سوالات متن درس دهم دین و زندگی دهم+ پاسخ اندیشه و تحقیق


haladars آبان 29, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس دهم دین و زندگی دهم+ پاسخ اندیشه و تحقیق

در این نوشته تمامی سوالات متن درس دهم دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس دهم دینی پایه دهم که شامل 28 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس دهم دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس دهم دین و زندگی دهم

جاهای خالی رابا عبارتهای مناسب تکمیل کنید؟

1-تاثير نماز به……………………… و میزان …………………بستگی دارد.

تداوم-دقت و توجه ما

۲-دومورد مهم از راه های متعدد قرآن کریم برای کسب تقوا……………………………………………………………………است.

نماز روزه

٣- از مهمترین ثمرات روزه……………………………. است.

۴- یکی از آثار ونتایج برپاداشتن نمازدوری از………………..است.

زشتی ها

۵-نماز ثمره ی برتری دارد که همان ………….. است.

یاد خدا

۶- تقوابه معنی…………………………….. نگه داری است.

حفاظت

درستی بانادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

۷-مهم ترین فایده روزه تقوا است.

صحیح

۸-تقوابه معنی ایمان محکم و استوار است.

غلط

۹-اگردرانجام به موقع نماز بکوشیم، بی نظمی را از زندگی خوددور خواهیم کرد.

صحیح

۱۰- میزان موفقیت انسان در رسیدن به اهداف بزرگ، به میزان تقوا وابسته است.

صحیح

۱۱- اگر کسی به چیز حرامی روزه ی خود را باطل کند ، کفاره جمع بر او واجب می شود.

صحيح

سوالات پاسخ کوتاه

۱۲- دوفایده ی نماز کدام است؟

الف) یادخدا

ب) دوری از گناه

۱۳-چگونه انسان به وسیله ی نماز ، به راه های انحرافی دیگران دل نخواهد بست؟

اگر انسان عبارت « اهدنا الصراط المستقیم» راصادقانه از خداوند بخواهد، به راه های انحرافی دیگران دل نخواهد بست.

۱۴-روزه مصداق کامل چیست؟

مصداق کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش دل است.

۱۵-چه چیزهایی روزه را باطل می کنند؟

خوردن – آشامیدن – رساندن دود غلیظ به حلق- فروبردن تمام سراب – دروغ بستن به خدا و پیامبر و جانشینان او رساندن غبار غلیظ به حلق – باقی ماندن برجنابت تا اذان صبح قی کردن

۱۶- کفاره جمع به چه معناست؟

باید هردو کفاره رابدهد؛ یعنی برای هر روز، هم دوماه روزه بگیرد و هم شصت فقیر غذادهد.

۱۷-شرط شکسته بودن نماز مسافر چیست؟

الف) رفتن بیش از ۴فرسخ شرعی و مجموعه ی رفت و برگشت او بیشتر از ۸ فرسخ باشد.

۱۸- اگر کسی به قصد حرام سفر کند، حکم نماز وروزه اش چیست؟

نمازش کامل است و باید روزه را بگیرد.

۱۹- تقوارا تعریف کنید؟

به معنی حفاظت و نگه داری است.

۲۰-کفاره روزه به چه معناست؟

یعنی برای هر روز دوماه روزه بگیرد یابه شصت فقیر غذا بدهد.

۲۱- اگرشرط غصبی نبودن لباس ومکان نمازگزار رراعیات کنیم چه نتیجه ای به دست خواهیم رسید؟

کم تر به کسب درامداز راه حرام متمایل خواهیم شد.

۲۲- اگردررکوع وسجده، عظمت خدا را در نظر داشته باشیم به چه نتیجه ای خواهیم رسید؟

به آن چه در مقابل خداوند قرار دارد، توجه نخواهیم کرد.

۲۳- اگرعبارت «اهدنا الصراط المستقیم» راصادقانه از بخواهیم چه نتیجه ای در پی دارد؟

به راه انحرافی دل نخواهیم بست

۲۴- اگر عبارت « غیرالمغضوب عليهم ولاالضالین» را با توجه بگوییم چه نتیجه ای در پی خواهدداشت؟

خودرا در زمره کسانی که خدا بر آن هاخشم گرفته یاراه را گم کرده اند، قرار نخواهیم داد.

سوالات تشریحی درس دهم دینی دهم

۲۵-بازدارندگی نماز از گناه را توضیح دهید؟

اگر نماز را کوچک نشماریم و نسبت به آن چه درنمازمی گوییم و انجام می دهیم، درک صحیح داشته باشیم و با توجه نماز بخوانیم، نه تنها از گناهان ، بلکه حتی از برخی مکروهات هم به تديج دور خواهیم شد.

۲۶-ویژگی های انسان باتقوا رابنویسید؟

انسان باتقوا خود نگه دار است و خود را از گناه حفاظت می کند؛ یعنی برخودش مسلط است وزمام ولجام نفس خود را در اختیار دارد و نمی گذاردنفس باسرکشی اورادردره های هولناک گناه بیندازد

می کوشد روز به روز بر توانمندی خود بیفزاید تا اگر در شرایط گناه و معصیت قرار گرفت، آن قوت ونیر و او را حفظ کند و از آلودگی نگه دارد.

۲۷-انجام به موقع نماز وپاکیزه بودن لباس نمازگزار چه سودی دارد؟

اگردرانجام به موقع نمازبکوشیم، بی نظمی را از خود دور کرده ایم، اگردر پنج نوبت بالباس وبدن پاکیزه به نماز بایستیم، الودگی های ظاهری ما کمتر خواهد شد.

۲8-تکرار درست نماز چه فوایدی برای انسان در پی دارد؟

با تکرار درست آن چه در نماز می گوییم و انجام می دهیم، به تدریج چنان تسلطی برخود پیدا می کنیم که می توانیم در برابر منکرات بایستیم و از انجامشان خودداری کنیم.

فعالیت ص 108

با توجه به آیه زیر بگویید چرا بر غیر خدا نمیتوان توکل کرد؟

به غیر خدا نمی توان توکل کرد زیرا اگر خداوند بخواهد به شخصی زیانی رسد، هیچ کس نمی تواند آن گزند را دور کند و یا اگر خداوند رحمتی را برای شخصی بخواهد هیچ کس بازدارندهی رحمت او نیست. خداوند در این آیه می فرماید تنها خداوند برای بندگان کافی است.

قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر ه ه گاشقا ڑو أؤ أرادني برځني هل هن ممسكات رحمي قل خشبي الله عليه يتوكل المتوكلون بگو چه می گویید درباره آنچه جز خدا می خوانید؟ ؟ اگر خدا خواهد که به من زیانی رسد، آیا آنان دور کننده گزند او هستند؟

یا اگر رحمتی برای من خواهد، آیا آنان بازدارنده رحمت او هستند؟ بگو خدا برای من کافی است و توکل کنندگان بر او توکل می کنند.» :

فعالیت ص 109

برخی میگویند دوره نوجوانی و جوانی دورۀ خطر (ریسک) کردن است. چه تفاوتی میان «خطر کردن» و «توکل بر خدا» وجود دارد؟

شرایط توکل حقیقی آن است که انسان وظیفه خود را به خوبی انجام دهد. با استفاده از فکر و اندیشه خود و مشورت دیگران بهترین راه ممکن را انتخاب کند و با عزم و اراده محکم برای رسیدن به مقصود تلاش کند. در خطر کردن خود را از تصمیم جدا می کنیم و مسئولیت کار را نمی پذیریم که این دو، در تضاد با شرایط توکل است.

پاسخ اندیشه و تحقیق درس دهم دینی دهم

۱- با توجه به آیات، روایات و توضیحات درس، آثار و فواید توکل را ذکر کنید.

۱- تقویت عزم

۲- تجديد، محکم تر پیمان

٣- ورود محکم و استوار در کارهای بزرگ

۴- افزایش شجاعت، قدرت، تحمل و صبر

۵- از دست ندادن آرمانها

۶- خسته نشدن در بین راه و دوری از تنبلی و….

۲ -آیا توكل، سبب تنبلی می شود یا تحرک؟ چرا؟

برخی توکل را بهانه ای برای توجیه تنبلی خود قرار میدهند. آیه ۱۵۹ سورۂ آل عمران که درباره پیامبر(ص) می باشد، ایشان را انسانی خستگی ناپذیر و شجاع معرفی می کند که به خاطر نجات انسانها، با روی باز با مردم روبه رو می شد.

در ضمن در همین آیه خداوند از او می خواهد که پس از مشورت و تصمیم، در انجام کارها به خدا توکل کند، به این ترتیب روشن است که توکل موجب تنبلی نمیشود.

۳- شرایط توکل حقیقی کدام اند؟

۱- اندیشه و تفکر

۲- مشورت با دیگران

۳- انتخاب عاقلانه ترین هدفها

۴- عزم برای انجام کار یا ترک آن

۵- پس از ایجاد این شرایط در نهایت توکل بر خداوند که راهگشای انسان می باشد.

تهیه کننده سوالات متن درس دهم دین و زندگی دهم : جناب آقای سید رحیم موسوی نسب

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. ناشناس

    عالی

  2. ناشناس

    عالی بود