در این نوشته با سوالات متن درس اول فلسفه یازدهم همراه شما یازدهمی های رشته انسانی هستیم

فلسفه و منطق از مهم ترین دروس علوم انسانی به شمار می روند و برای فهم بهتر و بیشتر آن نیازمند تامل و تعمق و تلاشی مضاعف است.

 تلاش شده به آن دسته از سوالات فعالیت ها و تمارین کتاب که مهم تر است در جزوه پاسخ داده شود.

سوالات متن درس اول فلسفه یازدهم

 1. مراحل تفکر در انسان را به ترتیب بنویسید.

روبرو شدن با مسئله / طرح سوال / تفکر در اندوخته ها / رسیدن به پاسخ

2. تفکر غیر فلسفی را با مثال تعریف کنید.

تا زمانی که انسان با سوالات معمولی و روزانه روبروست و به دنبال پاسخ آنهاست در مرحله اول تفکر قرار دارد که به آن تفکر غیر فلسفی گفته می شود برای مثال چه غذایی بخورم یا مسافرت کجا بروم.

3. تفکر فلسفی را تعریف کنید و مثال بزنید.

عبور کردن از مرحله اول تفکر و پرداختن به مسائل اساسی و بنیادین و با جدیت و به طور پیوسته اندیشیدن درباره این مسائل تفکر فلسفی نامیده می شود.

  مثال: آزادی چیست؟ یا سرانجام انسان چه می شود / خوشبختی و سعادت چگونه به دست می آید

4. مراحل تفکر فلسفی را به ترتیب بنویسید.

روبرو شدن با مسئله فلسفی / طرح پرسشهای فلسفی / رجوع به معلومات وتفکر در اندوخته ها / رسیدن به دریافت فلسفی و تحقق شناخت و معرفت.

5. نظریه فطرت اول وثانی ملاصدرا را تعریف کنید.

ملاصدرا مشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در آنها را فطرت اول و وارد شدن به پرسشهای اساسی و تفکر در آنها را فطرت ثانی می نامد.

6. لفظ فلسفه چه ریشه ای دارد و از کدام کلمه گرفته شده است؟

ریشه یونانی دارد و از کلمه فیلوسوفیا گرفته شده است.

7. واژه فیلوسوفیا به چه معناست؟

فیلو به معنی دوستداری و سوفیا به معنی دانایی است بنابراین فیلوسوفیا به معنی دوستداری دانایی است.

8. دانشمندان در زمان سقراط و قبل از او خود را چه می نامیدند؟

سوفیست یعنی دانشمند.

9. سقراط برای خود از کدام لفظ استفاده می کرد؟

فیلوسوفوس یا فیلسوف به معنی دوستدار دانش.

10. چرا سقراط مایل نبود او را سوفیست ( دانشمند بخوانند؟

به سبب تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم و هم ردیف نشدن با سوفیست ها

11. سه مورد از ویژگی های سوفیست ها را بنویسید.

شغل آنها بیشتر تعلیم سخنوری و وکالت بود / هدف آنان بیان واقعیت و دفاع از حقیقت نبود بلکه مهمترین هدفشان پیروزی بر رقیب بود / در استدلال های خود بیشتر از مغالطه کمک می گرفتند.

12. سوفیست ها چه دیدگاه و نظری در باره حقیقت داشتند؟

این گروه برای حقیقت ارزشی قائل نبودند و معتقد بودند هرکس هر چه خودش فهمید همان واقعیت است.

13. سیر تاریخی کاربرد و معنی فلسفه را به ترتیب بنویسید؟

فلسفه به معنی دوستداری دانایی / فلسفه به معنی مطلق دانش و علم / فلسفه به معنی دانش خاص

14. ویژگی های مهم فلسفه را از جهت موضوع و روش بنویسید.

موضوع فلسفه بنیادی ترین موضوعات است / استفاده از روش عقلی و قیاسی

15. فلسفه به چه موضوعات و مباحثی می پردازد؟

فلسفه درباره بنیادی ترین و نهادی ترین موضوعات جهان و انسان است و پاسخ گوی دغدغه های عمیق بشری است فیلسوف در اصل و اساس وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان کاوش می کند.

16. فلسفه برای حل مسئله و کشف مجهولات از چه روشی استفاده می کند؟

با استفاده از توانایی عقل و استدلال های عقلی و منطقی و با تفکر و تعقل و تجزیه و تحلیل دانسته ها.

17. چند پرسش فلسفی مثال بزنید.

آیا جهان ابتدا و انتها دارد؟ آیا هر چیز دارای علت است؟ آیا زیبایی وجود دارد یا ساخته ذهن ماست؟ انسان وحقیقت انسان چیست؟ آیا انسان دارای اختیار است یا اجبار؟

18. فلسفه از چه جهت با ریاضیات اختلاف دارد و از چه جهت مشترک است؟

از نظر موضوع متفاوت هستند زیرا موضوع فلسفه اساسی ترین و بنیادی ترین موضوعات انسان و جهان است اما موضوع ریاضی اعداد وارقام است. از جهت روش مشترکند و هر دو از روش استدلال عقلی و تفکر و تجزیه و تحلیل بهره می برند.

نکات مهم درس اول فلسفه یازدهم

1. دانش فلسفه عهده دار بررسی قانونمند سوالات اساسی و بنیادین انسان است.

2. تفکر واسطه رسیدن انسان از مجهولات به معلومات است.

3. تفکر به دو نوع فلسفی و غیر فلسفی تقسیم می شود.

4. سقراط برای نخستین بار واژه فلسفه و فلیسوف را عمومی کرد و بر سر زبان ها انداخت.

5. سوفیست که در ابتدا به معنی دانشمند بود بعدها به معنی مغالطه کار تغییر یافت.

6. مغالطه یا سفسطه به استدلال گفته می شود که در ظاهر درست است اما در حقیقت غلط است.

7. فیلسوف که در ابتدا به معنی دوستدار دانش بود به تدریج به معنی دانشمند ارتقا پیدا کرد.

8. دانش فلسفه از جهت روش شبیه علم ریاضی است.

9. رابطه بین تفکر و تفکر فلسفی عموم و خصوص مطلق است.

10. ملا صدرا میحث فطرت اول و ثانی را مطرح کرد. وگفت فطرت ثانی مرحله برتر برای انسان است.

11. فلسفه در ابتدا شامل همه ی علوم و دانش ها می شد.

12. مهم ترین هدف سوفیست ها پیروزی بر رقیب بود.

13. تفکر فلسفی و فلسفه هر دو در حوزه فطرت ثانی قرار می گیرند.

14. نتیجه نهایی و آخرین مرحله تفکر فلسفی کسب معرفت و شناخت است

تهیه کننده سوالات متن درس اول فلسفه یازدهم: جناب آقای یعقوب ابابکری

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن فلسفه یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.