه ی زمین هم در این مورد تاثیر
دارد.

نکته : در صورت بودن وسایل لازم و آزمایشگاهی می توان حباب هایی درست کرد که گرد نباشد.

سری دوم سوالات درس 1 علوم چهارم

سوال ۱- لباس های خیس بارنگ سیاه و مشکی در زیر نور آفتاب زودتر خیس می شوند یا لباس های با رنگ سفیدو روشن؟ چرا؟

لباس های بارنگ سیاه ومشکی – زیر لباس های خیس بارنگ سیاه ومشکی بیشترنورو گرمای خورشید را جذب می کنند و در نتیجه آب آن ها زودتر بخارشده و خشک می شود.

سوال ۲-در فصل تابستان پوشیدن لباس های چه رنگی را پیشنهاد می کنید؟ چرا؟

لباس های سفید با رنگ روشن را زیرا لباس های سفید با رنگ روشن ، بیش ترنورو گرمای خورشید را منعکس کرده و برگردانده و کم تر جذب می کنند در نتیجه بدن مارا خنک نگه می دارند.

سوال 3-حباب چگونه تشکیل می شود؟ و چرا حباب هایی که با قالب های مختلف درست می کنیم همه ی آن ها گرد تشکیل می شوند؟

 ملکول های آب دارای کشش سطحی هستند با اضافه کردن صابون به آب کشش سطحی ملکول های آب را کم تر می کنیم و وقتی داخل قالب های مختلف حاوی مخلوط آب و صابون فوت کرده و هوا را وارد آن ها می کنیم ملکوهای آب دور هوای وارد شده به طور سریع به هم می چسبند به شکل گرد در می آیند.

سوال ۴- آیا می توان حباب هایی با شکل های دیگری به غیر از شکل گرد درست کرد؟ چگونه؟

 بلی – بادستگاه های بسیار پیشرفته در علم فیزیک.

نکات مهم درس 1 علوم چهارم

دانشمندان به کمک مشاهداتی که انجام می دهند و اطلاعاتی که به دست می آورند ، درباره ی پاسخ پرسش های گوناگون پیش بینی هایی می کنند . 

 

برچسب شده در: