در این نوشته تمامی سوالات متن درس اول دین و زندگی یازدهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس اول دینی پایه یازدهم که شامل 21 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس اول دین و زندگی یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس اول دین و زندگی یازدهم

«آب،هـوا،غـذاو پـوشـاک»؛یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی هستندکه انسان همچون سایرموجودات، در زندگی به آنها احتیاج دارد.

 درست

خداوند، پاسخ به نیازهای« طبیعی» و « غریزی» را در کجا آماده کرده است؟با ذکرمثال توضیح دهید.

پاسخ: در جهان خلقت، البته راه آگاه شدن از آن ها را نیز به وی نشان داده است.

مثال(1(؛ در وقت نیاز به آب و غذا، احساس تشنگی و گرسنگی میکند و سراغ آب و غذا میرود

مثال(2(؛ هنگام سرما و گرما،از مصالح موجود در طبیعت بهره میبرد و برای خود لباس، پوشاک و مسکن تهیه میکند.

آیا نیازهای انسان، منحصر به نیازهای«طبیعی» و «غریزی» او میشود؟توضیح دهید.

پاسخ: خـیـر، زمانی که انسان اندکی از سطح زندگی روزمرّه فراتر رود و در اُفق بالاتری بیندیشد،خـود را با نیازهایی مهمتر رو به رو میبیند؛ نیازهاییکـه برآمده از سرمایه های ویژهای است کـه خداوند بـه وی عطا کرده است و پاسخ صحیح به این نیازهای اساسی است که سعادت انسان را تضمین میکند.این نیازها، به تدریج به دل مشغولی، دغدغه و بالأخره به سوالهایی تبدیل میشوند که تا پاسخ آنها را نیابد،آرام نمیگیرد.


نیازهای برتر انسان را بنویسید. ( 3 مورد ) 

پاسخ:

1 -شناخت هدف زندگی

2 -درک آینده خویش

3 -کشف راه درست زندگی یـا [چگونه زیستن]
از نیازهای برتر انسان،« شناخت هدف زندگی» را توضیح دهید.

پاسخ: انسان میخواهد بداند«برای چه زندگی میکند؟» و کدام هدف استکه میتواند با اطمینان خاطر زندگیاش را صرف آن نماید؟ او میداند کـه اگـر هـدفی حقیقی خـود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود،عمر خود را از دست داده است.

دعای امام سجاد(ع)که درآن میفرماید:« خدایا! ایام زندگانی مرا به آنچیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریدهای» با کدامیک از نیازهای برتر انسان،« ارتباط» دارد؟
1 (شناخت هدف زندگی

2 (درک آینده خویش

3 (کشف راه درست زندگی

در نیاز برتر« درک آینده خویش»، کدام سؤالات برای انسان مطرح میشوند؟بنویسید.

پاسخ:

« آینده او چگونه است؟ » 

« آیـا زندگی او بـا مرگ تمام میشود یـا دفتر حیات او بـه شکل دیگری گشوده میگردد؟ »

 « اگر حیات، به شکل دیگری ادامـه مییابد و انسان زندگی اَبدی را پس از مرگ آغاز خواهد کرد، نحوه زندگی او پس از مرگ چگونه است؟ »

  « زاد و توشۀ سفر به جهان دیگر چیست؟ »

« خوشبختی وی در آن سرا، در گرو انجام چه کارهایی است؟ »

نکتۀ مهم: پاسخ به این سؤال ها فقط از عهده کسی بر می آید که کاملاً از جهان دیگر و زندگی پس از مرگ آگاه باشد و زاد و توشۀ آن را بشناسد و به دیگران اطلاع دهد. 

ابیات زیر، با کدامیک از نیازهای برتر انسان « ارتباط» دارند؟

روزها فکر من است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دلخویشتنم


از کجا آمدهام آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر ننمایی وطنم

پاسخ: درک آینده خویشچرا «کشف راه درست زندگی» یـا «چگونه زیستن»، دغدغهای جدی برای انسان است؟


پاسخ: زیرا انسان فقط یک بار به دنیا میآید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه میکند.بنابراین، در ایـن فرصت تکرار نشدنی باید از بین همۀ راههایی که پیش روی اوست، راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد و بتواند از همۀ سرمایه هایی که خـدا به او داده است به خوبی بهرهمند شود و به آن هدف برتریکه خـدا در خلقت او قرار داده است، برسد.


پاسخ به نیازهای برتر، باید حداقل چند ویژگی داشته باشد؟ بنویسید. 

پاسخ: «دو ویژگی»؛ 1 (کاملاً درست و قابل اعتماد باشد. 2 (همه جانبه باشد.

چرا پاسخهایی که به نیازهای برترمیدهیم، باید«کاملاً درست و قابل اعتماد» باشد؟

زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه است تـا کارآیی آن مشخّص شود،در حالیکه عمر محدود آدمی برای چنین تجربه ای کافی نیست،به خصوص که راه های پیشنهادی هم بسیار زیاد و گوناگون است.

چرا پاسخ هایی که به نیازهای برتر می دهیم باید«همه جانبه» باشد؟

پاسخ: زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی انسان،پیوند و ارتباط کـامل و هماهنگی بـا هـم دارند و نمی توان برای هر بعدی،جداگانه برنامه ریزی کرد.

با توجه به ویژگیهای دوگانۀ نیازهای برتر،یعنی«کاملاً درستو قابل اعتماد» و «همه جانبه» بودن؛بنویسی دچه کسی میتواند پاسخ صحیحی به این سؤال ها بدهد؟

کسی که؛ 1 (آگاهی کاملی از خلقت انسان،جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و فردی و نیز فردی و اجتماعی داشته باشد. 

