سوالات متن درس اول دین و زندگی یازدهم + پاسخ اندیشه و تحقیق


haladars مهر 7, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس اول دین و زندگی یازدهم + پاسخ اندیشه و تحقیق

در این نوشته تمامی سوالات متن درس اول دین و زندگی یازدهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس اول دینی پایه یازدهم که شامل 21 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس اول دین و زندگی یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس اول دین و زندگی یازدهم

«آب،هـوا،غـذاو پـوشـاك»؛یک دسته نیازهاي طبیعی و غریزي هستندکه انسان همچون سایرموجودات، در زندگی به آنها احتیاج دارد.

 درست

خداوند، پاسخ به نیازهاي« طبیعی» و « غریزي» را در کجا آماده کرده است؟با ذکرمثال توضیح دهید.

پاسخ: در جهان خلقت، البته راه آگاه شدن از آن ها را نیز به وي نشان داده است.

مثال(1(؛ در وقت نیاز به آب و غذا، احساس تشنگی و گرسنگی میکند و سراغ آب و غذا میرود

مثال(2(؛ هنگام سرما و گرما،از مصالح موجود در طبیعت بهره میبرد و براي خود لباس، پوشاك و مسکن تهیه میکند.

آیا نیازهاي انسان، منحصر به نیازهاي«طبیعی» و «غریزي» او میشود؟توضیح دهید.

پاسخ: خـیـر، زمانی که انسان اندکی از سطح زندگی روزمرّه فراتر رود و در اُفق بالاتري بیندیشد،خـود را با نیازهایی مهمتر رو به رو میبیند؛ نیازهاییکـه برآمده از سرمایه هاي ویژهاي است کـه خداوند بـه وي عطا کرده است و پاسخ صحیح به این نیازهاي اساسی است که سعادت انسان را تضمین میکند.این نیازها، به تدریج به دل مشغولی، دغدغه و بالأخره به سوالهایی تبدیل میشوند که تا پاسخ آنها را نیابد،آرام نمیگیرد.


نیازهاي برتر انسان را بنویسید. ( 3 مورد ) 

پاسخ:

1 -شناخت هدف زندگی

2 -درك آیندة خویش

3 -کشف راه درست زندگی یـا [چگونه زیستن]

از نیازهاي برتر انسان،« شناخت هدف زندگی» را توضیح دهید.

پاسخ: انسان میخواهد بداند«براي چه زندگی میکند؟» و کدام هدف استکه میتواند با اطمینان خاطر زندگیاش را صرف آن نماید؟ او میداند کـه اگـر هـدفی حقیقی خـود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود،عمر خود را از دست داده است.

دعاي امام سجاد(ع)که درآن میفرماید:« خدایا! ایام زندگانی مرا به آنچیزي اختصاص بده که مرا براي آن آفریدهاي» با کدامیک از نیازهاي برتر انسان،« ارتباط» دارد؟
1 (شناخت هدف زندگی

2 (درك آیندة خویش

3 (کشف راه درست زندگی

در نیاز برتر« درك آیندة خویش»، کدام سؤالات براي انسان مطرح میشوند؟بنویسید.

پاسخ:

« آیندة او چگونه است؟ » 

« آیـا زندگی او بـا مرگ تمام میشود یـا دفتر حیات او بـه شکل دیگري گشوده میگردد؟ »

 « اگر حیات، به شکل دیگري ادامـه مییابد و انسان زندگی اَبدي را پس از مرگ آغاز خواهد کرد، نحوة زندگی او پس از مرگ چگونه است؟ »

  « زاد و توشۀ سفر به جهان دیگر چیست؟ »

« خوشبختی وي در آن سرا، در گرو انجام چه کارهایی است؟ »

نکتۀ مهم: پاسخ به این سؤال ها فقط از عهدة کسی بر می آید که کاملاً از جهان دیگر و زندگی پس از مرگ آگاه باشد و زاد و توشۀ آن را بشناسد و به دیگران اطلاع دهد. 

ابیات زیر، با کدامیک از نیازهاي برتر انسان « ارتباط» دارند؟

روزها فکر من است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دلخویشتنم


از کجا آمدهام آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر ننمایی وطنم

پاسخ: درك آیندة خویشچرا «کشف راه درست زندگی» یـا «چگونه زیستن»، دغدغهاي جدي براي انسان است؟


پاسخ: زیرا انسان فقط یک بار به دنیا میآید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه میکند.بنابراین، در ایـن فرصت تکرار نشدنی باید از بین همۀ راههایی که پیش روي اوست، راهی را براي زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد و بتواند از همۀ سرمایه هایی که خـدا به او داده است به خوبی بهرهمند شود و به آن هدف برتريکه خـدا در خلقت او قرار داده است، برسد.


پاسخ به نیازهاي برتر، باید حداقل چند ویژگی داشته باشد؟ بنویسید. 

