در این نوشته با سوالات درس 6 پیام هشتم همراه شما هستیم.

سوالات درس 6 پیام هشتم

1-به فرمایش امام علی (ع): ای مردم مراقب. ………..باشید و خودتان را با ………… به خدا نزدیک کنید.

نماز – نماز

2-در میان احکام هیچ موضوعی اندازه ….. مورد تاکید قرار نگرفته است.

نماز

3-ترک نماز سبب …………. می شود و در عبادات به عنوان………………………….. یاد می شود

 کفر و بی ایمانی – ستون دین و سد محکمی برای شیطان

4-خانه های خدا در زمین……………….. است.

 مسجد – مسجد، خانهٔ خداست و توصیهٔ فراوانی به نماز خواندن در آنجا شده است.

5-بخشی از ثواب نماز گزاران سهم …..

بخشی از ثواب نماز همه نمازگزاران، سهم مؤذنی است که مردم با صدای اذان او به نماز ایستاده اند.

6-اگر کسی فراموش کند لباسش نجس است و با آن نماز بخواند نمازش …………. است.

صحیح – اگر نمازگزار قبل از نماز نداند که لباس یا بدنش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است.

7-نماز خواندن با پوست حیوان حرام گوشت…… نیست.

نماز خواندن با لباسی که از پوست، مو، یا اجزای دیگر حیوانات حرام گوشت تهیه شده باشد، صحیح نیست.

8-سخن امام علی در مورد اذان و اقامه را بنویسید.

حضرت علی می فرماید: کسی که اذان و اقامه بگوید و به نماز بایستد، دو صف از فرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند که ابتدا و انتهای این دو صف دیده نمی شود، و کسی که فقط اقامه بگوید و نماز بخواند، پشت سرش یک صف از فرشتگان به نماز می ایستند.

9-اهمیت اذان و اقامه را بنویسید.

مهمترین عقاید همهٔ مسلمانان جهان است که به عنوان شعار اسلام، هر روز و هر شب، در وقت نماز، با صدای بلند در آسمان شهرها و روستاهای کشورهای اسلامی طنین انداز می شود. به این ترتیب با گفتن اذان و اقامه، ما بار دیگر عقاید اساسی خود را تکرار و مرور می کنیم.

10-فایده مسجد را بنویسید.

مسجد، خانهٔ خداست و توصیهٔ فراوانی به نماز خواندن در آنجا شده است. در مساجد همواره ذکر و نام خداوند جاری است و معنویت فراوانی در آن وجود دارد؛ از این رو، کسی که برای نماز خواندن به مسجد می رود، نمازش را با توجه بیشتری اقامه می کند.

11-چرا موذنان مورد احترام و امین مردم بودند؟

سفارش های بزرگان دین به اذان گفتن سبب شده است اذان گویی، عملی پسندیده و قابل تقدیر به شمار آید، به گونه ای که مؤذنان همواره امین و مورد اعتماد و احترام مردم بوده اند.

12-شرط لباس نماز گزار را بنویسید.

لباس نمازگزار نباید غصبی باشد و حتی اگر دکمه ها و یا تنها بخشی از لباس نمازگزار نیز غصبی باشد، نماز با آن لباس ها باطل خواهد بود.

13-شرط مکان نماز گزار را بنویسید.

اگر نمازگزار در مکان غصبی نماز بخواند، نمازش باطل است و باید در مکان دیگری، دوباره آن نماز را به جا آورد.

14-در چه صورتی نماز خواندن با لباس یا بدن نجس نماز را باطل می کند. ۳ شرط

 جواب

15-در چه صورتی نماز خواندن با لباس یا بدن نجس نماز را باطل می کند. ۳ شرط

اگر نمازگزار قبل از نماز بفهمد که لباس یا بدنش نجس شده است و با همان وضعیت نماز بخواند نمازش باطل است. از این گذشته اگر هم بفهمد لباس و بدنش نجس شده است، ولی بعداً فراموش کند که آن را پاک کند و در همان حال نماز بخواند، باز هم نمازش باطل خواهد بود. اما اگر نمازگزار قبل از نماز نداند که لباس یا بدنش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است و فقط برای نمازهای بعدی باید آنها را پاک کند.

16-منظور از مکان غصبی چیست؟

مکان غصبی به مکانی گفته می شود که صاحبش راضی به حضور دیگران در آن مکان نباشد.

17-استفاده از زیور آلات طلا برای مردان در نماز و غیر نماز چه حکمی دارد؟

باطل است – استفاده از زیورآلات طلا  مانند انگشتر یا گردنبند  برای مردان حرام است و استفاده کردن از این وسایل در هنگام نماز، باعث باطل شدن نماز مردان می شود.

