در این نوشته با سوالات متن درس اول جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس اول جامعه شناسی دهم با 29 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس اول جامعه شناسی دهم

1 -کنش و کنشگر راتعریف کنید:

پاسخ:فعالیتی آگاهانه وارادی که انسان انجام می دهد کنش انسانی است.انسانی که کنش انجام می دهدکنشگر است.

2 -فعالیت های انسان با فعالیت های سایر موجودات زنده چه تفاوتی دارد؟

پاسخ:فعالیت های حیوانات برمبنای غریزه است ولی انسان غیرازفعالیت های غریزی دارای فعالیت هایی است که آگاهانه،ارادی،هدف دار،معنادار است  ودرموقعیت های مختلف زمانی ومکانی متفاوت است.

3 -کنش های انسان دارای چه ویژگی هایی است؟

با آگاهی انجام می شودومی داندکه چکارمی کند.براساس خواست ،اراده ،میل وباتصمیم خودانجام می دهد.برای رسیدن به مقصدوهدفی انجام می دهدوفعالیت های انسان دارای معنا ومفهوم است.(آگاهانه،ارادی،هدف دار،معنادار است.)هرکنش انسانی ممکن است درموقعیت های زمانی ومکانی متفاوت معانی متفاوتی داشته باشد.

4 -شک وتردید هنگام اتخاذتصمیم ،نشان دهنده کدام یک از ویژگی های کنش انسانی است؟

پاسخ: وجود اراده

5 -آیاممکن است یک کنش انسانی چندین معناداشته باشد؟مثال بزنید:

بله گاهی ظاهرکنش یکسان است ولی اطرافیان معانی متفاوتی ازآن برداشت می کنند.هرکنش انسانی درطرف زمانی ومکانی ،معنای خاصی ممکن است داشته باشد.مثال دانش آموزدرکالس انگشت اشاره خودرابالا می برد ممکن است سوال داشته باشد.ممکن است درخواست خروج ازکلاس داشته باشد وممکن است قصددیگری داشته باشد.لبخندگاهی معنای تشکرداردگاهی معنای ترحم وگاهی معنای تمسخر و..

6 -کنش انسانی با آگاهی چه ارتباطی دارد؟

پاسخ: تاآگاهی وجودنداشته باشد کنشی انسانی صورت نمی گیرد.کنش هایی که خارج از آگاهی ونیت هستند جزءکنش های غیرانسانی به حساب می آیندمثال اگرضربه چکش به انگشت مان برخوردکندوناگهان صدایی درد آلود سردهیم،این نغمه درد آلود کنشی انسانی نیست بلکه بازتابی طبیعی وغیرارادی است.

7 -عدم شناخت آثار وپیامدهای کنش انسانی چه تاثیری برزندگی اجتماعی ما دارد؟

مثال بزنید:بی توجهی به پیامدهای کنش های انسانی منجربه پشیمانی وآسیب می شود.

8-آیا همه پیامدهای کنش وابسته به آگاهی واراده ی انسان ها است؟

پاسخ:خیر.برخی ازپیامدهای کنش های انسان ،جنبه غیرارادی وغیرانسانی(طبیعی )دارند.مثال کنش سیگارکشیدن پیامدبیماری رابه دنبال دارد که کنشگربه دنبال رسیدن به آن نبوده واراده ی درخصوص آن پیامدطراحی نکرده است.

9 -آیا پیامدهای کنش انسانی از جنس کنش هستند؟

پاسخ : برخی از پیامدها که وابسته به اراده کنشگرهستندبله وبرخی ازپیامدها که غیرارادی وطبیعی هستند خیر

10 -انواع پیامدهای کنش های انسانی را بنویسید.

پاسخ:1 -پیامدهای ارادی وابسته به اراده کنشگرکه توسط کنشگرقابل کنترل است ولی احتمالی است وممکن است تحقق پیدانکند

2 -پیامدارادی وابسته به اراده دیگران که دیگران با واکنش نسبت به کنش کنشگر ،ایجادمی کنند.البته احتمالی هستند وممکن است اتفاق نیفتند.

3 -پیامدهای غیرارادی که جنبه طبیعی وقطعی دارندوکنشگردرصددایجادآن نبوده است ولی حتما اتفاق می افتند.

11 -پیامدهای ارادی کنش انسانی با پیامدهای غیرارادی کنش انسانی چه تفاوت هایی دارند؟

پاسخ :پیامدهای ارادی احتمالی هستندکه ممکن است روی دهند وممکن است روی ندهندولی پیامدهای غیرارادی قطعی وحتمی هستند وتحت کنترل انسان نیستند.

12 -انواع پیامدهای کنش ورزش کردن رابنویسید.

کسب سلامتی پیامد ارادی وابسته به اراده کنشگراست.کسب مدال ورزشی پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است. سوزاندن چربی وانرژی پیامدغیرارادی آن است.

13 -انواع پیامدهای کنش سیگارکشیدن رابنویسید.

سرگرمی پیامدارادی وابسته به اراده کنشگراست.جلب توجه پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است. بیمارشدن پیامدغیرارادی آن است.
14 -انواع پیامدهای کنش رعایت حیا رابنویسید.

تامین نیازروحی وروانی پیامدارادی وابسته به اراده کنشگراست.کسب امنیت پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است. تغییرات روانی پیامدغیرارادی آن است.

همچنین ببینید:پاورپوینت جغرافیا دهم

15 -انواع پیامدهای کنش کنترل خشم رابنویسید.

حفظ آرامش شخصی پیامدارادی وابسته به اراده کنشگراست.میزان پذیرش دیگران یا کاهش پرخاشگری پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است. کنترل ضربان قلب پیامدغیرارادی آن است.

16 -مفهوم جمله زیرچیست:”آدمی درگرو عمل خویش است.”

پاسخ:معیارآدمی به عاقبت اندیشی درخصوص رفتار واعمالش است.

17-در کلاس جامعه شناسی یک، انواع کنش های انسانی که از ابتدای جلسه ی امروز انجام داده اید را مشخص کنید.

قدم زدن در کلاس ونشستن:کنش فردی 

حضور و غیاب دبیر:کنش اجتماعی

پرسش و پاسخ دبیر با تعدادی از دانش آموزان:کنش اجتماعی

فکرکردن:کنش درونی

19-چند کنش غیرانسانی در محیط مدرسه مثال بزنید؟
تابش نور خورشید 

رشد گیاهان باغچه

بارش باران

19-چگونه ممکن است کنشی از انسان سرزند ولی کنش انسانی به حساب نیاید؟ مثال بزنید.

گاهی ممکن است انسان حرکت و کنشی داشته باشد که نسبت به آن آگاهی و برنامه ریزی ندارد مثالا به صورت نا آگاهانه احساسات
خود را در قالب جمالتی از روی هیجان به زبان اورد.باضربه ای به انگشت خودبزندوناخواسته بالانسی ریتمیک یا نغمه ای خاص سردهد.

21-اجزا و ویژگی های یک کنش انسانی را در قالب یک مثال توضیح دهید.

چون احساس تشنگی می کنم برای رفع آن اجازه می گیرم از کالس خارج می شوم به حیاط مدرسه رفته آب می خورم و به کلاس
باز می گردم.رفع تشنگی هدف من است.اراده می کنم تشنگی خود را در حین تدریس معلم رفع کنم)ارادی بودن(با انگشت اجازه
می گیرم)معنا دار بودن(آگاهی دارم که برای رفع تشنگی باید از کلاس خارج شد و چون در حضور معلم هستم بدون اجازه از
کلاس خارج نمی شوم)تناسب داشتن با موقعیت زمانی،مکانی و اجتماعی)

21-کنش انسانی در کلاس مثال بزنید که معنای متفاوتی داشته باشد؟

بالا بردن انگشت اشاره:معنای اجازه گرفتن جهت خروج از کلاس،سوال پرسیدن از دبیر،اعتراض نسبت به موضوعی و….

22-پیامد های کنش حضور شما در کلاس در شکل ارادی و غیرارادی(قطعی) آن را بنویسید.

کسب اطلاعات علمی ،پیامدی ارادی و نگاه به قاب عکس کنار تابلو کنش طبیعی

23-در نظام اقتصادی کنشی ارادی مثال بزنید که پیامدی غیرارادی به دنبال داشته باشد؟

خرید خانه کنشی ارادی است که منجر به پیامد غیر ارادی افزایش تقاضا و افزایش قیمت می شود.

24-در فعالیت های پزشکی کنشی ارادی مثال بزنید که پیامد های غیر ارادی به دنبال داشته باشد؟

عمل جراحی بینی کنشی ارادی است که ممکن است عفونت و بدشکل شدن بینی از پیامد های غیر ارادی آن باشد.

25-کنش فردی با کنش اجتماعی چه تفاوتی دارد؟

کنشی که دیگران را تحت تاثیر و واکنش قرار می دهد کنش اجتماعی است و کنشی که تاثیری در دیگرا ن نداشته و شخصی است
کنش فردی به حساب می آید.

26 -کنش انسانی با کنش غیرانسانی چه تفاوت هایی دارد؟

کنش طبیعی با اراده ،آگاهی و برنامه ریزی انسان بدست نمی آید وخارج از کنترل اوست ولی کنش انسانی آگاهانه ، ارادی،هدف
دار،معنا دار ومتناسب با زمان و مکان واجتماع است.

27-پیامد های ارادی یک کنش انسانی با پیامد های غیر ارادی کنش انسانی چه تفاوت هایی دارد؟

پیامد های کنش انسانی از قبل مشخص،هدف گذاری شده،با برنامه و انسانی است.ولی پیامد های غیر ارادی غیر انسانی ،قطعی ،طبیعی وخود به خود می باشد و از قبل نسبت به آن ها شناسایی صورت نگرفته است.

29-هر کنش انسانی چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
1 -پیامدهای ارادی و برنامه ریزی شده )پیامدهایی اند که برای رسیدن به آن برنامه ریزی می کنیم مثل : سحرخیزی برای مطالعه
درس)

2 -پیامدهای غیرارادی: پیامدهایی هستند که به صورت خود به خود و طبیعی در کنار پیامدهای ارادی بوجود می آید مثل:
سحرخیزی و استفاده از هوای پاک آن

تهیه کننده سوالات متن درس اول جامعه شناسی دهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.