پاسخ: «دو ویژگی»؛ 1 (کاملاً درست و قابل اعتماد باشد. 2 (همه جانبه باشد.

چرا پاسخهایی که به نیازهاي برترمیدهیم، باید«کاملاً درست و قابل اعتماد» باشد؟

زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوك نیازمند تجربه است تـا کارآیی آن مشخّص شود،در حالیکه عمر محدود آدمی براي چنین تجربه اي کافی نیست،به خصوص که راه هاي پیشنهادي هم بسیار زیاد و گوناگون است.

چرا پاسخ هایی که به نیازهاي برتر می دهیم باید«همه جانبه» باشد؟

پاسخ: زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردي و اجتماعی و دنیوي و اخروي انسان،پیوند و ارتباط کـامل و هماهنگی بـا هـم دارند و نمی توان براي هر بعدي،جداگانه برنامه ریزي کرد.

با توجه به ویژگیهاي دوگانۀ نیازهاي برتر،یعنی«کاملاً درستو قابل اعتماد» و «همه جانبه» بودن؛بنویسی دچه کسی میتواند پاسخ صحیحی به این سؤال ها بدهد؟

کسی که؛ 1 (آگاهی کاملی از خلقت انسان،جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و فردي و نیز فردي و اجتماعی داشته باشد. 

2 )همچنین؛ بداند که انسانها، پس از مرگ، چه سرنوشتی دارند و چه عاقبتی در انتظار آنهاست.

خداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگی هایی که در وجودش قرار داده است،هدایت میکند. 

درست


دو مورد از ویژگی هاي انسان،که سبب تمایز او از سایر موجودات میشود را بنویسید. 

پاسخ: 1 :قدرت تفکّر و تعقّل 2:قدرت اختیار و انتخاب

انسان، ابتدا دربارة هرکاريکه میخواهد انجام دهد «………» و سپس،آن را «………» میکند و انجام میدهد. 

پاسخ: «تفکّر»– «انتخاب»

شیوة هدایت انسان توسط خداوند،چگونه است؟توضیح دهید.

پاسخ: هدایت خداوند،از مسیر دو ویژگی«تفکّر» و «انتخاب» انسان میگذرد؛یعنی خداوند برنامۀ هدایت وي را کـه در برگیرندة پاسخ به سؤالات برتر و بنیادین بشر است،از طریق «پیامبران» میفرستدتا انسانها با «تفکّر» در این برنامه و پیبردن به ویژگیها و امتیازات آن،با «اختیارخود» این برنامه را انتخاب کنند و در زندگی به کار بندند و به «هدفی»که خداوند درخلقت آنها قرار داده است،برسند.


انسان با استفاده ازکدام سرمایۀ الهی،در پیام الهی تفکّر میکند و چگونه میتواند راه صحیح زندگی را بیابد و پیش برود؟ 

پاسخ: «عقل»- «با کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها».

درحدیث امام کاظم(ع)که خطاب به شاگرد برجستۀ خود هشام بنحکم است، تأمل کنید و به سؤالات داده شده پاسخ دهید:

« ايهشام! خداوند رسولانش را به سوي بندگان نفرستاد،جـز برايآنکه در پیام الهی تعقّل کنند.کسانی ایـن پیام را بهتر میپذیرندکه از معرفت برتري برخوردار باشند وآنانکه در تعقّل و تفکّر برترند،نسبت به فرمانهايالهی داناترند و آن کس که عقلش کامل تر است،رتبه اش در دنیا وآخرت بالاتر است.»


1-علّت ارسال رسولان توسط خداوند،چه چیزي بیان شده است؟

پاسخ: «فقط براي آن بود که بندگان،در پیام الهی تعقّل کنند.»


2 -چه کسانی پیام الهی را بهتر میپذیرند؟

پاسخ:«کسانیکه از معرفت برتري برخوردار باشند.»


3 -چه کسانی نسبت به فرمان هاي الهی،« داناتر» اند؟

پاسخ:«کسانیکه در تعقّل و تفکّر برترند.»


4 -چه کسی رتبهاش در دنیا و آخرت،« بالاتر» است؟

پاسخ: «آن کس که عقلش کاملتر است.»


 با کنار هم قرار گرفتن«عقل» و « وحی»،میتوان به پاسخ سؤال هاي اساسی دست یافت.

درست 


قرآن کریم درآیۀ 3 ،سورة انسان :« إِنَّا هدینَاه السبِیلَ إِما شَاکرًا و إِما کَفُورا» چه کسی را « ناسپاس» نامیده است و چرا؟

 پاسخ:کسی که به جاي بهره گیري از سرمایه هاي «عقلانی» و «وحیانی» به علّت دارا بودن اختیار،راه هاي دیگري، غیراز برنامۀخداوند را انتخاب می کند و زیان و ضرر می کند و با دست خالی، دنیا راترك گفته و به دیار آخرت می شتابد و ضرر و زیانخود را در آنجا مشاهده کند.

