سوالات متن درس اول دین و زندگی دهم+ پاسخ اندیشه و تحقیق


haladars مهر 6, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس اول دین و زندگی دهم+ پاسخ اندیشه و تحقیق

در این نوشته تمامی سوالات متن درس اول دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس اول دینی پایه دهم که شامل 23 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس اول دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس اول دین و زندگی دهم

چرا اگر کسی یخچالی را با قیمت بالا تهیه کند و از آن به عنوان کمد استفاده کند یا خودروي گران قیمتی را در گوشهاي از حیاط به گلخانه تبدیل کند، در عقل و خرَد وي شک میکنیم؟ 
پاسخ: زیرا ایـن وسایـل بـا آن همه امکانات و هزینه، براي « هدف خاصی » ساخته شده اند و به کارگیري آنها در کارهاي دیگر، هدر دادن و اتلاف سرمایه است.

دست یافتن به پاسخ کدام سؤال، مهم و حیاتی است؟ چرا؟
پاسخ: ما « انسانها » براي چه آفریده شدهایم و « هدف » از زندگی ما در این جهان چیست؟ زیرا این خطر وجود دارد که در صورت ندانستن هدف، زندگی خود را به اشتباه ، صرف کارهـایی بکنیم که براي آنها خلق نشدهایم و سرمایهاي را از دست دهیم که نه ارزش آن قابل مقایسه با یخچال و خودرو است و نه امکان به دست آوردن مجدد آن وجود دارد

چرا در پسِ خلقت تک تک موجودات این جهان، « هدفی » وجود دارد؟ کدام آیات، بـه این موضوع اشاره دارند؟بنویسید.
پاسخ: زیرا خالق آن ها خدایی «حکیم» استکه هیچ کار بیهوده و عبث انجام نمی دهد. آیات 38 و 39 سوره
دخان: « وما خَلَقْنَا السماوات والْأَرض وما بینَهما لَاعبِینَ *** ما خَلَقْنَاهما إِلَّا بِالْحقِّ »

حق بودن  آفرینش آسمانها و زمین به چه معناست؟
پاسخ: به معناي « هدفدار بودن » خلقت آنهاست.

آیات 38 و 39 سوره دخان:« وما خَلَقْنَا السماوات والْأَرض وما بینَهما لَاعبِینَ / ما خَلَقْنَاهما إِلَّا بِالْحقِّ»به خوبی، دلالت بر چه موضوعی دارند؟
پاسخ: دلالت بر این موضوع دارند کـه ایـن جهانِ آفرینش، بی هدف نیست و هر موجودي بر اساس برنامه حساب شدهاي به این جهان گام نهاده است و به سوي هدف «حکیمانهاي » در حرکتاند.

چرا میگوییم : « انسان ، مانند موجودات دیگر بـه سوي هدف حکیمانهاي در حرکت است و از این قاعدة کلّی جدا نیست؟ »
پاسخ: زیرا قطعاً هدفی از آفرینش او وجـود داشته است. هدفیکه گام نهادن او در ایـن دنیا، فرصتی است کـه براي رسیدن بـه آن هـدف بـه او داده شـده اسـت. البته در چگونگی رسیدن بـه هدف، میان انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان، تفاوتهایی وجود دارد

تفاوتهایی که میان انسان و موجوداتی مانند حیوانات و گیاهان وجود دارد را بنویسید.
پاسخ: اولین تفاوت آن است کـه انسان خـود باید هدف از خلقت خـود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوي آن گـام بردارد؛ در حـالی که گیاهان به صورت « طبیعی » و حیوانات به صورت « غریزي » بـه سوي هدف خود حرکت میکنند.
دوم آن که انسان داراي روحی های « بینهایت طلب » است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد.

یکی از تفاوت هاي اساسی انسان با موجوداتی مانند حیوانات و گیاهان « بینهایت طلبی » است، آن را توضیح دهید.
پاسخ: آنکه انسان داراي روحیهاي «بینهایت طلب» است وعطش او در دستیابی به خواستههایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز بـه روز افزون می گردد. او بـه دنبال چیزي است کـه هـرگز پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود.
 این انسان بی نهایت طلب، در زندگی خود همواره در حال انتخاب است؛ هدف هایی که پایان نیابد و تمام نشود.