2 )همچنین؛ بداند که انسانها، پس از مرگ، چه سرنوشتی دارند و چه عاقبتی در انتظار آنهاست.

خداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگی هایی که در وجودش قرار داده است،هدایت میکند. 

درست


دو مورد از ویژگی های انسان،که سبب تمایز او از سایر موجودات میشود را بنویسید. 

پاسخ: 1 :قدرت تفکّر و تعقّل 2:قدرت اختیار و انتخاب

انسان، ابتدا درباره هرکاریکه میخواهد انجام دهد «………» و سپس،آن را «………» میکند و انجام میدهد. 

پاسخ: «تفکّر»– «انتخاب»

شیوه هدایت انسان توسط خداوند،چگونه است؟توضیح دهید.

پاسخ: هدایت خداوند،از مسیر دو ویژگی«تفکّر» و «انتخاب» انسان میگذرد؛یعنی خداوند برنامۀ هدایت وی را کـه در برگیرنده پاسخ به سؤالات برتر و بنیادین بشر است،از طریق «پیامبران» میفرستدتا انسانها با «تفکّر» در این برنامه و پیبردن به ویژگیها و امتیازات آن،با «اختیارخود» این برنامه را انتخاب کنند و در زندگی به کار بندند و به «هدفی»که خداوند درخلقت آنها قرار داده است،برسند.


انسان با استفاده ازکدام سرمایۀ الهی،در پیام الهی تفکّر میکند و چگونه میتواند راه صحیح زندگی را بیابد و پیش برود؟ 

پاسخ: «عقل»- «با کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها».

درحدیث امام کاظم(ع)که خطاب به شاگرد برجستۀ خود هشام بنحکم است، تأمل کنید و به سؤالات داده شده پاسخ دهید:

« ایهشام! خداوند رسولانش را به سوی بندگان نفرستاد،جـز برایآنکه در پیام الهی تعقّل کنند.کسانی ایـن پیام را بهتر میپذیرندکه از معرفت برتری برخوردار باشند وآنانکه در تعقّل و تفکّر برترند،نسبت به فرمانهایالهی داناترند و آن کس که عقلش کامل تر است،رتبه اش در دنیا وآخرت بالاتر است.»


1-علّت ارسال رسولان توسط خداوند،چه چیزی بیان شده است؟

پاسخ: «فقط برای آن بود که بندگان،در پیام الهی تعقّل کنند.»


2 -چه کسانی پیام الهی را بهتر میپذیرند؟

پاسخ:«کسانیکه از معرفت برتری برخوردار باشند.»


3 -چه کسانی نسبت به فرمان های الهی،« داناتر» اند؟

پاسخ:«کسانیکه در تعقّل و تفکّر برترند.»


4 -چه کسی رتبهاش در دنیا و آخرت،« بالاتر» است؟

پاسخ: «آن کس که عقلش کاملتر است.»


 با کنار هم قرار گرفتن«عقل» و « وحی»،میتوان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت.

درست 


قرآن کریم درآیۀ 3 ،سوره انسان :« إِنَّا هدینَاه السبِیلَ إِما شَاکرًا و إِما کَفُورا» چه کسی را « ناسپاس» نامیده است و چرا؟

 پاسخ:کسی که به جای بهره گیری از سرمایه های «عقلانی» و «وحیانی» به علّت دارا بودن اختیار،راه های دیگری، غیراز برنامۀخداوند را انتخاب می کند و زیان و ضرر می کند و با دست خالی، دنیا راترک گفته و به دیار آخرت می شتابد و ضرر و زیانخود را در آنجا مشاهده کند.

پاسخ اندیشه و تحقیق درس اول دین و زندگی یازدهم

 آیا انسان می تواند پاسخ دادن به نیازهای برتر را نادیده بگیرد و بر اساس ضرب المثل هرچه پیش آید خوش ایده رفتار کند؟ چرا؟

برخی افراد که در چنگال هوس های زودگذر زندگی گرفتارند وقتی با سوال های بنیادین روبرو می شوند برای آسوده کردن وجدان خود خود را به بی خیالی می زنند و می گویند خود را درگیر این سوال های اساسی نمی کنیم زندگی به هر صورت که پیش برود برای ما تفاوتی ندارد اما اینها نمی دانند روزی متوجه این تفاوت می شوند که دیگر قادر به انجام دادن کاری نیستند در آن روز نمی تواند خود را به بی خیالی بزنند زیرا گرفتار عواقب کارهای خود شدند و رنج و عذاب آن را احساس می کنند

آیا می توانیم پاسخ به نیازهای برتر را به احساسات شخصی و سلیقه فردی واگذار کنیم؟ چرا؟

رشد معنوی و انسانی وجود انسان از راه معین و قانونمندی خاصی تبعیت می کند به راه قانونی دیگری جواب نمی دهد و به میزانی که از این راه قانونی امور شویم درد و رنج و تبعات منفی آن را باید بپذیریم. هر راهی رسانیده انسان به مقصود نیست و سلیقه ها تا آنجا قابل استفاده هستند که به راه تکامل انسان ضربه وارد نکنند و در چارچوب آن قرار گیرند و اگر کسی سلیقه ای داشت که با قانونمندی رشد انسان و ابعاد معنوی او در تضاد بود باید به نتایج آن تن دهد و آماده مضرات آن باشد. 

شعر زیر پا کدام یک از نیازهای برتر انسان مرتبط است؟ چرا؟

مرد خردمند هنرپیشه را عمر دو بایست در این روزگار تا به یکی تجربه آموختن با دگری تجربه بردن به کار مفهوم کلی این دوبیت به سومین نیاز برتر انسان یعنی کشف راه درست زندگی» اشاره دارد.

تهیه کننده سوالات متن درس اول دین و زندگی یازدهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.