پاسخ اندیشه و تحقیق درس اول دین و زندگی یازدهم

 آیا انسان می تواند پاسخ دادن به نیازهای برتر را نادیده بگیرد و بر اساس ضرب المثل هرچه پیش آید خوش ایده رفتار کند؟ چرا؟

برخی افراد که در چنگال هوس های زودگذر زندگی گرفتارند وقتی با سوال های بنیادین روبرو می شوند برای آسوده کردن وجدان خود خود را به بی خیالی می زنند و می گویند خود را درگیر این سوال های اساسی نمی کنیم زندگی به هر صورت که پیش برود برای ما تفاوتی ندارد اما اینها نمی دانند روزی متوجه این تفاوت می شوند که دیگر قادر به انجام دادن کاری نیستند در آن روز نمی تواند خود را به بی خیالی بزنند زیرا گرفتار عواقب کارهای خود شدند و رنج و عذاب آن را احساس می کنند

آیا می توانیم پاسخ به نیازهای برتر را به احساسات شخصی و سلیقه فردی واگذار کنیم؟ چرا؟

رشد معنوی و انسانی وجود انسان از راه معین و قانونمندی خاصی تبعیت می کند به راه قانونی دیگری جواب نمی دهد و به میزانی که از این راه قانونی امور شویم درد و رنج و تبعات منفی آن را باید بپذیریم. هر راهی رسانیده انسان به مقصود نیست و سلیقه ها تا آنجا قابل استفاده هستند که به راه تکامل انسان ضربه وارد نکنند و در چارچوب آن قرار گیرند و اگر کسی سلیقه ای داشت که با قانونمندی رشد انسان و ابعاد معنوی او در تضاد بود باید به نتایج آن تن دهد و آماده مضرات آن باشد. 

شعر زیر پا کدام یک از نیازهای برتر انسان مرتبط است؟ چرا؟

مرد خردمند هنرپیشه را عمر دو بایست در این روزگار تا به یکی تجربه آموختن با دگری تجربه بردن به کار مفهوم کلی این دوبیت به سومین نیاز برتر انسان یعنی کشف راه درست زندگی» اشاره دارد.

تهیه کننده سوالات متن درس اول دین و زندگی یازدهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

25 دیدگاه
 1. ناشناس

  عالیییییی بود

 2. عرفان

  ممنون
  خیلی مفید بود

 3. اِسرا

  پروفکت👍🏻

 4. اِسرا

  پروفکت

 5. S.....

  اصلا سوالات جواباازکتاب نبود….ولی ب هرحال خوب بودن …ممنون⁦❤️⁩😏

  1. .

   آیا کتاب وا کردی تاحالا !؟
   تلاش مردم می بری زیر سوال

 6. ناشناس

  علکب

 7. Vahedi

  خیلی عالی بود ولی از درس پنج به بعد نیست😔

 8. ناشناس

  ممنون

 9. ناشناس

  نه

 10. ناشناس

  عالی بود

 11. مهدی

  چرا پاسخ به نیاز های اساسی انسان باید همه جانبه باشد؟

 12. ناشناس

  من کتاب نوشته میخواستم ولی اینم خیلی بهم کمک کرد پس فردا امتحان ترم دارم 😪

 13. سو ماری ارمی بایس کوک و تهیونگ

  من کتاب نوشته میخواستم ولی اینم خیلی بهم کمک کرد پس فردا امتحان ترم دارم 😪

 14. مبینا پوربافرانی

  خیلی خوب

 15. مبینا پوربافرانی

  سیره روش پیامبر اکرم (ص) جانشین ایشان امیرالمومنین علی( ع) ده ها حکومت داری چگونه بوده است؟

 16. مبینا

  مراد از بهترین مخلوقات در آیه لولیک هم خیرالبریه چیست؟
  1) پیامبران بنی اسرائیل ۲ امیرالمومنین (ع) و شیعیانش ۳ پیامبر اکرم (ص)
  ۴ انصار و مهاجرین

 17. ناشناس

  ممنون مفید بود

 18. مهدی

  عالی بود

 19. آرمان

  عالی مثل همیشه،من همیشه از این سایت استفاده میکنم بی نظیر🌹🌹🌹🌹

 20. ناشناسم

  عالیس هر کی گف بده ……

 21. پارمین

  سلام ببخشید من سوالات درس های کتاب ضمیمه دین و زندگی یازدهم رو از کجا میتونم پیدا کنم؟

 22. ایلیا

  عالی بود فقط جوابا چرا کلمات جوابا انقدر قلمبه سلمبه نوشته شده..

 23. salam

  میتونست بهتر باشه

 24. ناشناس

  عالی من کامل سوالا پیدا کردم