در حالی که حیوانات و گیاهان هدف هاي « محدودي » دارند و هنگامی که به سر حدی از رشد و کمال میرسند، « متوقّف » میشوند؛ چنان که گویی راهشان « پایان » یافته است.

منشأ اختلاف انسان ها در انتخاب هدف، چیست؟ توضیح دهید.
پاسخ: اندیشه و طرز تفکّر انسان ها؛ زیرا هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است،می کوشد به دیگران کمک کند.

کسی هم کـه فکر میکند داشتن شهرت مهم است، همۀ زندگی خـود را در مسیر رسیدن بـه شهرت قرار میدهد.

اگر کسی مقاصد کوچک در نظرش مهم جلوه کند، به سوي همان مقاصد میرود و گمان میکند این هدفها میتوانند میل بینهایت طلب درونش را آرام کنند.

کسی هم که کمالات و خوبی های متعالی و بزرگ را شناخته، به آنها دل میبندد و براي رسیدن به آنها می کوشد.

برای انتخاب صحیح هدف ها و دلبستن به آنها، باید چگونه به آنها رتبه دهیم؟توضیح دهید.
پاسخ: بایـد ارزشهدفها را مشخصکنیم و متناسب بـا ارزشی کـه دارند، بـه آنها رتبه دهیم. این چنین، هدفهاي زندگی به هدفهاي « اصلی » و « فرعی » تقسیم میشوند.

هدف ها و دلبستگی هاي پایان پذیر، مثل مال و ثروت، هدفهاي « فرعی » به شمار می آیند و هدفهاي پایان ناپذیر و همیشگی مانند خیرخواهی نسبت به دیگران، هدف « اصلی » محسوب میشوند.

آیا فقط اهداف « اصلی » براي زندگی انسان مهم هستند؟چرا؟ 
پاسخ: خیر، بلکه هر دوي اهداف « اصلی » و « فرعی » مهم و خوبانـد و براي زندگی مـا ضروری اند.

مهم این است که هدف « فرعی » را به جاي هدف « اصلی » قرار ندهیم و آن قدر به اهداف « فرعی » دل نبندیم که مانع رسیدن به هدف « اصلی » شود.

در میان هدفهاي انسان؛ برترین، کامل ترین و ارزشمندترین هدف کدام است؟توضیح دهید.
پاسخ: تقرّب الهی؛ هـر کس انـدکی تـأمـل کند، میبیند کـه در درون خـود در جـست و جـوي سرچشمۀ خـوبی هـا و زیبایی هـاست و تا بـه آن نرسد، آرام و قرار ندارد.

این سرچشمه، همان « خداوند » است کـه خالق همۀکمالات و زیبایی هـاست؛ او که خود « نامحدود » است و کمالات و خوبی هایش حد و اندازه ندارد. 
هر کمال و خوبی از او سرچشمه میگیرد و در جهان گسترده میشود.

اگر روح انسان « بینهایت طلب » است و خوبی ها را بـه صورت بیپایان میخواهد، شایسته است که تنها چه کسی را به عنوان هدف نهایی خود انتخاب کند؟ 
پاسخ: خدا و بندگی او

خداوند، آفرینش جن و انسان را به خاطر کدام هدف میداند و کدام آیه، بیانگر این مطلب است؟
پاسخ: عبادت و بندگی او – (( وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا لیعبدونِ )) « ذاریات، ٥٦«

منظور از این که هدف اصلی انسان در زندگی باید عبادت و بندگی خداوند باشد، چیست؟
پاسخ: یعنی فقط انجام برخی اعمال عبادي نیست. درست است که نماز و روزه و … عبادت اند و عبادات بـا ارزشی نیز هستند؛ اما بر اساس تعالیم دین اسلام، هر حرکت و عملی نیز که براي کسب رضایت خداوند و بر اساس معیارهاي دینی صورت گیرد، « عبادت » است.