18-اگر پوست یا موی گربه همراه لباس نماز گزار باشد چه حکمی دارد؟

باطل است – نماز خواندن با لباسی که از پوست، مو، یا اجزای دیگر حیوانات حرام گوشت تهیه شده باشد، صحیح نیست و حتی اگر بخش های کوچکی از اجزای این حیوانات همراه نمازگزار باشد، نماز او باطل خواهد بود

19-اگر لباس یا بدن ما با نجاستی دیگر بر خورد کند چه حکمی دارد؟

باید نجاست را برطرف کرد و گرنه نماز را باطل می کند.

20-با توجه به سخن امام علی (ع)، وقتی از دوزخیان می پرسند که چه چیزی شما را به دوزخ کشاند؟، آنها چه پاسخی می دهند؟

می گویند: «ما از نمازگزاران نبودیم» به درستی که نماز، گناهان را مانند برگ های پاییزی فرو می ریزد و غل و زنجیر گناهان را از گردنها می گشاید.

21-پیامبر (ص) نماز را به چیزی تشبیه کرده است؟

پیامبر خدا، نماز را به چشمه آبی تشبیه کرده است که در برابر خانه کسی جریان داشته باشد و او هر شبانه روز، پنج مرتبه خود را در آن شست و شو دهد؛ پس هرگز آلودگی در بدن او باقی نمی ماند

22-در میان احکام اسلامی بیشتر از همه بر چه چیزی تاکید شده است؟

نماز

23-در سخن پیشوایان دین، از نماز چگونه تعبیر شده است؟

ستون دین – معراج مومنان – سد محکمی در برابر شیطان

24-برخی از آداب نماز را بنویسید. (4مورد)

الف) بجا آوردن نماز در اول وقت

ب) برپایی نماز به جماعت

ج) پوشیدن لباس های تمییز و مرتب

د) خواندن اذان و اقامه قبل از نماز

ذ) نماز خواندن در مسجد

25-امام علی درباره ی خواندن اذان و اقامه قبل از نماز چه فرمودند؟

فرمودند:کسی که اذان و اقامه بگوید و به نماز بایستد، دو صف از فرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند که ابتدا و انتهای این دو صف دیده نمی شود، و کسی که فقط اقامه بگوید و نماز بخواند، پشت سرش یک صف از فرشتگان به نماز می ایستند.

26-مهمترین عقاید همه ی مسلمانان که به عنوان شعار اسلام هر روز و شب تکرار می شود، چیست؟

اَلله اَکبَر اَشهَدُ اَن ال اِلهَ اِلا الله اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَداً رَسولُ الله

27-پیامبر درباره ی جایگاه مؤذن در نزد مسلمانان چه فرمودند؟

پیامبر فرمودند: بخشی از ثواب همه ی نماز گزاران سهم مؤذنی است که مردم با صدای او به نماز می ایستند.

28-دلایل اهمیت نمازخواندن در مسجد را بنویسید.

مسجد خانه ی خداست

توصیه ی فراوانی به نماز خواندن در مسجد شده است

کسی که برای نمازخواندن به مسجد می رود نمازش را با توجه بیشتری اقامه می کند

انسان در مسجد میهمان خدا است.

29-امام صادق (ع) درباره ی نمازخواندن در مسجد چه فرمودند؟

به مسجد آمدن را جدی بگیرید؛ چرا که مساجد خانه های خداوند در زمین هستند و هر کس با طهارت به مسجد برود خداوند گناهان او را پاک می کند و (نام) او را در میان زائران خود می نویسد.

30-اگر نمازگزار قبل از نماز نداند که لباس یا بدنش نجس است و بعد از نماز بفهمد، نمازش چه حکمی دارد؟

نمازش صحیح است چون چون وقتی متوجه شد که نمازش تمام شده بود.

31-اگر نمازگزار قبل از نماز بفهمد که لباس یا بدنش نجس است و با همان لباس نماز  بخواند، نمازش چه حکمی دارد؟

نمازش باطل است.

32-مکان نمازگزار باید چه شرایطی داشته باشد؟

الف) پاک باشد

ب) غَصبی نباشد 

نکته: مکان غصبی به مکانی گفته میشود که صاحبش راضی به حضور دیگران در آن مکان نباشد

33-لباس نمازگزار باید چه شرایطی داشته باشد؟

الف) نباید غصبی باشد حتی دکمه ها یا بخشی از لباس

ب) با پول حرام تهیه نشده باشد

ج) لباس مردان نباید از زیور آلات طلا ساخته شده باشد

د) از پوست، مو یا دیگر اجزای حیوانات حرام گوشت تهیه نشده باشد

34-کسی که کف پایش خیس است آیا می تواند بر روی فرش نجس نماز بخواند؟

خیر، زیرا وقتی پا خیس باشد نجاست به پایش سرایت می کند و پا هم نجس می شود.

