در این نوشته با سوالات درس 8 پیام هشتم همراه شما هستیم.

سوالات درس 8 پیام هشتم

1-چه شباهتی میان تابلو های رانندگی و قوانین دین وجود دارد؟

الف) برخی از آنها ما را به انجام کارهای لازم و ضروری راهنمایی می کنند.

ب) برخی دیگر از انجام کارهای خطرناک باز می دارند.

2-احکام و قوانین اسلامی چگونه قوانینی هستند؟

احکام اسلامی در حقیقت قوانینی هستند که برای حفظ سلامتی و آرامش روحی و جسمی انسان وضع شده اند و توجه به آنها می تواند انسان را از انحراف و سقوط به دره های هولناک محافظت کند.

3-مهم ترین وظایف هر مرد و زن در برابر نامحرمان را بنویسید.

حفظ حیا؛ حفظ نگاه؛ حفظ پوشش مناسب

4-امام صادق (ع) درباره ی حفظ نگاه به نامحرم چه فرمودند؟

نگاه کردن (به نامحرم) تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است که تخم گناه را در دل انسان می کارد و همین برای به گمراهی کشیدن صاحبش کافی است چه بسیار نگاه های کوتاهی که حسرتی طولانی در پی دارند.

5-هرکه از خط قرمز نگاه های حرام عبور کند، به چه بالایی گرفتار می گردد؟

گرفتار غم و اندوه و حسرت و نا آرامی و اضطراب می گردد.

6-پیامبر اکرم درباره ی نگاه نکردن به نامحرم چه فرمودند؟

هرکس چشم خود را از نگاه به نامحرم فرو بندد، خداوند شیرینی ارتباط با خودش را در دل او ایجاد می کند.

7-خداوند در قرآن درباره ی نحوه ی سخن گفتن زنان مسلمان با نامحرمان چه می فرماید؟

پس با ناز سخن نگویید که شخص بیمار دل به طمع بیفتد بلکه به شیوه ای پسندیده سخن بگویید

8-انجام هر عملی که سبب تحریک نامحرمان شود، ……… است.

حرام

9-نمونه هایی از اعمال حرام را که سبب تحریک نامحرم می شود را بنویسید.

الف) پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما

ب) سخن گفتن با لحن های نامناسب

ج) استفاده از کلمات و سخنان سبک و مبتذل در برابر نامحر

10-آثار بدحجابی را بنویسید.

نا امنی و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن توسط مردان هوس باز، کم ارزش شدن زن در جامعه، به فراموشی سپردن شخصیت و جایگاه حقیقی زن، دور شدن زن از خدا

11-معیار و دلیل انتخاب احکام از سمت خداوند چیست؟

رستگاری انسان ها

12-دومین وظیفه هر مسلمان در برابر دیگران …..

حفظ گفتار

13-آیه روبه رو رعایت کدام یک از موارد حجاب را می خواهد؟ «فلا تخضعن بالقول فَیطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ  وَ قُلْنَ قَولاً مَعروفًا»

(پس با ناز سخن مگویید  که شخص بیمار دل که به مرض هوسرانی گرفتار است به طمع بیفتد؛  بلکه به شیوه ای پسندیده سخن بگویید) انجام هر عملی که سبب تحریک نامحرمان شود، حرام است؛ سخن گفتن با لحن های نامناسب و استفاده از کلمات و سخنان سبک و مبتذل در برابر نامحرمان نمونه های این عمل حرام است.

14-اجام هر عملی که موجب تحریک نا محرم شود …… است.

حرام

15-دلیل متفاوت بودن پوشش مردان و زنان چیست؟

زیرا هر قدر چیزی حساس تر و ضعیف تر باشد نگهداری از ان نیز حساس تر است و نیاز به دقت بیشتری دارد.

16-مهم ترین اثر بد حجابی چیست؟

دور شدن از خدا

17-چه شباهتی میان تابلوهای راهنمایی و رانندگی و قوانین دین وجود دارد؟

تابلوهای راهنمایی و رانندگی انسان را نسبت به خطرات آگاه می سازند تا در طول مسیر دچار حادثه ای نشود قوانین و احکام دین نیز برای این است که انسان با انجام به تکالیف خود در مسیر زندگی زندگی آرامی از لحاظ جسمی و روحی داشته باشد.

18-مهمترین وظایف هر مرد و زن در برابر نامحرمان چیست؟

الف) حفظ حیا

ب) حفظ نگاه

ج) حفظ پوشش مناسب

19-دو مورد از آثار و پیامدهای بی توجهی به حجاب را بیان کنید.

الف) ناامنی و مورد اذیت و آزار قرار گرفتن توسط مردان هوس باز

ب) کم ارزش شدن ارزش زن در جامعه

ج) دور شدن انسان از خدا

دو مورد کافی است.

20-از دیدگاه دانشمندان دلیل اصلی بسیاری از بیماری ها …. است.

تغذیهٔ نادرست و پرخوری

برچسب شده در: