سوالات متن درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی+پاسخ پرسش های نمونه


haladars آبان 23, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی+پاسخ پرسش های نمونه

در این نوشته با سوالات متن درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی همراه شما دهمی های انسانی هستیم در ادامه می توانید جزوه پرسش و پاسخ درس دوازدهم تاریخ پایه دهم رشته انسانی را به همراه جواب پرسش های نمونه این درس را مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوازدهم تاریخ دهم

درس دوازدهم (جامعه و خانواده)

1- اقوام آریایی مهاجر به ایران پس از استقرار در مناطق چه جامعه ای به وجود آوردند؟

جامع های شبانی و روستایی را به وجود آوردند.

۲- ساختار جامعه ی آریایی از چه قسمت های تشکیل می شد؟

هر قبیله شامل تعدادی طایفه بود و طایفه نیز خود، به چندین خانواده بزرگ تقسیم میشد.

٣- افراد جامعه آریایی به چند قشر تقسیم می شدند؟

افراد جامعه به سه قشر تقسیم « کشاورزان و شبانان » و «جنگجویان » ، «روحانیان» شده بودند.

4- در دوره ی ماد و هخامنشی چه عاملی موجب ایجاد نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و شکل گیری طبقات اجتماعی به معنای واقعی آن شد؟

پس از آنکه اقوام آریایی حکومت تشکیل دادند، سرزمینهای مختلف را فتح کردند و به تدریج افراد و خاندا نهایی که اداره حکومت را بر عهده داشتند، به ثروت بیشتر و منزلت بالاتری دست یافتند. تمرکز قدرت و ثروت در نزد عدهای خاص، موجب ایجاد نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و شکل گیری طبقات اجتماعی به معنای واقعی آن شد.

5- در زمان کدام حکومت نابرابری های اجتماعی و اقتصادی میان گروه حاکم و مردم عادی افزایش یافت؟

در دورهی هخامنشیان و با افزایش فتوحات و توسعه تشکیلات حکومتی

6- در دورهی هخامنشیان قشر جنگجویان به دلیل ……………………………………………………………………………………………………………… نسبت به دو قشر دیگر در جایگاه بالاتری قرار گرفت؟

اهمیت فتوحات نظامی

۷- جامعه ایران در دوران اشکانیان از چه گروههایی تشکیل شده بود؟

۱- گروه حاکم

۲- توده های مردم عادی

۸- در دوره ی اشکانیان اعضای گروه حاکم به چند دسته تقسیم شده بودند؟

اعضای گروه حاکم، خود به دو دسته تقسیم می شدند. در مرتبه اول اعضای خاندان های شاهی و دیگر خاندان های قدرتمند قدیمی بودند که مهم ترین منصب های سیاسی و نظامی مانند حکومت مناطق مختلف کشور و فرماندهی سپاه و عضویت در مجلس آن زمان را در اختیار داشتند.

۹- در دوره ی اشکانیان توده ی مردم شامل چه گروه هایی بودند؟

شامل کشاورزان، شبانان، صاحبان حرف و صنایع و بازرگانان

۱۰- نظام طبقاتی جامعه ایران در عصر ساسانی تحت تأثیر چند عامل گسترش یافت و تثبیت شد؟

عامل اول، تأسیس حکومت مرکزی قدرتمندی بود که خاندان ساسانی با توسعه تشکیلات اداری و دیوانی به وجود آوردند . از این رو، قشر جدیدی به نام « دبیران» در این دوره به طبقه حاکم افزوده شد. عامل دوم، رسمیت یافتن دین زرتشتی و افزایش نفوذ و اختیارات موبدان بود.

۱۱- نظام طبقاتی عصر ساسانی بر اساس ……………………………………………… و ……………………………………………………………………….. استوار بود.

بر اصالت نسب و خون

۱۲- امتیازات طبقه فرادست و حاکم ساسانی را بنویسید؟

اعضای این طبقه همچون قبل، صاحب مشاغل و مناصب عالی رتبه کشوری و لشکری و دارای زمینهای فراوان بودند. اشراف زادگان فقط به امور جنگی، دیوانی، ورزش های رزمی، شکار و بزم می پرداختند و معمولا دیگر فعالیت ها را دور از شأن و مقام خویش می دانستند. زنان این طبقه با نوع لباس و زیور آلات، از دیگر زنان متمایز بودند.

۱۳- وضعیت طبقه فرودست یا عامه مردم در دوره ی ساسانی چگونه بود؟

آنان شامل قشرهای مختلفی می شد که به طور موروثی به فعالیت های تولیدی و خدماتی مانند کشاورزی، دامداری، پیشه وری، تجارت و امثال آن مشغول بودند و بار سنگین مالیاتهای گوناگون را بر دوش می کشیدند.

همچنین ببینید:سوالات درس به درس اقتصاد دهم

14- در دوران ساسانیان، …………………………………………………… مدافع نابرابری های اجتماعی و امتیازات طبقه حاکم بودند ؟

موبدان زرتشتی،

15- نظام سیاسی – اداری که داریوش تأسیس کرد، چه نتیجه ای داد؟

موجب وحدت بیشتر قلمرو هخامنشیان شد و حکومتی متمرکز و نیرومند پدید آور

16- در زمان پادشاهی قباد، جنبش بزرگی علیه نابرابری ها و تبعیض های اجتماعی و اقتصادی به رهبری …………………………………………………………. پدید آمد.

 مزدک

۱۷- اقدامات انوشیروان چه نتایجی داشت؟

در نتیجه این اقدامات، قدرت و نفوذ اشراف و نجبای درجه اول کاهش یافت و بر قدرت و نفوذ اشراف و نجبای درجه دوم افزوده شد.

۱۸- هسته اصلی جامعه آریایی نخستین ………………………………………………….. بود.

خانواده

۱۹- وضعیت خانواده در نظام آریایی را توضیح دهید؟

در این خانواده، سلطه پدر بر اعضای آن، نامحدود بود. پدر هم قاضی و هم مجری آداب و رسوم دینی و نگهبان آتش خانه به حساب می آمد. مادر اگرچه اختیاراتی در حد و اندازه پدر نداشت، اما بانوی خانه محسوب می شد و مورداحترام همه بود. در خانواده کهن ایرانی، ازدواج درون گروهی بود و اعضای خانواده تحت نظارت پدر، با یکدیگر پیمان ازدواج می بستند.

۲۰- اقتصاد خانواده آریایی به چه شکل بود؟

اقتصاد خانواده هم به صورت معیشتی بوددارایی های خانواده که در اختیار پدر قرار داشت، قابل تقسیم و یا انتقال نبود و پس از مرگ او در اختیار پسر ارشد به عنوان رئیس جدید خانواده قرار می گرفت.

خانواده گسترده تا عهد هخامنشی تداوم داشت؛ اما پس از آن تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی، به تدریج کوچکتر و محدودتر شد. همچنین با گسترش شهرها ، مخصوصا در دوره ساسانیان، بخشی از خانواده های روستایی به شهر مهاجرت کردند و در پیشه های گوناگونی اشتغال یافتند بدین گونه خانواده بزرگ با املاک و دارایی های مشترک، به تدریج به خانواده های کوچکتر با اموال مستقل تجزیه شد.

۲۱- وضعیت زنان در جامعه آریایی را شرح دهید؟

جایگاه و حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه در دوران باستان، تحت تأثیر آموزه های دین زرتشتی و فرهنگ عمومی قرار داشت. در قسمت هایی از کتاب اوستا که منسوب به زرتشت است، تفاوت چندانی میان مرد و زن وجود ندارد و شعار اصلی زرتشت یعنی گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک به یکسان برای زنان و مردان توصیه شده است.

تنها در بخش هایی از اوستا که احتمالا در زمان ساسانیان توسط موبدان تدوین شده، موقعیت اجتماعی زن پایین تر از مرد قرار می گیرد. در آیین زرتشتی، پارسایی و عفت به عنوان دو خصلت و ویژگی زن خوب برشمرده شده است.

به طور کلی در ایران باستان، زن به عنوان مادر و کدبانوی خانه همواره از عزت و احترام والایی برخوردار بوده است. همچنین شواهد و مدارک متعددی وجود دارد که بر حضور زنان درفعالیت های اقتصادی در بیرون از منزل دلالت دارد.

۲۲- وضعیت حقوق زنان در ایران باستان چگونه بود؟

در زمان هخامنشیان، زن و مرد در کنار هم و با حقوقی برابر کار می کردند. تعدادی از کارکنان کارگاه های شاهی را زنان تشکیل می دادند و حتی مدیریت برخی از این کارگاه ها را بر عهده داشته اند و مردان، زیر دست آنان کار می کردند. در عصر ساسانی تنی چند از زنان خاندان شاهی مانند همسر یزگرد دوم و دو دختر خسرو پرویز به نام های پوران دخت و آزرمیدخت بر تخت سلطنت نشستند.

اینان از جمله نخستین شاهان زن یکی از بزرگ ترین حکومت های جهان باستان هستند. در آثار و متون دینی و حقوقی مربوط به دوره ساسانی و قرون نخستین اسلامی، مطالب و گزارش هایی وجود دارد که دلالت بر حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان در آن دوران می نماید. از جمله اینکه، زن حق مالکیت و فعالیت اقتصادی داشت و می توانست درآمد کسب کند و در اموال همسر خود شریک باشد. همچنین زن می توانست در دادگاه به سود خود اقامه دعوا کند.

همچنین ببینید: سوالات درس به درس جامعه شناسی دهم

۲۳- ویژگی های برجسته ی جشن های ایران باستان را ذکر کنید.

ویژگی برجسته جشن های باستانی، عبادت و شکرگزاری به درگاه خداوند بزرگ بود.

۲۶- مشهورترین جشن های ایران باستان را نام ببرید. بود.

گاهنبارها، نوروز، مهرگان و سده، از مشهورترین جشن های ایران باستان به شمار می روند.

۲۰- گاهنبارها را ذکر کنید.

گاهنبارها عبارت بودند از شش جشن که به شکرانه آفریده شدن عناصر اصلی خلقت: آسمان، آب، زمین، گیاه، جانوران و انسان، در شش وقت معین از ماه های سال برگزار می شد.

۲۹- جشن نوروز به چه کسی نسبت داده می شود؟

جمشید

۲۷- مراسم سوگواری در ایران باستان چگونه بود؟

در مراسم سوگواری درگذشتگان، ضمن خواندن دعا، نیکی های شخص از دنیا رفته را یادآوری می کردند. ایرانیان احترام خاصی برای ارواح پدران و مادرانشان قائل بودند؛ از این رو، در برخی از جشن ها، مراسم ویژه ای را برای آرامش ارواح آنان انجام می دادند.

پرسش های نمونه درس دوازدهم تاریخ دهم

1- عوامل مؤثر بر رونق و شکوفایی کشاورزی ایران را در عصر باستان فهرست کنید.

۲- چرا حکوم تها در ایران باستان به را هها و وسایل حمل و نقل اهمیت زیادی می دادند؟

٣- سه مورد از اقدامات مهم داریوش اول هخامنشی را که بر وضعیت اقتصادی اثر گذاشت، فهرست کنید.

4- به نظر شما چرا اشکانیان و ساسانیان مانع از روابط مستقیم تجاری میان روم با هند و چین می شدند؟

5- عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصاد و معیشت مردم ایران را در دوران باستان شرح دهید.

تهیه کننده سوالات متن درس دوازدهم تاریخ دهم : جناب آقایان محمد امیر و بهرام شفیع

برای مشاهده سایر سوالات متن تاریخ دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

13 دیدگاه
 1. ناشناس

  واقعا مهشره سوالات😘

 2. ناشناس

  واقعا خیلی عالی غ

 3. ناشناس

  عالی خیلی خوبه حرف نداره

 4. زهرا

  عالب

  1. امیر

   عالب یا عالی زهرا خانم

 5. للل

  خوب

 6. مریم

  عالی بود

 7. ناشناس

  بسیار عالی 🌹

 8. Alireza

  بسیار عالی 🌹

 9. ناشناس

  عالــــــــــــیه حرف نداره خیــــــلی خیـــــــــلی ممنونیم

 10. ماهان

  خوبه برا امتحان ازش استفاده میکنم

 11. ...

  متشکر 🙂

 12. ناشناس

  عالی