35امیر مؤمنان حضرت علی در باره نماز چه می فرماید؟

«ای مردم، مراقب نمازهایتان باشید و خودتان را با نماز به خدانزدیک کنید. آیا نمی شنوید که وقتی از دوزخیان می پرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشانید، می گویند: «ما از نمازگزاران نبودیم؟» به درستی که نماز، گناهان را مانند برگهای پاییزی فرو میریزد وغل و زنجیر گناهان را از گردنها می گشاید. پیامبر خدا، نماز را به چشمۀ آبی تشبیه کرده است که در برابر خانه کسی جریان داشته باشد و او هر شبانه روز، پنج مرتبه خود را در آن شست و شو دهد؛ پس هرگز آلودگی در بدن او باقی نمی ماند.

36-در میان احکام اسلامی هیچ موضوعی به اندازه …….مورد تأکید و سفارش پیشوایان دین قرار نگرفته است.

نماز

37-در سخنان معصومین از نماز به چه عنوان یاد شده است؟

«ستون دین» «معراج مؤمنان» «سد محکمی در برابر شیطان»

38-ترک نماز میتواند انسان رابه کجا بکشاند؟

کفر و به مرز هولناک بی ایمانی

39-حضرت علی در مورد خواندن اذان و اقامه قبل از نماز چه می فرماید:

کسی که اذان و اقامه بگوید و به نمازبایستد، دو صف از فرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند که ابتدا و انتهای این دو صف دیده نمی شود، و کسی که فقط اقامه بگوید ونماز بخواند، پشت سرش یک صف از فرشتگان به نمازمی ایستند

40-پیامبر اکرم درباره عمل ارزشمند اذان گفتن چه می فرماید؟

می فرماید بخشی از ثواب نماز همه نمازگزاران، سهم مؤذنی است که مردم باصدای اذان او به نماز ایستاده اند.

41-در مساجد همواره ……….جاری است.

ذکر و نام خداوند

42-انسان در مسجد ……..خدا می شود.

میهمان

43-امام صادق در مورد به مسجد آمدن چه می فرماید؟

به مسجد آمدن را جدی بگیرید؛ چرا که مساجد خانه های خداوند درزمین هستند و هر کس با طهارت به مسجد برود خداوند گناهان او را پاک می کند و (نام) او را در میان زائران خود می نویسد.

44-اگر نمازگزار قبل از نماز بفهمد که لباس یا بدنش نجس شده است و با همان وضعیت نماز بخواند نمازش ……است.

باطل

45-اگر نماز گزار قبل از نماز نداند که لباس یا بدنش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد، نمازش …….است.

صحیح

46-سجده کردن بر اشیای نجس، نماز را …می کند.

باطل

47-اگر نمازگزار در مکان غصبی نماز بخواند، نمازش چگونه است؟

باطل است

48-اگر دکمه ها و یا تنها بخشی از لباس نمازگزار غصبی باشد، نماز با آن لباس ها ……خواهد بود.

باطل

49-اگر کسی با پولی که از ………. به دست آورده لباسی بخرد، نمی تواند با آن لباس نماز بخواند.

راه حرام

50-استفاده از زیور آلات طلا مانند …….. برای مردان حرام است.

انگشتر یا گردنبند

51-استفاده از زیور آلات طلا، مانند انگشتر یا گردنبند در نماز برای مردان چگونه است؟

استفاده از زیور آلات طلا، مانند انگشتر یا گردنبند در هنگام نماز، باعث باطل شدن نماز مردان می شود.

52-نماز خواندن با لباسی که از پوست، مو، یا اجزای دیگر …. تهیه شده باشد،  صحیح نیست.

حیوانات حرام گوشت

53-بدنش نجس شده است ولی خودش نمی داند و نمازش را همین طور می خواند

صحیح است

54-بعد از ادرار کردن فراموش کرده که محل نجس بدن را با آب شست و شو دهد

باطل است

55-کمربندش از چرم گاو است.

صحیح است

56-پس از تماس با گربه، مقداری از موهای گربه روی لباسش باقی مانده است.

باطل است

57-با پولی که رشوه گرفته است، لباسی خریده و با آن نماز می خواند

باطل است

58-دلایل اهمیت نماز خواندن در مسجد را بیان کنید.

در مساجد همواره ذکر و نام خداوند جاری است و معنویت فراوانی در آن وجود دارد؛ از این رو، کسی که برای نمازخواندن به مسجد میرود، نمازش را با توجه بیشتری اقامه می کند. انسان در مسجد میهمان خدا می شود و چه کسی از خداوند قادر در پذیرایی از میهمان تواناتر است.

59-اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است، آیا واجب است نمازش را دوباره بخواند؟ توضیح دهید

اگرنمازگزار قبل از نماز نداند که لباس یا بدنش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است و فقط برای نمازهای بعدی باید آنها را پاک کند.

60-تسبیحات حضرت زهرا (س) را ذکر کنید.

گفتن الله اکبر (34 مرتبه)، الحمد لله (33 مرتبه)، و سبحان الله (33 مرتبه)

61-شعار اسلام ……………. است

نماز

62-سه مورد نام ببرید که لباس به حساب نمی آیند و با آن که نجس و خشک باشد، می شود نماز خواند.

کلاه، جوراب و دستکش

برچسب شده در: