در این نوشته با سوالات درس 2 علوم چهارم همراه شما هستیم.

سوالات درس 2 علوم چهارم

سری اول سوالات درس 2 علوم چهارم

1 : مخلوط چیست؟

پاسخ : اگردویا چند مادّه اَعَم ازجامد یا مایع یا گاز را با هم قاطی کنیم مخلوط درست می شود.

2 : مخلوط یکنواخت یامَحلول یامخلوط همگِن چیست؟سه ویژگی آن رابیان کنید.

پاسخ : اگردویاچندمادّه راباهم قاطی کنیم به طوری که ذرّات آن ها به طوریکسان بین هم پخش شوندبه آن مخلوطِ یکنواخت
یامخلوط همگِن یامحلول می گویند.

*درمخلوط یکنواخت یامحلول ذرّات دوماده خود به خود و به راحتی ازهم جدا نمی شوند

*شفاف هستند

*خاصیت های اصلی مواد مخلوط شده یعنی رنگ و بو ومزه تغییرمی کنند ویا به مادّه ای دیگرتبدیل می شوند.

نکته : منظور از شفاف بودن بی رنگ بودن یا به رنگ روشن بودنِ محلول نیست بلکه یکدست بودن ولایه به لایه نبودن ، نبود ذرّات معلّق در محلول است .یک محلول زمانی شفاف است که ذرّات ریز) یا همان مُلکول های ( دو یا چند مادّی حل شونده وحلّال به طور مساوی یعنی یک به یک در کنارهم قرار گیرند.

3 : حل شونده وحلّال چیست؟مثال بزنید.

پاسخ : به مادّه ای که حل می شودحل شونده وبه مادّه ای که حل می کند حلّال می گویند.مثال : درمحلول شکرباآب،
شکرمادّه ی حل شوند ه وآب مادّه ی حلّال است.

4 : مخلوط غیریکنواخت یامخلوط نا همگِن چیست؟سه ویژگی آن رابیان کنید.

پاسخ : اگردویاچندمادّه راباهم قاطی کنیم به طوری که ذرّات آن ها به طوریکسان بین هم پخش نشوند به آن مخلوطِ
غیریکنواخت یامخلوط ناهمگِن می گویند.

* درمخلوط غیریکنواخت یا مخلوط ناهمگِن ذرّات دو ماده خود به خود و به راحتی از هم جدا می شوند

* شفاف نیستند

خاصیت های اصلی مواد مخلوط شده یعنی رنگ و بو ومزه تغییرنمی کنند.

5 : تفاوت وفرق مخلوط یکنواخت(همگن یامحلول)بامخلوط غیریکنواخت(ناهمگن)درچیست؟سه موردبیان کنید.

پاسخ : درمخلوط یکنواخت یا محلول ذرّات دوماده خودبه خودوبه راحتی ازهم جدا نمی شوند،معمولًاشفاف هستند،معمولًا
خاصیت های اصلی مواد مخلوط شده یعنی رنگ و بو ومزه تغییرمی کنند ویا به مادّه ای دیگرتبدیل می شوند. ولی درمخلوط
غیر یکنواخت ذرّات دو ماده خود به خود و به راحتی از هم جدا می شوند ، شفاف نیستند ، خاصیت های اصلی مواد مخلوط
شده یعنی رنگ و بو ومزه تغییرنمی کنند.

6: سهم شما دراستفاده ی درست ازمخلوط ها چیست؟چهارموردبیان کنید.

پاسخ : *هنگام شستن دست ها دراستفاده ازمایع دست شویی زیاده روی نمی کنم.

* هیچ گاه شوینده های مختلف را باهم مخلوط نمی کنم زیراممکن است به مادّه ای خطرناک تبدیل شده و به من آسیب بزند. 

*هیچ گاه مخلوط هایی را نمی شناسم نمی چشم. 

* هنگام استفاده ازمخلوط ها برچسب روی آن ها رابه دقّت می خوانم.

7: برای انواع مخلوط یکنواخت (محلول یا همگِن)چند مثال بنویسید.

سوالات درس 2 علوم چهارم

سوالات درس 2 علوم چهارم

8 : مخلوط ها درزندگی ما چه استفاده وکاربُردهایی دارند؟سه موردبیان کنید.

پاسخ : *ازمخلوط آب با سیمان یا گچ یا آهک و… درساختمان سازی استفاده می کنیم.

*ازمخلوط آب وموادخوراکی و… درآشپزی استفاده می کنیم.

* ادویه ها،شوینده ها،داروها و… درتغذیه و بهداشت وسلامت ما نقش دارند.

