در این نوشته با سوالات متن درس دهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی همراه شما انسانی های دوازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس دهم جامعه شناسی دوازدهم با 9 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس دهم جامعه شناسی دوازدهم

 ١- کدام جهان اجتماعی زنده است

جهان اجتماعی که آگاهی همراه با عمل و عمل توام گاهی دارد.

۲- به نظر نویسنده کتاب یکی از مهمترین شاخه های علوم اجتماعی مسلمانان چه نام دارد؟

علم فقه

۳- علم فقه چیست

فکر مسائل اجتماعی را توصیف و تبیین می کند اما درباره چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعه اسلامی احکام و قوانین را مطرح می کند.

۴- جامعه اسلامی از فقه چه استفاده هایی می کند؟

۱- جامعه اسلامی رفتارها و هنجارهای

اجتماعی را ارزیابی و نقد می کنند و درباره آن داوری می کنند.

۲- ویژگی های جامعه مطلوب و آرمانی را مشخص می کند راه های برون رفت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را تجویز می کند.

۳- با به رسمیت شناختن تفاوت های مختلف قومی نژادی زبانی سعی می کند که امت اسلامی را شکل دهد.

۴- موجب مدارای اجتماعی مسلمانان با همه مردم دنیا می شود.

۵- فقه شیعه چه جامعه ای را مطلوب می داند؟

جامعه ای که دارای دو ویژگی است

۱- روابط و ساختارهای آن با مشارکت و همراهی مردم عادلانه باشد

۲- حاکم و کارگزاران جامعه نیز عالم به عدالت و عمل کننده به آن باشند یعنی عالم و عادل باشند.

همچنین ببینید: سوالات متن تاریخ دوازدهم

 ۶- دو نظریه فقهی که موجب دو انقلاب اجتماعی در یک قرن اخیر ایران شده است را توضیح دهید؟

 ۱- میرزای نائینی در آغاز قرن بیستم و در شرایط آن روز جامعه خود معتقد بود که ما نمی توانیم ویژگی دوم جامعه مطلوب یعنی تغییر نظام پادشاهی را به وجود آوریم ولی می توانیم ویژگی اول را در جامعه محقق کنیم تا مردم از طریق مجلس سازمانها ساختارهای اجتماعی را به گونه ای عادلانه شکل دهند. بنابراین انقلاب مشروطه را به وجود آوردند و ویژگی اول نظام اسلامی محقق شد.

۲- امام خمینی در ادامه تلاش و مبارزه برای تشکیل جامعه مطلوب به این نتیجه رسید که مردم ایران می توانند با مشارکت و حضور فعال خود جامعه ایجاد کند که هر دو ویژگی را داشته باشد یعنی نظام سیاسی تغییر کند و مردم نیز در نظام سیاسی مشارکت داشته باشند.

مجلس شورای اسلامی با مشارکت نمایندگان مردم شرط اول را به وجود می آورد مثل خبرگان نیز وظیفه دارد که شرط دوم را به وجود آورد. یعنی رهبر جامعه را بر اساس معیارهای اسلامی شناسایی و معرفی کند و بر عملکرد و نظارت نماید.

۷- علوم اجتماعی جهان اسلام در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد دارای چه ویژگی هایی است؟

 ۱- علوم اجتماعی جهان اسلام متناسب با معنای علم در اسلام است.

۲شناخت در علوم اجتماعی محدود به شناخت تجربی نمی شود بلکه از علوم وحیانی وعقلانی نیز استفاده می کند

3- عقلانیت مورد استفاده در جهان اسلام داده های حسی و تجربی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

۴- عقلانیت در جهان اسلام مستقل از عمل کنندگان به آن ارزیابی می شود

۵- علم اجتماعی جهان اسلام به دنبال وضعیت مطلوب و آرمانی سازمان را شناسایی می کند.

۸- کارکردهای علوم اجتماعی در جهان اسلام چیست؟

۱- قدرت فهم و تفسیر و توضیح پدیده های اجتماعی

۲- توان تبیین و شناخت علل شکل گیری و به وجود آمدن پدیده های اجتماعی درباره ارزشها هنجارها و آرمانها داوری می کند

۴- جامعه آرمانی را معرفی می کند

۵- وضعیت مطلوب و راههای برون رفت از وضعیت موجود را نشان می دهد.

۹- عقل عام، عقل خاص وانواع عقل خاص را توضیح دهید.

پاسخ : هرنوع تلاش ذهنی انسان عقل عام است. تلاش ذهنی انسان برای کشف حقایق وقواعد جهان عقل خاص است.

انواع عقل خاص:

1- عقل نظری: بررسی قواعد واقعیت هایی که مستقل از اراده و آگاهی انسان است. مانند فلسفه، ریاضیات، علوم طبیعی، مثلا جاذبه زمین اشیا را به پایین می کشد.

۲-عقل عملی : بررسی قواعد واقعیت هایی که محصول آگاهی واراده انسان است. مانند علوم انسانی و علوم اجتماعی ، مثلا توسعه فرهنگی زیر بنای توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی است.

تهیه کننده سوالات متن درس دهم جامعه شناسی دوازدهم: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.