از خدمت به محرومانگرفته تا آشپزي در آشپزخانه از طلب علم و دانش گرفته تا خواندن سطري از کتاب،از سکوت ودم فرو بستن گرفته تا فریادکشیدن، همه و همه اگر براي جلب رضاي خدا باشد، « عبادت » محسوب می شود.

کاملترین تعبیر دربارة « زندگی به خاطر خدا » تعبیر کیست؟ آن را بنویسید.
پاسخ: تعبیر خـود « خـداونـد » است کـه در آیۀ 162 ،انعام میفرماید:« قُلْ إِنَّ صلاَتی ونُسکی ومحیاي و مماتی للّه رب الْعالَمینَ »

اگر هدف و مقصد زندگی ما « خدا » باشد، چه نتایجی خواهد داشت؟
پاسخ:در آن صورت خوشحالیهـا و ناراحتیهـا، شکستهـا و پیروزيهـا و بسیاري دیگر از مفاهیم کلیدي زندگی، تعریف جدید پیدا میکند. شکست، دور شدن از خدا و پیروزي، نزدیک شدن به خـدا معنا میشود. 
در آن صورت، چیزي ما را خوشحال میکند که ما را به خدا برساند و چیزي ما را آزرده میکند که از خدا دور سازد

چه چیزي باعث میشود انسان شایستۀ دریافت « لطف » و «رحمت » ویژة خداوند شود و به زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت برسد؟ 
پاسخ: بندگی و عبادت خداوند

برخی انسان ها به هدفی بالاتر از لذّت هاي مادي و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند:
الف) اینان به تعبیر قرآن کریم، کسانی هستند که به حیات دنیوي راضی شده و به آن آرام گرفته اند.
ب) اینان مصداق همان کسانی اند که بهترین و با ارزش ترین دارایی و سرمایۀ خود را صرف کارهاي کم ارزش می کنند.

به میزانی که هدف ما « برتر » و « جامعتر » باشد، چه نتیجهاي خواهد داشت؟ 
پاسخ: هدف هاي بیشتري را در درون خود جاي میدهند.


افراد زیرك و باهوش با انجام چه هدفی، به اصطلاح « با یک تیر چند نشان میزنند»؟توضیح دهید.
پاسخ: بـا انتخاب « عبادت و بنـدگی خـدا »؛ زیرا بـا این کار، هم از بهره هاي مادي زندگی استفادة درست میکنند و هم از آنجایی که تمام کارهاي دنیوي خود را براي رضاي خدا انجام میدهند، جان و دل خـود را  به خداوند نزدیکتر میکنند وسراي آخرت خویش را نیز آباد میسازند.

اینان مانند کوهنوردي هستند که در مسیر نزدیک شدن بـه قلّه، هم تندرستی خـود را تأمین میکنند، هم از مناظر زیباي طبیعت لذّت میبـرند و هم استقامت خود را افزایش میدهند.

آیـۀ قرآنی134 ،نساء (( من کَانَ یرِید ثَواب الدنْیا فَعنداللّه ثَواب الدنْیا والآخرَةِ )) دربارة چه موضوعی است؟ 
پاسخ: به میزانی که هدف انسان برتر و جامعتر باشد، هدفهاي بیشتري را در درون خود جاي میدهد و بر عکس.

عبادت و رضایت خداوند، به همان میزان که بزرگ وضامن خوشبختی ماست، چه چیزي را می طلبد؟
پاسخ: همت بزرگ و ارادة محکم می طلبد؛ همان طور کـه دست یابی به گوهرهاي گرانقدر دریاها، پشتکاري شگرف میخواهد.

پاسخ اندیشه و تحقیق درس اول دین و زندگی دهم

1-شعر «چون که صد آمد، نود هم پیش ماست» چه ارتباطی با موضوع هدف زندگی دارد؟

این مصرع را به صورت یک ضرب المثل در جای که یک چیز جامع و در بر دارنده چیز های دیگر است ، استفاده می کنند برخی هدف های زندگی نیز این گونه است یعنی در بردارنده هدف های دیگر نیز هستند و رسیدن به آنها برابر با دستیابی به سایر اهداف است به میزانی که این گونه هدف ها برتر و جامع تر باشد هدف های بیشتری را در درون خود جای میدهد

2 -دلیل بیاورید:

الف) زیرک ترین افراد این جهان، مؤمنان هستند،

پاسخ :آن ها خدا را انتخاب می کنند زیرا می خواهند با یک تیر دو نشان بزنند یعنی هم از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند و هم آخرت خود را آباد می کنند چون کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام می دهند

ب) کسی که هدف اصلی زندگی خود را ثروتمند شدن قرار دهد، دچار خسران میشود. 

پاسخ : چون این فرد ، هدف فرعی و پایان پذیر را به جای هدف اصلی قرار داده که بر اساس قرآن و عقل دچار خسران و ضرر و زیان می گردد چرا که برای ثروتمند شدن ممکن است دست به هر کار و گناهی بزند

3-شخصی می گوید: «لازمه تقرب به خدا این است که کارهایی مانند کسب مال و ثروت که از امور فرعی هستند، کنار گذاشته شود با او موافقید یا خیر؟ چرا؟

پاسخ :خیر، زیرا بنابر آیات قرآن کریم ، اهداف فرعی (مال و ثروت) مانع رسیدن به اهداف اصلی نمی شود

4- حکایت زیر را بخوانید و با توجه به آن به سؤال پاسخ دهید،

» مسافری در سفر خود به یک دو راهی رسید. از پیرمردی که در آنجا نشسته بود پرسید: من از کدام یک از این دو راه باید بروم؟ پیرمرد گفت: قصد داری به کجا بروی؟ مسافر جواب داد: نمیدانم ! پیرمرد گفت: وقتی نمیدانی به کجا میخواهی بروی، تفاوتی نمیکند که کدام راه را انتخاب کنی؟ به نظر شما این حکایت، با کدام یک از بخشهای درس در ارتباط است؟ چرا؟

پاسخ چنین فردی که هنوز اهداف اصلی و فرعی خود را انتخاب نکرده است توان برنامه ریزی برای خودش را ندارد لذا در زندگی سرگردان می شود. پس باید اهداف را انتخاب کرد و سپس آنها را دسته بندی کرد و بر اساس اصلی و فرعی بودن ، برای زندگی خود برنامه ریزی کرد

تهیه و تنظیم سوالات متن درس اول دین و زندگی دهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

23 دیدگاه
 1. ✌تک پر ✌

  عالی

 2. Fatemeh

  خوب

 3. ناشناس

  خوب بود

 4. ابوالفضل

  عالی

 5. ابوالفضل

  عالی بود

 6. نیما

  عالی

 7. Please

  Tanks

 8. ناشناس

  اخه من این همه واسه امتحان چطوری بخونم

  1. DELARA

   خیلی سخته لامصب :(((

 9. Sari

  چقد زیاده🤯

 10. امیر

  خیلی زیاده 😑😐

 11. امیر

  خیلی زیاده 😑😐تاریخ اینقدر سوال نداره

  1. پرنیا

   حق حق

 12. ناشناس

  بدک نبود

 13. علیرضا

  خیلی زیادهستش🥺

 14. ناشناس

  خدایی زیاده 😢

 15. ناشناس

  یا ابلفظل :)))

 16. رستا

  خوبه ولی زیاده واقعلا نمی تونم این همه رو بخونم میشه خلاصه بگید آخه ماتادرس پنجم دادیم اونا رو چیکار کنم

 17. حسین

  عالیه بخدا خدا خیرتون بده در دنیا واخرت

 18. علی احمدی

  باسلام
  ضمن خسته نباشید، آیا با ذکر منبع میتونیم از مطالب شما در سایت دیگه استفاده کنیم؟

  1. haladars

   بله ولی باید لینک بدهید

 19. Fatemeh

  خوب بود ولی کامل نبود

 20. ناشناس

  عالی