9 : برای انواع مخلوط غیریکنواخت( ناهمگِن)چند مثال بنویسید.

سوالات درس 2 علوم چهارم

10 : سه مخلوط که برای جانداران وطبیعت مضرهستند نام ببرید.

پاسخ : شوینده ها ، سم ها ، رنگ ها

11: چندروش جداسازی مخلوط ها رابیان کنید.

پاسخ : * صاف کردن

* بخارکردن

* سر ریزکردن

* ته نشین گذاشتن

نکته : روش های دیگری مثل تقطیر و استفاده از سانترفیوژ و… هم وجود دارند که مربوط به چهارم ابتدایی نیستند.

سری دوم سوالات درس 2 علوم چهارم

 ۱-مخلوط چیست؟

جواب ۱- اگردویاچندماده اعم از جامد یا مایع یا گاز راباهم قاطی کنیم مخلوط درست می شود

 ۲-مخلوط یکنواخت یامحلول یا مخلوط همگن چیست؟ سه ویژگی آن رابیان کنید.

جواب ۲-اگردویاچندماده راباهم قاطی کنیم به طوری که ذرات آن ها به طور یکسان بین هم پخش شوندبه آن مخلوط یکنواخت یامخلوط همگن یامحلول می گویند. در مخلوط یکنواخت یامحلول ذرات دوماده خود به خود و به راحتی از هم جدا نمی شوند، معمولا شفاف هستند و گاهی ذرات مواد مخلوط شده ممکن است تغییر کنندویابه ماده ای دیگر تبدیل شوند.

۳- مخلوط غیریکنواخت یامخلوط نا همگن چیست؟ سه ویژگی آن را بیان کنید.

جواب 3- اگردویاچند ماده راباهم قاطی کنیم به طوری که ذرات آن ها به طور یکسان بین هم پخش نشوندبه آن مخلوط غیریکنواخت یا مخلوط ناهمگن می گویند. در مخلوط غیریکنواخت یامخلوط ناهمگن ذرات دوماده خودبه خود و به راحتی از هم جدا می شوند، معمولا شفاف نیستندوذرات مواد مخلوط شده تغییر نمی کنند.

۴- تفاوت وفرق مخلوط یکنواخت (همگن یامحلول) با مخلوط غیریکنواخت(ناهمگن) درچیست؟ سه موردبیان کنید.

جواب ۴- در مخلوط یکنواخت (همگن) یامحلول ذرات دوماده خود به خود و به راحتی از هم جدا نمی شوند، معمولا شفاف هستند و گاهی ذرات مواد مخلوط شده ممکن است تغییر کنندویابه ماده ای دیگر تبدیل شوند ولی در مخلوط

غیریکنواخت یامخلوط ناهمگن ذرات دوماده خودبه خود و به راحتی از هم جدا می شوند، معمولا شفاف

نیستندوذرات مواد مخلوط شده تغییر نمی کنند.

 ۵-سهم شما در استفاده ی درست از مخلوط ها چیست؟ چهار مورد بیان کنید.

الف : هنگام شستن دست ها در استفاده از مایع دست شویی زیاده روی نمی کنم.

ب: هیچ گاه شوینده های مختلف را باهم مخلوط نمی کنم زیرا ممکن است به ماده ای خطرناک تبدیل شده و به من آسیب بزند.

ج:هیچ گاه مخلوط هایی را نمی شناسم نمی چشم.

د. هنگام استفاده از مخلوط ها برچسب روی آن ها را به دقت می خوانم

۶-مخلوط ها در زندگی ما چه استفاده و کاربردهایی دارند؟ سه مورد بیان کنید.

جواب ۶- الف: از مخلوط آب با سیمان یا گچ یا آهک و … در ساختمان سازی استفاده می کنیم.

ب: از مخلوط آب ومواد خوراکی در آشپزی استفاده می کنیم.

ج : ادویه ها، شوینده ها، داروها و… که در تغذیه و سلامت ما نقش دارند معمولا از مخلوط ها درست می شوند و… 

 ۷-حل شونده وحلال چیست؟ مثال بزنید.

جواب ۷-به ماده ای که حل می شود حل شونده و به ماده ای که حل می کند حلال می گویند.

مثال :در محلول شکر با آب، شکرماده ی حل شونده و آب ماده ی حلال است.

 ۸ – سه مخلوط که برای جانداران و طبیعت مضر هستند نام ببرید.

جواب ۸- شوینده ها، سم ها، رنگ ها و…

 ۹-چند روش جداسازی مخلوط ها رابیان کنید.

جواب- صاف کردن -بخارکردن -سرریز کردن ساکن گذاشتن و…

برچسب شده در: