در این نوشته با سوالات درس 3 علوم چهارم در دو سری همراه شما هستیم.

سوالات درس 3 علوم چهارم

سری اول سوالات درس 3 علوم چهارم

1 : انرژی چیست؟

پاسخ : انرژی توانایی انجام دادن کاراست.

2 : چندنوع انرژی نام ببرید.

پاسخ : انرژی حرکتی ، انرژی نورانی ، انرژی صوتی ، انرژی گرمایی ،انرژی بادی ، انرژی آبی ، انرژی الکتریکی و …

3 : آیا وقتی گرسنه اید می توانید درمسابقه ی دومیدانی برنده شوید؟چرا؟

پاسخ : خیر، زیراخوردن غذا باعث ایجاد انرژی وتوانایی لازم دربدن برای انجام کارهای مختلف،ازجمله دویدن می شود.

4 : انرژی حرکتی چیست؟

پاسخ : همه ی اجسامی که حرکت می کنند انرژی دارند به این نوع ازانرژی ، انرژیِ حرکتی می گویند.

5 : فرفره ی درحال چرخیدن چه شکلی ازانرژی دارد؟

پاسخ : انرژی حرکتی

6: در خودروها بر اثر سوختن بنزین انرژی گرمایی تولید می شود این انرژی به چه شکل دیگری تبدیل می شود؟

پاسخ : به انرژی حرکتی

7 : انرژی مورد نیاز شما برای پخت وپز وگرم کردن خانه ازچه چیزهایی به دست می آید؟

پاسخ : ازانواع سوخت ها و…

8 : درچه کارهایی ازانرژی گرمایی استفاده می شود؟)چهارمورد(

پاسخ : در اتوکردن لباس ها ، درذوب کردن مواد ، درخشک کردن موادّمختلف ، درتولیدبرق به وسیله ی کوره ی آفتابی .

9 : چند منبع انرژی نام ببرید.

پاسخ : خورشید ، سوخت ها ،آب ، غذاها و…

10 : اصلی ترین منبع انرژی که زندگی وحیات موجودات زنده به آن بستگی داردکدام است؟وچه مزیّت وبرتری بردیگرانرژی هادارد؟

پاسخ : خورشیدنام دارد.

* پاک است وآلودگی ندارد.

* رایگان است.

*تقریبا بی پایان است.

11 : چندوسیله نام ببریدکه ازانرژی الکتریکی استفاده می کند؟

پاسخ : پنکه ، لباس شویی ، یخچال، تلویزیون و…

12 : هرگاه مقداری ماسه رادرون ظرف دربسته می ریزیم ومدتی تکان می دهیم دانه های ماسه گرم می شوند.چرا؟

پاسخ : زیرا براثرحرکت ماسه ها به هم مالیده می شود و انرژی حرکتی به انرژی گرمایی تبدیل می شود.

13 : ازانرژی نورانی چه استفاده هایی می شود؟

پاسخ : برای رشددادن گیاهان ، برای روشنایی خانه ها ، برای دیدن اجسام و..

14 : انرژی صوتی چیست؟

پاسخ : صدا انرژی دارد به انرژی صدا، انرژی صوتی می گویند.

15: صدای هواپیما، پنجره ها رامی لرزاند دراین حالت انرژی صوتی به چه شکل دیگری از انرژی تبدیل می شود؟

پاسخ : انرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی می شود.

16 : سهم شما درحفاظت ازمنابع انرژی چیست؟

پاسخ : بایدازمصرف بی جای انرژی ها خودداری کرده و با انجام کارهای درست منابع انرژی رابیشترحفظ کنیم.

17 : سه نمونه ازکارهایی را که برای صرفه جویی وحفاظت ازمنابع انرزی انجام می دهیدبیان کنید.

پاسخ : درزمستان به جای زیادکردن شعله ی بخاری لباس گرم می پوشم ،خانواده ی من برای رفت وآمد به جای استفاده
ازخودروی شخصی ازخودروهای عمومی استفاده می کنند،چراغ های اضافی را درخانه خاموش می کنم و…

18 : نمونه هایی ازکارهایی راکه موجب مصرف انرژی وکاهش منابع انرژی می شوندبیان کنید.

پاسخ : استفاده ازپنکه وکولربرای خنک کردن هوای خانه ، پختن غذا با استفاده ازاجاق گاز، رفت وآمد با اُتوبوس یا ماشین
شخصی، استفاده ازانرژی الکتریکی برای روشن کردن انواع لامپ ها و…

19 : چرانباید درگوش کسی دادبزنیم؟

پاسخ : زیرا صوت انرژی دارد وممکن است باعث پاره شدن پرده ی گوش شود.

سری دوم سوالات درس 3 علوم چهارم

بزودی

 

برچسب شده در: